Service menu right

Blijvend grasland 2019

U kunt als landbouwer bijdragen aan de vergroening van ons landschap door blijvend grasland te behouden. Dit is 1 van de vergroeningseisen.

Wat is blijvend grasland?

Blijvend grasland is grond met een overheersend natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen. De grond moet minimaal 5 jaar niet in de vruchtwisseling zijn opgenomen. Overheersend betekent dat de vegetatie voor minimaal 50% bestaat uit grassen of andere kruidachtige voedergewassen. Pitrus, riet en heide worden niet gezien als kruidachtig voedergewas.

Is het grasland korter dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling opgenomen? Dan zien we het als bouwland en noemen het tijdelijk grasland. Een uitzondering hierop is de verplichte herinzaai van omgezet kwetsbaar blijvend grasland in een Natura 2000-gebied. Dat is na inzaai direct weer blijvend grasland. Een perceel blijvend grasland beschouwen we als subsidiabele landbouwgrond als het voldoet aan de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze informatiepagina Voor welke landbouwgronden subsidie 2019.

Blijvend grasland in stand houden

Het aandeel blijvend grasland binnen het hele landbouwareaal mag per lidstaat niet te veel dalen. Nederland heeft er in 2015 voor gekozen om het aandeel blijvend grasland op nationaal niveau te monitoren. Dit is net als tijdens de vorige GLB-periode (2005-2014).

Als het aandeel blijvend grasland landelijk krimpt, onderneemt Nederland actie richting de individuele landbouwers. Bij een daling van 5% of meer ten opzichte van het referentiejaar 2012 moet Nederland een omzetverbod en een herstelplicht invoeren.

Omzetverbod

Bij een omzetverbod mag u blijvend grasland niet omzetten voor andere teelten. U mag het wel scheuren, als u weer gras inzaait en het niet om kwetsbaar blijvend grasland gaat.

Herstelplicht

Bij een herstelplicht moet u een perceel terugbrengen naar grasland. Dit perceel moet dan ook grasland blijven.

Werkwijze

Nederland moet ieder jaar de ontwikkelingen in het aandeel blijvend grasland aan de Europese Commissie rapporteren.

In 2015 hebben we hiervoor de referentieratio berekend, onder andere op basis van gegevens uit het referentiejaar 2012. Ieder jaar berekenen we het aandeel blijvend grasland en bepalen we of het aandeel blijvend grasland is gedaald of gestegen ten opzichte van de referentieratio. We berekenen de relatieve daling, niet de absolute percentages.

Stand van zaken 2018

De referentieratio is 40,97%. De referentieratio is het door Nederland vastgestelde referentieareaal. Na een daling in de jaren 2015 tot en met 2017 is het aandeel in 2018 licht gestegen met 0,70 procent vergeleken met de referentieratio.

  Relatieve daling
t.o.v. Referentieratio
Referentieratio40,97 
Aandeel 201540,59- 0,91%
Aandeel 201640,56- 0,99 %
Aandeel 201740,15- 2,00%
Aandeel 201841,26                 +0,70

Kwetsbaar blijvend grasland 2019

Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden wordt anders behandeld dan blijvend grasland daarbuiten. Binnen Natura 2000 is blijvend grasland beschermd. Wij zien dit als kwetsbaar grasland dat in stand moet blijven. Ook het scheuren van blijvend grasland in Natura 2000-gebied en weer inzaaien mag niet. Dit wordt ook wel ploegverbod genoemd. Bepaalde vormen van lichte grondbewerking mogen wel.

Met lichte grondbewerking bedoelen we technieken voor graslandvernieuwing, waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd blijft en er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Andere vormen van mechanische grondbewerking zijn niet toegestaan.

Verplichte opgave

U bent verplicht al uw kwetsbaar grasland als blijvend grasland op te geven in de Gecombineerde opgave. Geeft u dit niet of te klein op? Dan kunt u een sanctie krijgen.
Voor het overtreden van het ploeg- of omzetverbod krijgt u ook een sanctie. Ook moet u dan zorgen dat de grond weer grasland wordt.