Graasdierpremie

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Op deze grond vindt vaak wel begrazing plaats. Laat u deze grond begrazen door schapen of vrouwelijk vleesvee? Dan kunt u daarvoor de graasdierpremie aanvragen.

De premie is onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Budget

Het budget voor de graasdierpremie is in 2018 € 3.353.000: € 1.053.800 voor schapen en € 2.299.200 voor runderen. Het budget is lager dan in 2017 door de overheveling van het GLB-budget van pijler 1 (directe betalingen) naar pijler 2 (plattelandsontwikkeling). Hierdoor is de premie per dier in 2018 en 2019 lager.

Bij overschrijding van dit budget verlagen we het premiebedrag per dier. Het aantal aangevraagde schapen of runderen per aanvrager verlagen we met een percentage dat de minister vaststelt. Er is een ondergrens van € 1.000 per bedrijf. Is het totale premiebedrag lager dan € 1.000? Dan krijgt u de premie niet uitbetaald.

  • De premie voor runderen is € 153 per dier. In het bedrag is rekening gehouden met meegrazend jongvee en stieren.
  • De premie voor schapen is € 23 per schaap. In het bedrag is rekening gehouden met meegrazende lammeren.

Voorwaarden

U kunt deze premie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een actieve landbouwer.
  • U vraagt de graasdierpremie aan in de Gecombineerde opgave.
  • U heeft schapen en/of vrouwelijke runderen (vleesvee). De schapen moeten voor het aanvraagjaar zijn geboren. De premie voor runderen is er voor vrouwelijk vleesvee vanaf 2 jaar dat ten minste 12 maanden achter elkaar in Nederland is. Met melkvee komt u niet in aanmerking voor de premie.
  • De schapen en/of runderen staan juist geregistreerd in I&R op het moment dat u graasdierpremie aanvraagt. Dit geldt ook voor de periodes dat de dieren een andere houder hadden.
  • De premie die u kunt krijgen is meer dan € 1.000 per bedrijf. Een lagere premie betalen wij niet uit.
  • De premie is voor dieren die op enig moment in de periode van 1 januari tot en met 15 mei aanwezig zijn op het bedrijf. Voor de berekening gebruiken we een langere periode. Dan kijken we hoeveel dagen deze dieren aanwezig zijn van 1 januari tot en met 15 oktober.

Om de graasdierpremie aan te vragen, heeft u geen betalingsrechten nodig.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Lees op mijn.rvo.nl wat er gebeurt na uw aanvraag.

Berekening premie

We berekenen de premie op basis van het aantal dagen dat de dieren aanwezig zijn op uw bedrijf van 1 januari tot en met 15 oktober 2018. Het gaat dan om de dieren die u al had in de periode van 1 januari tot en met 15 mei 2018.

Heeft u op uw bedrijf subsidiabel grasland in gebruik op 15 mei 2018? Dan corrigeren we het aantal dieren dat in aanmerking komt voor de premie. De dieren kunnen ook op het subsidiabel grasland grazen. Het maakt daarbij niet uit of ze dat ook daadwerkelijk doen.

Kijk voor voorbeeldberekeningen van de premie en de correctie door grasland op de pagina Berekening graasdierpremie 2018.

Service menu right