Randvoorwaardenkorting GLB

De naleving van de randvoorwaarden wordt regelmatig gecontroleerd door verschillende instanties. Als u zich niet aan de randvoorwaarden houdt wordt u gekort op de aangevraagde GLB-subsidie. U krijgt dan een korting op alle uit te betalen GLB-subsidies. Het kan dus zo zijn dat u voor meerdere subsidies een korting krijgt.

Wie controleert de randvoorwaarden?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich aan de randvoorwaarden houdt. Dit doet zij samen met het Waterschap, de gemeente, de provincie, de politie, het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel en de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren. Deze instanties kunnen een overtreding van de randvoorwaarden melden bij de NVWA. U kunt dus te maken krijgen met verschillende controles. Ook als een inspecteur een andere controle uitvoert kan hij een overtreding van een randvoorwaarde tegenkomen. Deze overtreding geeft hij dan via de NVWA aan ons door.

De controle is onaangekondigd en uw hele bedrijf kan gecontroleerd worden. Als u een GLB-subsidie aanvraagt moet u meewerken aan de controle. Hier tekent u voor bij de aanvraag. Als u toch niet meewerkt dan krijgt u dat jaar geen subsidie.

Wat gebeurt er na de controle van de randvoorwaarden?

Na de controle hoort u van de inspecteur wat hij gezien heeft. Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen? Deze kunt u laten toevoegen aan het controlerapport. Een inspecteur kan niks zeggen over de gevolgen van een overtreding. Het controlerapport is voor u beschikbaar in Mijn dossier (eerst inloggen) op mijn.rvo.nl.

Brief voornemen en brief beslissing

Als bij de controle blijkt dat u een van de GLB-randvoorwaarden heeft overtreden, dan kunt u gekort worden op uw subsidie. U krijgt van ons 2 brieven. Eerst een brief met daarin het voornemen om een randvoorwaardenkorting op te leggen, inclusief het kortingspercentage. De tweede brief is de definitieve beslissing.

Wilt u reageren op de eerste brief? Heeft u aanvullende informatie die belangrijk is voor de beslissing over het wel of niet opleggen van de korting? Dan willen we dat graag van u weten. U heeft na ontvangst van de brief 2 weken de tijd om te reageren. In de brief leest u hoe u kunt reageren.

Als wij uw reactie hebben ontvangen, beoordelen wij de informatie die u heeft opgestuurd. Dan krijgt u de definitieve beslissing, dit is de beslisbrief. Krijgt u een randvoorwaardenkorting? In de beslisbrief staat hoe hoog de korting is en wat de reden van de korting is. Ook leest u voor welke GLB-subsidies de korting gevolgen heeft.

Reageert u niet binnen 2 weken? Dan sturen wij u ook een beslisbrief.

Bent u het niet eens met de opgelegde korting? Dan kunt u in bezwaar gaan tegen de beslissing.

Waarschuwing

Als een overtreding niet ernstig is en geen direct gevaar is voor de gezondheid, dan kunt u ook alleen een waarschuwing krijgen. Als u binnen 3 jaar dezelfde randvoorwaarde opnieuw overtreedt, dan passen wij de randvoorwaardenkorting alsnog toe.

Kortingspercentage

De randvoorwaardenkorting is standaard 3% van het subsidiebedrag. Wij houden bij het berekenen van de korting wel rekening met de ernst, de omvang en de duur van de overtreding. De standaard korting kan hierop worden aangepast naar 1 of 5%.

Bij opzet of herhaling wordt het kortingspercentage hoger. Wij zien het als opzet als u de randvoorwaarde bewust overtreedt. Ook als er geen bewuste overtreding is, maar u neemt het risico op een overtreding op de koop toe, zien wij dit als opzet.

Hogere korting bij opzet

Als u de randvoorwaarde bewust niet heeft nageleefd, is de korting 20%. Dit kan ook meer of minder zijn, afhankelijk van de ernst van de situatie. Het percentage kan verlaagd worden naar 15% of verhoogd naar maximaal 100%. Wij beoordelen of het opzet is met de informatie die we van de inspecteur ontvangen. Hiervoor gebruiken we een of meer van de volgende criteria:

 • In de beschrijving van de randvoorwaarde is al een direct verband met opzet gelegd.
 • De randvoorwaarde is eenvoudig na te leven.
 • De wet- en regelgeving bestaat al lange tijd.
 • Er is actief gehandeld of juist bewust niet actief gehandeld.
 • De betrokkene was al eerder geïnformeerd over dezelfde overtreding.
 • De randvoorwaarde is in hoge mate niet nageleefd.

Overtredingen door derden

Overtreedt een derde de randvoorwaarden onder uw verantwoordelijkheid? Dan is het mogelijk dat u een randvoorwaardenkorting krijgt opgelegd. Hiervoor kijken we naar 3 criteria:

 • De keuze voor de derde partij.
 • Uw toezicht op de werkzaamheden.
 • Uw instructies aan de derde partij.

Hogere korting bij herhaling

Als u een randvoorwaarde opnieuw overtreedt vermenigvuldigen wij de korting met 3, tot een maximum van 15%. Bent u al 15% gekort door herhaling en overtreedt u de randvoorwaarde opnieuw? Dan gaan wij uit van opzet. Er is sprake van herhaling als:

 • u dezelfde verplichting in 3 opeenvolgende jaren meer dan 1 keer niet heeft nageleefd. En
 • u op de hoogte gebracht bent van de eerdere overtreding. En
 • u de eerdere overtreding kon beëindigen.

Bezwaar maken tegen randvoorwaardenkorting

Bent u het niet eens met de randvoorwaardenkorting? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Hoe u dit doet, staat in de brief die u van ons ontvangt. U heeft na ontvangst van de beslissing 6 weken de tijd om in bezwaar te gaan.

Is uw bezwaar ongegrond of gedeeltelijk ongegrond? Dan kunt u in beroep gaan. Maakt u geen bezwaar of gaat u niet in beroep? Dan staat de korting na 6 weken vast.

U kunt alléén bezwaar maken tegen de brief met daarin de beslissing over de randvoorwaardenkorting.

Bezwaar maken tegen een beslissing op de berekende korting van een specifieke GLB-subsidie kan dus niet. Als u bezwaar maakt tegen de doorberekende korting in een subsidiebeslissing dan wordt deze op dit punt ongegrond verklaard.

Service menu right