Service menu right

Voor welke landbouwgronden subsidie in 2019

Voor landbouwgrond kunt u uitbetaling van directe betalingen GLB (basis- en vergroeningsbetaling en/of extra betaling jonge landbouwers) aanvragen. U geeft daarvoor uw (subsidiabele) percelen op in Mijn percelen en in de Gecombineerde opgave. Wilt u uitbetaling van betalingsrechten aanvragen voor deze percelen? Dan geeft u dat in de Gecombineerde opgave aan bij deze percelen.

Wijzigingen in 2019

 • Landbouwgrond waarop u geen landbouwactiviteiten uitvoert maait u in elk geval 1 keer per jaar voor 1 november.
 • Voor een voedselbos op landbouwgrond kunt u uitbetaling van betalingsrechten aanvragen.
 • Het gewas natuurlijk grasland, hoofdfunctie landbouw (gewascode 336) kunt u niet meer opgeven in Mijn percelen en in de Gecombineerde opgave. Nu geeft u in de Gecombineerde opgave aan dat u percelen als natuurterrein in gebruik heeft volgens de mestwetgeving. Of u heeft een primaire waterkering zoals een dijk in gebruik en heeft hierover niet de beschikkingsmacht. Daarna geeft u per perceel aan voor welke percelen dit geldt.

Wanneer opgegeven voor uitbetaling

Grond die u gebruikt of beheert voor landbouwactiviteiten kunt u opgeven als subsidiabele percelen. Hiervoor kunt u uitbetaling van directe betalingen aanvragen. Dit kan als de landbouwgrond voldoet aan de algemene voorwaarden en door u wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of blijvende teelt.

Met uitvoering van landbouwactiviteiten bedoelen wij het telen van een akkerbouwgewas of een meerjarige teelt. De grond laten begrazen of maaien en oogsten van bijvoorbeeld gras voor veevoer. En het inzetten van grond als Ecologisch aandachtsgebied en groenbemester in het kader van de randvoorwaarden.

Bent u niet de eigenaar van de grond? Dan heeft u toestemming van de eigenaar of pachter om de grond te gebruiken.

Hieronder leest u wat de algemene voorwaarden zijn en wat onder bouwland, blijvend grasland en blijvende teelt wordt verstaan.

Algemene voorwaarden

 • De aanvrager van de uitbetaling van betalingsrechten moet de landbouwgrond op 15 mei van het aanvraagjaar in gebruik hebben.
 • De aanvrager van de uitbetaling van betalingsrechten is het hele kalenderjaar verantwoordelijk voor het naleven van de subsidievoorwaarden/randvoorwaarden. Ook als het perceel in dat kalenderjaar voor 15 mei van een andere gebruiker is overgenomen of na 15 mei overgaat naar een andere gebruiker.
 • Is de gebruiker niet zelf de eigenaar van het perceel? Dan moet hij toestemming hebben van de eigenaar of pachter voor het gebruik van het perceel.
 • De landbouwgrond wordt het grootste deel van het kalenderjaar voor landbouwactiviteiten gebruikt. De grond mag niet meer dan 90 dagen voor andere activiteiten worden gebruikt. Meer informatie leest u onder Percelen tijdelijk in gebruik voor andere activiteiten.
 • Grond die u niet gebruikt voor landbouwactiviteiten moet u minimaal 1 keer per jaar voor 1 november maaien. Meer informatie leest u onder Minimum activiteit.
 • Op de landbouwgrond mogen maximaal 50 bomen per hectare groeien, behalve als deze bomen gebruikt worden voor de fruitteelt.
 • Het perceel is minstens 0,01 ha.
 • Bestaat de vegetatie van het perceel voor meer dan 50% uit verruiging of struiken? Dan kunt u geen subsidie krijgen voor het perceel. Gaat het om een deel van een perceel? Dan kunt u het perceel splitsen en alleen het deel dat voldoet aan de voorwaarden opgeven als subsidiabele grond.
 • Een perceel waar hennep op wordt geteeld moet voldoen aan de voorwaarden voor de teelt van hennep.
 • Een perceel waar een voedselbos op staat moet voldoen aan de voorwaarden voor een voedselbos.

Bouwland, blijvend grasland of blijvende teelt

Wanneer is een perceel bouwland, blijvend grasland of blijvende teelt?.

