Randvoorwaarden GLB

Bent u landbouwer en ontvangt u subsidie uit het GLB? Dan kan het overtreden van bepaalde wet– en regelgeving ook gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie.

De randvoorwaarden GLB zijn een verzameling van artikelen van wetten op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Het is bestaande wet- en regelgeving die voor iedereen geldt, maar ook een voorwaarde voor het ontvangen van GLB-subsidies.

Welke randvoorwaarden zijn er?

Er zijn richtlijnen op 3 gebieden: milieu, gezondheid en dierenwelzijn.

Milieu

Milieurichtlijnen beschermen het landschap, de natuur en dieren die in het wild leven. Het gaat om de volgende richtlijnen:

 • Vogel- en Habitatrichtlijn, voor het beschermen van inheemse plant- en diersoorten;
 • Grondwaterbescherming, om verontreiniging van drinkwater te voorkomen;
 • Nitraatrichtlijn, om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen het grondwater vervuilen;
 • Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) richtlijnen, om landbouwgronden, bos en landschapselementen in goede conditie te houden. Lees meer hierover op de pagina Goede landbouw- en milieuconditie GLMC.

Gezondheid

Gezondheidsrichtlijnen zijn er om ziektes bij mensen, dieren of planten te voorkomen of onder controle te houden. De richtlijnen zijn:

 • Verplichte identificatie en registratie van dieren;
 • Verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Het hygiënepakket voor voedselveiligheid;
 • Verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen en hormonen;
 • Regels over mond-en klauwzeer, varkenspest, blauwtong en gekkekoeienziekte (BSE).

Dierenwelzijn

Om te zorgen dat dieren in de landbouw een goed leven hebben en niet onnodig lijden zijn er normen en regels voor dierenwelzijn. Het gaat om:

 • minimumnormen voor het houden van kalveren;
 • minimumnormen voor het houden van varkens;
 • regels om landbouwhuisdieren te beschermen.

Overzicht randvoorwaarden

Alle randvoorwaarden voor 2018 en 2019 kunt u lezen in:

Wie moet voldoen aan de randvoorwaarden bij verkoop of verhuur?

Vraagt u een GLB-subsidie aan? Dan bent u verantwoordelijk voor het naleven van de randvoorwaarden. Verhuurt of verkoopt u grond in de loop van het jaar? Als de nieuwe gebruiker geen GLB-subsidies heeft aangevraagd blijft u verantwoordelijk voor het naleven van de randvoorwaarden. U kunt dus een randvoorwaardenkorting krijgen als de nieuwe gebruiker een randvoorwaarde overtreedt.

Heeft de nieuwe gebruiker zelf ook GLB-subsidies aangevraagd? Dan is hij zelf verantwoordelijk voor het naleven van de randvoorwaarden. De nieuwe gebruiker krijgt dan de randvoorwaardenkorting.

Voor welke subsidies gelden randvoorwaarden?

Voor de volgende subsidies gelden de randvoorwaarden:

 • basisbetaling
 • vergroeningsbetaling
 • extra betaling jonge landbouwers
 • graasdierpremie voor runderen
 • graasdierpremie voor schapen
 • subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer (SNL-a)
 • subsidie Natuur- en Landschapsbeheer 2016, onderdeel agrarisch natuurbeheer (ANLb)

Randvoorwaarden in Europa en Nederland

Het komt voor dat nationale wetgeving strenger is dan Europese wetgeving. In Nederland is dit zo bij identificatie en registratie van dieren en bij dierenwelzijn. Het omgekeerde komt niet voor. Als u zich aan de nationale wetgeving houdt zit u dus altijd goed voor het naleven van de randvoorwaarden.

Service menu right