Gewasdiversificatie 2018

Naast het ecologisch aandachtsgebied en behoud van blijvend grasland is er de vergroeningseis gewasdiversificatie. Hiermee wil de Europese Unie bevorderen dat er meer verschillende gewassen verbouwd worden.

Vrijstellingen

In bepaalde situaties bent u vrijgesteld van gewasdiversificatie. U bent vrijgesteld:

 • Voor het biologische deel van uw bedrijf, tenzij u in de Gecombineerde opgave aangeeft geen gebruik te willen maken van de vrijstelling biologisch. Ontvangt u ook een betaling voor SNL-pakketten of ANLb-activiteiten? Dan kunnen wij u in bepaalde gevallen op deze steun korten. Dubbele betalingen zijn niet toegestaan. Om dit te voorkomen, kunt ook besluiten geen gebruik te maken van deze vrijstelling. U kunt dan gebruik maken van een andere vrijstelling of door een invulling te geven aan alle vergroeningseisen.
 • Of als
  - u maximaal 10 hectare bouwland heeft (tijdelijk grasland valt ook onder bouwland);
  - uw bouwland voor meer dan 75% bestaat uit tijdelijk grasland, braak, vlinderbloemige gewassen, of een combinatie hiervan;
  - uw totale subsidiabele oppervlakte voor meer dan 75% uit tijdelijk en/of blijvend grasland bestaat;
  - u vorig jaar meer dan 50% van uw totale oppervlakte bouwland niet in gebruik had, én u teelt dit kalenderjaar op elk perceel bouwland een ander gewas dan vorig jaar. Als u in de Gecombineerde opgave aangeeft geen gebruik te willen maken van de vrijstelling, dan bent u niet vrijgesteld.

Gebruik het onderstaande Stroomschema Gewasdiversificatie om te kijken of u vrijgesteld bent van of voldoet aan de gewasdiversificatie.

Vrijstelling biologisch en Gecombineerde opgave

U kunt gebruikmaken van de vrijstelling voor de vergroeningseisen - en daarmee ook van gewasdiversificatie - voor het deel van uw bedrijf waarop u een biologische productiewijze toepast. Het gaat om percelen:

 • waarop u uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode van de Gecombineerde opgave bent gestart met de biologische productiewijze. U heeft de percelen uiterlijk 15 mei in gebruik genomen;
 • waarbij u zich aan de voorschriften van de biologische productiewijze houdt;
 • waarvoor u van SKAL een bevestiging heeft gekregen dat u de biologische productiewijze toepast.

Percelen die nog niet op het SKAL-certificaat staan omdat zij in het eerste jaar van omschakeling zijn, tellen dus ook mee voor de vrijstelling. In de Gecombineerde opgave geeft u bij een perceel aan of het:

 • biologisch is;
 • in omschakeling naar biologisch is en op het certificaat staat;
 • in omschakeling naar biologisch is en niet op het certificaat staat.

Deze percelen tellen allemaal mee voor de vrijstelling biologisch.

2 of 3 Gewassen

Is uw bedrijf niet volledig biologisch, maar deels, dat moet u voor het niet-biologische deel alsnog voldoen aan de gewasdiversificatie, tenzij dit deel niet meer dan 10 hectare bouwland is. Bent u niet vrijgesteld of maakt u geen gebruik van de vrijstelling? Dan teelt u 2 of 3 gewassen, afhankelijk van hoeveel hectare bouwland u heeft.

 • Meer dan 10 tot maximaal 30 hectare bouwland: u teelt minstens 2 gewassen. Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte bouwland beslaan.
 • Meer dan 30 hectare bouwland: u teelt minstens 3 gewassen. Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte bouwland beslaan en de 2 grootste gewassen samen maximaal 95%.

Blijvende teelten en bouwland

Voor de gewasdiversificatie beschouwen wij een aantal gewassen niet meer als blijvende teelten, maar als bouwland. Het gaat om:

 • asperges, zaden en opkweekmateriaal (2712)
 • rabarber, zaden en opkweekmateriaal (2756)

Ook zien wij een aantal gewassen niet meer als bouwland, maar als blijvende teelten. Het gaat om:

 • pioenroos, overige bloemkwekerijgewassen (1025)
 • pioenroos, droogbloemen (1026)

Pioenroos, bloembollen en knollen is gewijzigd in pioenroos, vermeerdering en heeft een andere gewascode (1054) gekregen. Dit valt onder bouwland.

Wat zijn verschillende gewassen?

Niet alle gewassen tellen als 1 gewas mee voor de gewasdiversificatie. Bekijk hiervoor in onderstaande Tabel Gewassen en GLB 2018 (Excel), de kolom 'Apart gewas voor gewasdiversificatie'.
Staat daar bij meerdere gewascodes dezelfde tekst? Dan zijn het geen aparte gewassen voor gewasdiversificatie.

Het gewas spelt mag voortaan meetellen als apart gewas voor gewasdiversificatie. Ook als u al tarwe in het bouwplan heeft opgenomen.

Voorbeeld

Rode kool, productie (2759) en witte kool, productie (2789), tellen als 1 gewas voor gewasdiversificatie. In kolom C staat bij beide 'Brassica Oleracea_zomer'.

De gewassen moeten tijdens de belangrijkste teeltperiode (hoofdteelt) aanwezig zijn. Deze periode loopt van 15 mei tot en met 15 juli. Voor consumptieaardappelen die u vroeg oogst of aardappelen die u teelt voor aaltjesbestrijding, loopt deze periode van 15 mei tot en met 15 juni.

Service menu right