Bouwland

Bouwland is grond die u gebruikt voor de teelt van gewassen, of grond die u daarvoor kunt gebruiken, maar braak ligt. Voor de randvoorwaarden mag bouwland niet braak liggen. Deze percelen moet u inzaaien met een voorgeschreven groenbemester en opgeven. De groenbemester moet uiterlijk op 31 mei worden ingezaaid en mag niet voor 31 augustus worden vernietigd. Onbeheerde akkerranden die u inzet als ecologisch aandachtsgebied, mogen wel braak liggen.

Blijvend grasland

Blijvend grasland is grond met een overheersende natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen. Ook is de grond 5 jaar of langer niet in de vruchtwisseling van het bedrijf (of van een ander bedrijf) opgenomen. Voorwaarde voor blijvend grasland is dat de vegetatie voor minstens 50% bestaat uit grassen of andere kruidachtige voedergewassen. Pitrus, riet en heide worden niet gezien als kruidachtig voedergewas. Wordt grasland opgenomen in de vruchtwisseling? Dan is het tijdelijk grasland en valt daarmee onder bouwland. De verplichte herinzaai van omgezet kwetsbaar blijvend grasland in een N2000 gebied, is een uitzondering. Dat is na inzaai direct weer blijvend grasland.

In het stroomschema gewascodes voor grasland vindt u de meest gebruikte gewascodes waarmee u uw perceel grasland kunt opgeven. Het gewas Natuurlijk grasland, hoofdfunctie landbouw (gewascode 336) kunt u niet meer opgeven in Mijn percelen en de Gecombineerde opgave. Deze gewascode was bedoeld voor grasland percelen die niet meegeteld konden worden voor de gebruiksruimte mest en derogatie. Nu geeft u in de Gecombineerde opgave aan dat u percelen in gebruik heeft als natuurterrein volgens de mestwetgeving. Of u heeft een primaire waterkering zoals een dijk in gebruik en heeft hierover niet de beschikkingsmacht. Daarna geeft u per perceel aan voor welke percelen dit geldt.

Blijvende teelt

Blijvende teelt is grond waar 5 jaar of langer hetzelfde gewas op wordt geteeld. Dit levert regelmatig een oogst op. Producten van kwekerijen en hakhout met een korte omlooptijd vallen hier ook onder. Boomgaarden, boom- en fruitkwekerijen zijn ook 'blijvende teelten'. Heeft u een voedselbos? Dan vindt u op de pagina Voedselbos en betalingsrechten 2019 meer informatie over de voorwaarden.

Gewassen

In de Tabel Gewassen en GLB 2019 ziet u voor alle gewassen de informatie die voor 2019 van belang is voor het GLB. U kunt bijvoorbeeld zien of op een gewas betalingsrechten uitbetaald worden en of het bouwland, blijvend grasland of een blijvende teelt is. Ook staat er in de tabel of het een apart gewas is voor gewasdiversificatie en of het als vanggewas of hoofdteelt ingezet kan worden voor het ecologisch aandachtsgebied.

Minimum activiteit

Gebruikt u land niet voor productie en wilt u toch uitbetaling van betalingsrechten dan moet u het land minimaal 1 keer maaien voor 1 november. Sommige pakketten vanuit de ANLb, SNL of Catalogus Groenblauwe diensten staan echter 1 keer per jaar maaien niet toe vanwege bevordering van de biodiversiteit. Daarvoor is een uitzondering gemaakt.
Heeft u percelen waarop vanuit de ANLb, SNL of Catalogus Groenblauwe diensten voorwaarden gelden voor het bevorderen van de biodiversiteit bij een bepaald maaibeheer? Voor deze percelen is er geen jaarlijkse maaiverplichting. Voor de minimum activiteit is 1 keer per 2 jaar maaien dan voldoende.

Waarvoor geen subsidie?

U kunt geen uitbetaling van betalingsrechten aanvragen voor gronden die geen landbouwgrond zijn. Of voor landbouwgrond die u niet voor het grootste deel van het kalenderjaar voor landbouwactiviteiten gebruikt.

