Wijzigingen voorwaarden betalingsrechten 2019

In 2019 wijzigt een aantal voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten, de vergroeningsbetaling en de graasdierpremie. Ook wijzigt een voorwaarde over de proefmaatschappen voor jonge landbouwers. Dit zijn de wijzigingen die tot nu toe bekend zijn bij ons. Komen er nog nieuwe wijzigingen bij voor 2019? Dan leest u dit op deze pagina.

Nieuwe mogelijkheden ecologisch aandachtsgebied 2019

Er zijn een aantal nieuwe mogelijkheden voor het inzetten van ecologisch aandachtsgebied (EA).

Ga voor meer informatie naar de pagina's Ecologisch aandachtsgebied 2019 en vanggewassen EA 2019 .

Olifantsgras en zonnekroon

Er zijn 2 nieuwe gewassen die ingezet kunnen worden voor EA: olifantsgras en zonnekroon. Beide gewassen zijn blijvende teelten. U mag bij deze gewassen geen minerale meststoffen gebruiken. Gewasbeschermingsmiddelen mag u alleen in het eerste jaar dat u aanplant gebruiken. De weegfactor voor deze gewassen is 0,7. Dit betekent dat 1 ha olifantsgras of zonnekroon 0,7 ha EA oplevert.

Braak met drachtplanten

Vanaf 2019 mag u braakliggend land met een mengsel van drachtplanten inzetten voor EA. Deze grond moet 6 maanden braak blijven liggen. Deze 6 maanden moeten in de periode van 15 maart tot en met 15 november van het aanvraagjaar liggen. Dit betekent dat deze periode op zijn vroegst kan ingaan op 15 maart en op zijn laatst op 16 mei. Drachtplanten zijn gunstig voor bijen, omdat ze nectar leveren. Hiermee dragen we bij aan de Nationale Bijenstrategie.

Voor braakliggende grond met een mengsel van drachtplanten geldt een weegfactor van 1,5. Dit betekent dat 1 ha braak met drachtplanten 1,5 ha EA oplevert.

Voorwaarden braak met drachtplanten

  • Op de eerste dag van de 6 maanden moet het zaaizaadmengsel ingezaaid zijn. Als u voor meerjarige drachtplanten kiest, hoeft u een volgend jaar niet opnieuw in te zaaien. De nog aanwezige drachtplanten moeten dan op de eerste dag van de volgende braakperiode van 6 maanden voldoen aan alle onderstaande eisen:
  • In het zaaizaadmengsel moeten minstens 3 soorten drachtplanten uit de lijst met toegestane soorten voorkomen. De tabel met de toegestane soorten vindt u onderaan deze opsomming. Tussen mei en augustus moet er steeds minimaal 1 soort van de drachtplanten in bloei staan. Houd hier rekening mee als u de soorten uitkiest voor het mengsel. Er moet een zichtbare bedekking zijn waarbij de drachtplanten overheersen.
  • De 3 soorten drachtplanten mogen gemengd worden met de grassoorten roodzwenkgras, rietzwenkgras of de graansoort Japanse haver. Voorwaarde is wel dat meer dan de helft van het mengsel uit drachtplanten bestaat.
  • U mag op het land in deze periode geen gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen gebruiken.
  • Het land mag in deze periode niet gebruikt worden voor landbouwproductie. Dit betekent dat u het niet mag maaien of begrazen. Wel mag u er bijenkasten plaatsen.
  • In de Gecombineerde opgave geeft u de begindatum door van de periode van 6 maanden.
  • Bij een controle moet u de aankoopbewijzen en etiketten van het mengsel kunnen laten zien

