GLB Randvoorwaarden

Meer artikelen
landschap vanuit de lucht

Wilt u als landbouwer subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ontvangen? Dan moet u aan de randvoorwaarden van het GLB voldoen. Voldoet u hier niet aan, dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie.

De randvoorwaarden zijn artikelen van bestaande wetten en regelingen op het gebied van milieu, gezondheid, dierenwelzijn en goede landbouw- en milieucondities. Het zijn geen aanvullende voorwaarden, maar voorwaarden waaraan agrarisch ondernemers zich al moeten houden.

Randvoorwaarden GLB 2018

De randvoorwaarden GLB zijn ingedeeld in 3 onderdelen:

 • milieu (inclusief goede landbouw- en milieuconditie)
 • gezondheid van mens, dier en plant
 • dierenwelzijn

Meer informatie

Milieu

De richtlijnen en artikelen die gelden voor dit onderdeel gaan over:

 • Vogel- en Habitatrichtlijn
 • grondwaterbescherming
 • Nitraatrichtlijn
 • goede landbouw- en milieuconditie van de grond. Hieronder vallen:
  - bodemerosie
  - organische stof in de bodem
  - bodemstructuur
  - minimaal onderhoud
  - waterbescherming en waterbeheer

De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn er om inheemse planten- en diersoorten te beschermen. Grondwaterbescherming is bedoeld om verontreiniging te voorkomen van het drinkwater dat uit grondwater wordt gewonnen. Dit kan als we ervoor zorgen dat het grondwater niet wordt vervuild met nitraten of andere (gevaarlijke) stoffen.

Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC)

De richtlijnen voor goede landbouw- en milieuconditie zijn bedoeld om landbouwgronden, bos en landschapselementen in goede conditie te houden. Lees meer hierover op de pagina Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC).

Gezondheid van mens, dier en plant

De richtlijnen en artikelen die gelden voor dit onderdeel gaan over:

 • identificatie en registratie van dieren
 • gewasbescherming
 • hygiënepakket
 • diergeneesmiddelen en hormonen
 • mond-en-klauwzeer, varkenspest, blauwtong en gekkekoeienziekte (BSE)

Om de gezondheid van mens, dier en planten te beschermen, gelden er eisen voor de voedselveiligheid. Gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen of diervoeders moeten verantwoord worden gebruikt. Een transparante manier van werken binnen de voedselketen draagt ook bij aan een snelle tracering bij dierziekten.

Dierenwelzijn

De richtlijnen en artikelen die gelden voor dit onderdeel gaan over:

 • minimumnormen voor kalveren
 • minimumnormen voor varkens
 • bescherming van landbouwhuisdieren

Als u dieren voor landbouwdoeleinden houdt, vinden we het belangrijk dat u ze goed verzorgt, voert en huisvest.

Wetgeving Nederland versus Europa

Het kan dat de nationale wetgeving strenger is dan de Europese wetgeving, waaruit de randvoorwaarden voortkomen. Dit is in Nederland bijvoorbeeld het geval bij identificatie en registratie van dieren en bij dierenwelzijn. Het omgekeerde komt niet voor. Dit betekent dat wanneer u zich aan de nationale wetgeving houdt, u ook altijd goed zit voor het naleven van de randvoorwaarden.

Voldoen aan randvoorwaarden

Vraagt u een GLB-subsidie aan? Dan bent u ervoor verantwoordelijk dat de randvoorwaarden worden nageleefd. Als u halverwege het jaar de grond in gebruik geeft aan iemand die geen GLB-subsidie heeft aangevraagd, dan blijft u zelf verantwoordelijk voor naleving van de randvoorwaarden. Overtreedt de nieuwe gebruiker de randvoorwaarden, dan krijgt u een randvoorwaardenkorting. Dit is niet het geval wanneer de nieuwe gebruiker zelf ook GLB-subsidie ontvangt.

Voorbeeld

Bedrijf A heeft op 15 mei 10 hectare grond in gebruik en vraagt op deze hectares uitbetaling van betalingsrechten. Op 15 oktober neemt bedrijf B een perceel van 2 hectare in gebruik. Bedrijf B is geen aanvrager van GLB-subsidie. Bedrijf B heeft een randvoorwaarde overtreden: hij gebruikt een spuitmiddel dat niet is toegestaan. Omdat bedrijf B geen GLB-subsidie heeft aangevraagd, blijft bedrijf A verantwoordelijk voor het perceel en wordt een randvoorwaardenkorting opgelegd bij bedrijf A.

Controle en handhaving

De NVWA controleert op naleving van de randvoorwaarden. Dit doet de NVWA samen met het Waterschap, de gemeente, de provincie, de politie, het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE). Elke instantie controleert uitsluitend dat deel waarvoor ze verantwoordelijk is. Constateert een controle-instantie een overtreding, die ook een overtreding is van de randvoorwaarden? Dan geeft de controle-instantie dit door aan de NVWA. Het kan dus zijn dat controleurs van verscheidene instanties op verschillende momenten of tegelijk langskomen.

Controle op uw bedrijf

De controle gebeurt onaangekondigd en steekproefsgewijs. De controle gaat over het hele bedrijf en wordt gecoördineerd door de NVWA. Vraagt u een GLB-subsidie aan? Dan gaat u akkoord met de voorwaarden en verplichtingen die daarbij horen. U geeft dit aan door uw aanvraag te ondertekenen. Een van de verplichtingen is dat u medewerking verleent aan een bedrijfscontrole.

Werkt u niet mee aan een controle op de randvoorwaarden? Dan wordt u uitgesloten van subsidie in het betreffende jaar en krijgt u geen subsidie uitbetaald. De inspecteur vertelt u wat hij heeft vastgesteld. U kunt opmerkingen laten toevoegen aan het controlerapport. De inspecteur is niet bevoegd om uitspraken te doen over de gevolgen van een overtreding.

Doormeldingen

Controle-instanties voeren naast controles op de randvoorwaarden ook reguliere controles uit. Constateert de controle-instantie hierbij overtredingen van de randvoorwaarden? Dan geven ze dit via de NVWA aan ons door. Dit noemen we doormelden. Bijvoorbeeld: het COKZ constateert bij een inspectie van de hygiënevoorschriften bij productie van rauwe melk dat een bedrijf een van de randvoorwaarden niet naleeft. Het COKZ meldt deze overtreding dan aan ons door via de NVWA.

Overtreding

Is er geconstateerd dat u een van de randvoorwaarden heeft overtreden? Dan wordt dit in het controlerapport vermeld. Ga voor meer informatie hierover naar de pagina Overtreding randvoorwaarden, en dan.

Service menu right