Controles betalingsrechten en andere subsidies

Meer artikelen
landschap vanuit de lucht

Vanaf 1 december 2016 betaalt RVO.nl weer de subsidies uit vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Tot en met 15 mei konden agrarische ondernemers in de Gecombineerde opgave verschillende subsidies aanvragen, waaronder uitbetaling van de betalingsrechten. Vervolgens worden al die aanvragen gecontroleerd. Maar welke controles zijn er eigenlijk?

Naast de betalingsrechten en de vergroeningsbetaling konden ondernemers ook extra betaling jonge landbouwers, tegemoetkoming premie brede weersverzekering en graasdierpremie aanvragen in de Gecombineerde opgave. Jonge en startende landbouwers konden betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Daarnaast konden  betalingsrechten uit de Nationale reserve aangevraagd worden voor landbouwgrond die in 2015 voor het algemeen belang werd gebruikt en nu weer in gebruik is als landbouwgrond. Ook het betaalverzoek voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer dient een ondernemer via de Gecombineerde opgave in.

Voordat een subsidie mag worden uitbetaald, moeten er verschillende controles op de aanvraag zijn afgerond. Voor de betalingsrechten zijn dat er best veel.

Iedereen digitaal

Omdat de Gecombineerde opgave alleen digitaal ingediend kan worden is een deel van de controles al tijdens het invullen van de opgave gedaan. Er blijven echter voldoende zaken over die wij na 15 mei onder de loep nemen.

De belangrijkste controles op een rij:

 • Bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • Bent u een actieve landbouwer?
 • Komt de opgegeven perceelsoppervlakte overeen met de voorgestelde perceelsoppervlakte?
 • Voldoet u aan de vergroeningsvoorwaarden?
 • Vervallen er betalingsrechten?
 • Zijn er betalingsrechten overgedragen en is dit verwerkt?
 • Komt het uit te betalen bedrag boven de ondergrens van €500? Voor de graasdierpremie geldt een ondergrens van €1000.
 • Is er een aanvraag gedaan voor betalingsrechten uit de Nationale reserve en is deze beoordeeld?
 • Wil de ondernemer een eigen volgorde voor het uitbetalen van de betalingsrechten?
 • Is het juiste bankrekeningnummer bekend bij ons?

Zelf percelen bijwerken

Een belangrijke controle voor de uitbetaling van de betalingsrechten is de perceelscontrole. Sinds 2015 is de agrarische ondernemer zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn perceelsregistratie. De ondernemer houdt in Mijn percelen bij welke gewassen hij verbouwt en/of de perceelsgrenzen zijn veranderd door het bouwen van bijvoorbeeld een schuur. De ondernemer voert deze wijzigingen zelf door. RVO past de percelen niet meer aan.

De geregistreerde percelen zijn de basis voor het bepalen van de percelen die in aanmerking komen voor de uitbetaling van de betalingsrechten. Dit ziet de ondernemer in de Gecombineerde opgave.

In de Gecombineerde opgave kan de ondernemer de perceelsgegevens niet aanpassen. Zijn de perceelsgegevens niet juist? Dan kunnen deze worden aangepast in Mijn percelen.

In Mijn percelen kunt u een aantal meldingen krijgen:

 • Het perceel is ook opgegeven door een andere landbouwer.
 • De ondernemer tekent een deel van het eigen perceel over een perceel van een andere landbouwer in.
 • Het ingetekende perceel valt buiten de topografische grens.
 • De ondernemer kan de overschrijding van de topografische grens afknippen of aangeven dat zijn aanvankelijke intekening klopt. In dat geval vraagt hij aan RVO.nl om de topografische grens opnieuw te beoordelen. Een melding over een ‘inconsistentie’ in de percelen, moet altijd door de ondernemer zelf opgelost worden. Doet hij dat niet, dan blijft de foutmelding bestaan.

Controles op het bedrijf

Vanuit Europese regelgeving is RVO.nl verplicht steekproefsgewijs een aantal bedrijven ter plekke te controleren. De meeste van deze ‘ter plaatse’ controles worden uitgevoerd met satellietbeelden (teledetectie). Als het nodig is, controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op het bedrijf zelf. Bij deze controles wordt er onder meer naar het volgende gekeken:

 • Komt het opgegeven gewas overeen met het geconstateerde gewas?
 • Voldoet het bedrijf aan de randvoorwaarden van het GLB?
 • Bent u de feitelijke gebruiker van het opgegeven perceel? (Alleen bij NVWA-bezoek)

Service menu right