Tabel toegestane soorten drachtplanten EA

Soortnaam (Ned.)Latijnse naamBloeiperiode
KarwijCarum carviMei-Juni
KorianderCoriandrum sativumJuli-Augustus
Wilde peenDaucus carotaJuni-September
DuizendbladAchiella millefoliumJuni-September
GoudsbloemCalendula officinalisJuni-September
KorenbloemCentaurea cyanusJuni-September
ChicoreiCichoriumJuli-September
ZonnebloemHelianthus annusJuli-September
Komkommer-kruidBorago officinalisJuni-September
SlangenkruidEchium VulgareMei-September
PhaceliaPhacelia tanacetifoliaJuli-September
Gele mosterdSinapis albaJuni, Augustus-September
Gewone rolklaverLotus corniculatusMei-September
LuzerneMedicago sativaJuni-September
Witte honingklaverMelilotus albusJuni-September
EsparcetteOnobrychis viccifoliaMei-Juli
Rode klaverTrifolium pratenseMei-Oktober
Incarnaat klaverTrifolium incarnatumMei-Augustus
VoederwikkeVicia sativaMei-Augustus
Lijnzaad/VlasLinum usitatissimumJuni-September
MalvaMalvaJuni-September
KlaproosPapaverMei-Augustus
BoekweitFagopyrum esculentumJuli-September
Juffertje in het groenNigella damascenaJuni-Juli
Smalle weegbreePlantago lanceolataMei-September

Zonnebloem als vanggewas EA

Vanaf 2019 mag in een mengsel van vanggewassen algemeen inclusief na vlas of hennep (categorie 1) ook de zonnebloem voorkomen. Dit was een wens van veel agrariërs.

Hybride soorten als vanggewas EA

U kunt hybride soorten vanggewassen inzetten. Hybride soorten vanggewassen bestaan uit een kruising van vanggewassen uit Categorie 1 of 2. De hybride soort moet in een EA vanggewas worden gemengd met een ander soort.

In de Gecombineerde opgave geeft u een vanggewas op met de gewascode van de soort waarvan de eigenschappen overheersen in het mengsel. Teelt u een hybride soort waar geen aparte gewascode voor beschikbaar is? En vormt de hybride soort het hoofdbestanddeel van het mengsel? Gebruik dan de gewascode waarvan de kruising naar verwachting de meeste eigenschappen zal overnemen.

Voorbeeld: De hybride soort is Engels raaigras gekruist met Italiaans raaigras. Verwacht wordt dat de eigenschappen van het Italiaans raaigras gaan overheersen. U geeft dan de gewascode van het Italiaans raaigras op.

Voor welke pakketten?

Zonnekroon, Olifantsgras en braak met drachtplanten zijn niet mogelijk bij het Akkerbouw-strokenpakket, het Pakket veldleeuwerik en het Vezelhennep-pakket.
Zonnebloem in een mengsel als vanggewas EA geldt wel voor deze pakketten.

Verder wijzigt bij het pakket Veldleeuwerik de periode dat de vanggewassen op het land moeten blijven staan. Dit was 10 weken en is vanaf 2019 8 weken voor alle grondsoorten.

Wijzigingen Graasdierpremie 2019

De Europese Commissie heeft opmerkingen gemaakt over de graasdierpremie. De premie is bedoeld voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee die grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond. Heide, duinen, kwelders en stadsparken zijn voorbeelden van niet-subsidiabele landbouwgronden. In Mijn percelen kunt u op de basiskaart Agrarisch Areaal Nederland zien welke percelen niet subsidiabel zijn.

Afgelopen jaar was niet altijd duidelijk of de dieren ook echt op de niet-subsidiabele grond graasden. Om die reden wordt de regeling aangepast voor 2019. Hieronder leest u wat de wijzigingen zijn.

Ga voor meer informatie naar de pagina Graasdierpremie 2019.

Alleen nog grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond

De dieren waarvoor u subsidie aanvraagt, moeten op 15 mei 2019 op uw bedrijf zijn. De dieren moeten van 15 mei tot en met 15 oktober ononderbroken extensief grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond van uw bedrijf. U mag dieren wel eerder van uw bedrijf afvoeren. De premie wordt dan evenredig per dag berekend.

De correctie bij subsidiabel grasland vervalt omdat de dieren alleen nog mogen grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond.

Verklaring Gecombineerde opgave

Vraagt u graasdierpremie aan? Dan verklaart u in de Gecombineerde opgave dat u deze dieren vanaf 15 mei tot en met 15 oktober, alleen extensief houdt op niet-subsidiabele landbouwgrond. 