Voorbeelden van niet subsidiabel landbouwgronden zijn:

 • heide, schorren en kwelders, slikken en platen, duinen, ruigte (onder andere struiken, bosschages, riet), moeras, riet en percelen met veel pitrus.Grasland met meer dan 50 bomen per hectare. Er is dan namelijk sprake van te veel hinder voor de uitvoering van landbouwactiviteiten.
 • moes- en siertuinen;
 • bermen tot een breedte van drie meter van de weg of breder waar de uitvoering van landbouwactiviteiten wordt belemmert. Dit komt door aanwezigheid van bijvoorbeeld verkeersborden en banken.
 • speelweides;
 • stroken grasland langs verharde landingsbanen voor vliegverkeer;
 • onverharde landingsbanen voor luchtsport en luchtvaart;
 • stroken langs gebouwen of kassen, smaller dan 1 meter;
 • schouwpaden;
 • geluidswallen;
 • springweides;
 • kinderboerderijen;
 • gronden waarop installaties voor de benutting van zonne-energie staan.
 • voetbalvelden
 • golfbanen
 • stadsparken

Wilt u voor bepaalde situaties weten of het landbouwgrond is? Of wilt u weten waar u rekening mee moet houden bij het intekenen van percelen? Lees dan de Handleiding percelen landbouwgrond of niet volgens GLB.  

Percelen tijdelijk in gebruik voor andere activiteiten

Gebruikt u grond meer dan 90 dagen van het kalenderjaar voor andere activiteiten dan landbouw? Voor deze gronden kunt u geen uitbetaling van betalingsrechten krijgen. Vraag in de Gecombineerde opgave geen uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling op dit perceel aan. Wel geeft u het perceel op in de Gecombineerde opgave. Vindt er op 15 mei geen landbouwactiviteiten plaats op het perceel? Dan geeft u het bijvoorbeeld op als tijdelijk onbeteelde grond. Staat er op 15 mei wel een gewas op het perceel? Dan geeft u de gewascode op die bij de teelt hoort en geeft u aan dat er sprake is van noemenswaardige hinder.

Voorbeelden van tijdelijk ander gebruik of evenementen zijn:

 • aanleg van leidingen
 • realisatie van een waterberging
 • baggerwerkzaamheden
 • wedstrijden
 • paardenconcours
 • gebruik als tijdelijke opslag van bijvoorbeeld bagger, bouwmaterialen en veevoer.
 • ijsbaan

Deze 90 dagen hoeft niet aaneengesloten te zijn binnen een kalenderjaar. Heeft u bijvoorbeeld een stuk grond die gebruikt wordt als ijsbaan en daardoor onder water staat van 1 januari tot 1 maart, en van 1 november tot 31 december? Dan kunt u meer dan 90 dagen geen landbouwactiviteiten uitvoeren.

Meerdere korte activiteiten zijn toegestaan. Zolang u ervoor zorgt dat het aantal dagen per kalenderjaar opgeteld niet meer dan 90 dagen is. Breng het perceel direct na de activiteit, binnen 90 dagen, terug in goede landbouw- en milieuconditie. Hiermee voorkomt u een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies. Lees hierover meer op de pagina Randvoorwaarden korting.

Mestwetgeving

Landbouwgrond dat subsidiabel is voor directe betalingen GLB hoeft niet altijd in aanmerking te komen voor de gebruiksruimte mest, derogatie, Verantwoorde groei melkveehouderij en de Mestverwerkingsplicht. Heeft u percelen in gebruik als natuurterrein volgens de mestwetgeving? Of heeft u een primaire waterkering zoals een dijk in gebruik en heeft u hierover niet de beschikkingsmacht? Dan komt die grond niet in aanmerking voor de gebruiksruimte mest en derogatie. Maar wel voor de Verantwoorde groei melkveehouderij en de Mestverwerkingsplicht. Met beschikkingsmacht bedoelen wij dat het bedrijf in de praktijk in staat moet zijn om het teeltplan en bemestingsplan op elkaar af te stemmen en deze plannen in samenhang te realiseren.

Voldoet deze grond aan de algemene voorwaarden voor landbouwgrond? Dan kunt u er wel betalingsrechten op laten uitbetalen.

In de Gecombineerde opgave wordt dit jaar gevraagd of u percelen in gebruik heeft als natuurterrein volgens de mestwetgeving. Of u heeft een primaire waterkering zoals een dijk in gebruik en heeft hierover niet de beschikkingsmacht. Daarna geeft u per perceel aan voor welke percelen dit geldt.