Gewasdiversificatie 2019

U kunt als landbouwer bijdragen aan de vergroening van ons landschap door verschillende gewassen te verbouwen. Dit is 1 van de vergroeningseisen. U moet zich aan deze regels houden, tenzij u aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoet.

De regels voor gewasdiversificatie zijn in 2019 niet veranderd.

Vrijstelling van gewasdiversificatie

In bepaalde situaties bent u vrijgesteld van gewasdiversificatie.

U bent vrijgesteld voor het biologische deel van uw bedrijf, tenzij u in de Gecombineerde opgave aangeeft hier geen gebruik van te willen maken. Ontvangt u ook een betaling voor SNL-pakketten of ANLb-activiteiten? Dan kunnen wij u in de bepaalde gevallen op deze steun korten. Dit is omdat dubbele betalingen niet zijn toegestaan. Om te voorkomen dat u wordt gekort kunt u ook besluiten geen geburik te maken van deze vrijstelling. U kunt dan gebruik maken van een andere vrijstelling of een invulling geven aan alle vergroeningseisen.

Ook bent u vrijgesteld van gewasdiversificatie als:

 • u maximaal 10 hectare bouwland heeft (tijdelijk grasland valt ook onder bouwland);
 • uw bouwland voor meer dan 75% bestaat uit tijdelijk grasland, braak, vlinderbloemige gewassen, of een combinatie hiervan;
 • uw totale subsidiabele oppervlakte voor meer dan 75% uit tijdelijk en/of blijvend grasland bestaat;
 • u vorig jaar meer dan 50% van uw totale oppervlakte bouwland niet in gebruik had en u dit kalenderjaar op elk perceel bouwland een ander gewas teelt dan vorig jaar.

Als u in de Gecombineerde opgave aangeeft geen gebruik te willen maken van de vrijstelling, bent u niet vrijgesteld.

Gebruik het Stroomschema Gewasdiversificatie (pdf) om te kijken of u moet voldoen aan de gewasdiversificatie.

Vrijstelling biologisch en Gecombineerde opgave

U kunt gebruikmaken van de vrijstelling voor de vergroeningseisen - en daarmee ook van gewasdiversificatie - voor het deel van uw bedrijf waarop u een biologische productiewijze toepast. Het gaat om percelen:

 • waarop u uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode van de Gecombineerde opgave bent gestart met de biologische productiewijze. U heeft de percelen uiterlijk 15 mei in gebruik genomen;
 • waarbij u zich aan de voorschriften van de biologische productiewijze houdt;
 • waarvoor u van SKAL een bevestiging heeft gekregen dat u de biologische productiewijze toepast.
Percelen die nog niet op het SKAL-certificaat staan omdat zij in het eerste jaar van omschakeling zijn, tellen dus ook mee voor de vrijstelling. In de Gecombineerde opgave geeft u bij een perceel aan of het:
 • biologisch is;
 • in omschakeling naar biologisch is en op het certificaat staat;
 • in omschakeling naar biologisch is en niet op het certificaat staat.
Deze percelen tellen allemaal mee voor de vrijstelling biologisch.

2 of 3 gewassen

Is uw bedrijf niet volledig biologisch? Dan moet u voor het niet-biologische deel wel voldoen aan de gewasdiversificatie. Alleen als dit deel niet meer dan 10 hectare bouwland is bent u daarvoor vrijgesteld. Bent u niet vrijgesteld of maakt u geen gebruik van de vrijstelling? Dan teelt u 2 of 3 gewassen. Dit hangt af van hoeveel hectare bouwland u heeft.

 • Heeft u meer dan 10 maar maximaal 30 hectare bouwland? Teel minstens 2 gewassen. Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte bouwland beslaan.
 • Heeft u meer dan 30 hectare bouwland? Teel minstens 3 gewassen. Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte bouwland beslaan en de 2 grootste gewassen samen maximaal 95%.

Blijvende teelten en bouwland

Blijvende teelten zijn geen bouwland. U hoeft voor die oppervlakte dus ook niet te voldoen aan gewasdiversificatie of de andere vergroeningseisen.

Blijvende teeltĀ  is grond waar vijf jaar of langer hetzelfde gewas op wordt geteeld. Dit gewas levert regelmatig een oogst op. Producten van kwekerijen en hakhout met een korte omlooptijd vallen hier ook onder. Boomgaarden, boom- en fruitkwekerijen zijn ook 'blijvende teelten'. Ook de gewassen zonnekroon en olifantsgras vallen onder blijvende teelt.

In de Tabel Gewassen en GLB 2019 (Excel) kunt u zien of een gewas blijvende teelt is.

Wat zijn verschillende gewassen?

Niet alle gewassen tellen als 1 gewas mee voor de gewasdiversificatie. Bekijk hiervoor de Tabel Gewassen en GLB 2019 (Excel), de kolom Apart gewas voor gewasdiversificatie. Deze verschijnt binnenkort op deze pagina.
Staat daar bij meerdere gewascodes dezelfde tekst? Dan zijn het geen aparte gewassen voor gewasdiversificatie.

De gewassen moeten tijdens de belangrijkste teeltperiode (hoofdteelt) aanwezig zijn. Deze periode loopt van 15 mei tot en met 15 juli. Voor consumptieaardappelen die u vroeg oogst of aardappelen die u teelt voor aaltjesbestrijding loopt deze periode van 15 mei tot 15 juni.

Service menu right