Schriftelijk bewijs bij een controle

Krijgt u een controle op uw bedrijf? Dan moet u kunnen laten zien welke percelen u gebruikt voor begrazing. Dit kan alleen met schriftelijk bewijs zoals de Gecombineerde opgave, een gebruiksovereenkomst, een begrazingsschema, een logboek en/of kaartmateriaal.

Ondergrens vervalt

De ondergrens van de graasdierpremie van € 1.000 vervalt. Het bedrag van de graasdierpremie is onderdeel van de directe betalingen. Voor de directe betalingen is een ondergrens van € 500.

Minimum activiteit en randvoorwaarden agrarisch natuurbeheer

Minimum activiteit

Gebruikt u land niet voor productie en wilt u toch uitbetaling van betalingsrechten dan moet u het land minimaal 1 keer maaien voor 1 november. Sommige pakketten vanuit de ANLb, SNL of Catalogus Groenblauwe diensten staan echter 1 keer per jaar maaien niet toe vanwege bevordering van de biodiversiteit. Daarvoor is een uitzondering gemaakt.
Heeft u percelen waarop vanuit de ANLb, SNL of Catalogus Groenblauwe diensten voorwaarden gelden voor het bevorderen van de biodiversiteit bij een bepaald maaibeheer? Voor deze percelen is er geen jaarlijkse maaiverplichting. Voor de minimum activiteit is 1 keer per 2 jaar maaien dan voldoende.

Randvoorwaarden

Heeft u percelen waarop vanuit de ANLb, SNL of Catalogus Groenblauwe diensten voorwaarden gelden voor een bepaalde bodembedekking ter bevordering van de biodiversiteit? Dan wordt ook een uitzondering gemaakt op de verplichting dat er een groenbemester wordt ingezaaid op grond die uit productie is genomen. In die gevallen is het voldoende om een groenbedekking van deze andere vegetatie te hebben.

Betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve

Ga voor meer informatie naar de pagina Betalingsrechten aanvragen uit Nationale reserve 2019.

Percelen met een niet-subsidiabele N-code

In 2018 kon u voor bepaalde percelen eenmalig betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Het ging om percelen waarvoor in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend omdat er een niet-subsidiabele N-code op lag.

Vanaf 2019 kunt u voor deze percelen geen betalingsrechten uit de Nationale reserve meer aanvragen.

Betalingsrechten aanvragen op niet-subsidiabele percelen

De Europese Commissie heeft een wijziging in de uitleg van regelgeving gegeven. Deze gaat over de berekening van de sanctie bij aanvragen uit de Nationale reserve. Vraagt u in 2019 betalingsrechten aan uit de Nationale reserve voor niet-subsidiabele grond? Dan nemen we de niet-subsidiabele oppervlakte mee in de sanctieberekening.

Eigen volgorde uitbetaling betalingsrechten vervalt

Betalingsrechten vervallen als ze 2 jaar achter elkaar om dezelfde reden niet worden benut en/of niet worden uitbetaald. Om dat te voorkomen gebruiken we een standaardvolgorde voor de uitbetaling. Betalingsrechten die het vorige jaar niet zijn benut, betalen we als eerste uit om te voorkomen dat ze vervallen. Ook al had dit betalingsrecht een lagere waarde. U kon hiervan afwijken door een eigen volgorde aan te geven. Vanaf 2019 hebben alle betalingsrechten dezelfde waarde, namelijk € 262,91 per hectare. U hoeft daarom geen volgorde van uitbetaling meer aan te geven.

Percelen

Agrarisch Areaal Nederland bijgewerkt

We werken het Agrarisch Areaal Nederland (AAN) regelmatig bij met nieuwe informatie, zoals luchtfoto’s van percelen. Uit deze foto’s kan duidelijk worden dat de grond niet meer subsidiabel is of misschien al enkele jaren niet meer was. In zo’n situatie kan het zijn dat er betalingsrechten ingetrokken moeten worden en/of (een deel van) de betaling moet worden teruggevorderd. Meestal gaat het om kleine mutaties.

Is de totale waarde van de in te trekken betalingsrechten minder dan € 50? Dan trekken we deze niet in.

Vanaf 2019 is de waarde van alle betalingsrechten gelijk. Op dit moment is € 50 in 2019 gelijk aan een betalingsrecht van 0,19 ha. Dit betekent dat we geen betalingsrechten intrekken als de in te trekken omvang niet meer dan 0,19 ha is.

Vanaf 1 december 2018 versturen wij brieven over betalingsrechten die ingetrokken worden of betalingen die teruggevorderd worden.

Wijziging in gebruik van een perceel

Wijzigingen in het gebruik van een perceel kunnen tot en met 31 mei zonder korting worden doorgegeven. Wilt u een perceel alsnog als ecologisch aandachtsgebied aanmerken? Of het perceel aanmerken voor betalingsrechten uit de Nationale reserve? Dit wordt ook gezien als een wijziging in gebruik van het perceel.

Op wijzigingen die na deze datum maar uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode worden door gegeven, is wel een korting van toepassing. Wijzigingen die na de kortingsperiode worden doorgegeven worden niet meegenomen in de beoordeling.

Afmetingen landschapselementen

In 2018 hebben we gezien dat er onduidelijkheden kunnen zijn over de definities van landschapselementen voor EA. Bijvoorbeeld wanneer is er sprake van een groep bomen en wanneer is er sprake van een bos. Of wanneer maakt een groep bomen onderdeel uit van een groter geheel en wanneer kan het als zelfstandig onderdeel worden opgegeven voor EA. Voor 2019 worden er beleidsregels opgesteld over de maximale afmetingen van landschapselementen voor EA. Ga voor meer informatie naar de pagina Ecologisch aandachtsgebied 2019.

Voedselbos

Vanaf 2019 geeft u een voedselbos op in de Gecombineerde opgave. Voldoet het voedselbos aan de voorwaarden voor uitbetalen van betalingsrechten? Dan kunt u ook uitbetaling van betalingsrechten aanvragen. Ga voor meer informatie naar de pagina Voedselbos en betalingsrechten 2019.

Gewascode 336 vervallen

Als landbouwer geeft u uw percelen op in Mijn percelen. Heeft u percelen met natuurlijk grasland waarop u landbouwactiviteiten uitvoert, en primaire waterkeringen? De gewascode hiervoor is vervallen: 336. Dit jaar gebruikt u andere gewascodes en vult u in de Gecombineerde opgave in of u natuurgrond heeft of een primaire waterkering. Ga voor meer informatie naar de pagina Voor welke landbouwgronden subsidie in 2019.

Proefmaatschappen jonge landbouwers

De beleidsregels bij de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen worden aangepast voor de proefmaatschappen bij jonge landbouwers. Deze wijziging is nog niet gepubliceerd, maar we willen u wel vast hierover informeren. De beleidsregels worden aangepast aan de uitspraken door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de proefmaatschappen.

Staat in een overeenkomst voor een bepaalde tijd dat alle maten of vennoten op elk moment de overeenkomst eenzijdig kunnen opzeggen zonder voortzettingsrecht van de jonge landbouwer? Dan is er geen zeggenschap. In 2019 wordt een proefmaatschap bepaling in een overeenkomst voor onbepaalde tijd niet meer gezien als belemmering. U kunt dan niet meer aangeven dat de start van de zeggenschap later is ingegaan.

Deze regel geldt als u in 2019 voor het eerst de extra betaling jonge landbouwers aanvraagt en als u voor het eerst betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers aanvraagt.

Ga voor meer informatie naar de pagina's Extra betaling jonge landbouwers 2019 en Voorwaarden Nationale reserve 2019 jonge landbouwers.

Monitoring

De komende jaren voert Nederland stapsgewijs monitoring in. Met monitoring controleren wij het hele jaar de voorwaarden. Dit doen wij met alle data die voor ons beschikbaar zijn. Wij gebruiken hiervoor bijvoorbeeld satellietbeelden. In 2019 maken wij nog geen gebruik van monitoring.

Als er meer bekend is over monitoring leest u dit op deze pagina.

Service menu right