Service menu right

Actieve landbouwer 2019

Om een uitbetaling van de directe betalingen GLB te krijgen moet u een actieve landbouwer zijn. Dit geldt ook voor het kopen en huren van betalingsrechten en voor de tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Wat is een actieve landbouwer

U bent een actieve landbouwer als uw bedrijf met een landbouwactiviteit staat ingeschreven bij KVK. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf. Heeft u een bedrijf met meerdere vestigingen? Dan moet de landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging geregistreerd staan.

Om te beoordelen of u een actieve landbouwer bent, kijken we naar de KVK-registratie op 15 mei van het jaar dat u uitbetaling of subsidie aanvraagt. Elk jaar beoordelen we dit opnieuw. De registratie bij KVK moet gelijk zijn aan de werkelijke situatie. Zorg ervoor dat u deze informatie uiterlijk 15 mei 2019 registreert bij KVK en aan ons doorgeeft. Lees meer hierover op de pagina Uw registratie bij RVO.nl. Verandert u de inschrijving bij KVK? Zorg er dan voor dat de wijziging uiterlijk 15 mei 2019 is doorgevoerd bij KVK. U kunt de registratie niet met terugwerkende kracht herstellen. We gebruiken de SBI-codes van KVK om te bepalen of u een landbouwactiviteit uitoefent. Dat zijn de codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 of 016.

Bedrijfsoverdracht voor 15 mei

Heeft u te maken met een bedrijfsoverdracht met een overdrachtsdatum voor 15 mei 2019? Zorg er dan voor dat u het nieuwe bedrijf op tijd inschrijft bij KVK. Geef de bedrijfsoverdracht voor 15 mei aan ons door. Hiermee voorkomt u vertraging in de afhandeling van uw aanvraag. Doet het oorspronkelijke bedrijf nog de aanvraag en wordt het bedrijf daarna met terugwerkende kracht uitgeschreven bij KVK als actieve landbouwer? Dan krijgt u een afwijzing.

Geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit

Staat u niet met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging ingeschreven? Maar staat u wel met een landbouwactiviteit ingeschreven als:

 • nevenactiviteit op uw hoofdvestiging of
 • hoofdactiviteit op een nevenvestiging
 • nevenactiviteit op een nevenvestiging?
U kunt misschien toch in aanmerking komen voor de uitbetaling van de directe betalingen GLB. U moet dan met een accountantsverklaring laten zien dat uw landbouwactiviteiten een belangrijk onderdeel zijn van de totale economische activiteit van al uw vestigingen.
 

Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:

 • Het jaarlijkse bedrag aan directe betalingen uit het GLB is meer dan 5% van uw totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten van het meest recente belastingjaar. Of meer dan 5% van het gemiddelde bedrag aan inkomsten over de 3 meest recente belastingjaren.
 • Het bedrag aan inkomsten uit uw landbouwactiviteiten is meer dan een derde deel van uw totale bedrag aan inkomsten van het meest recente beschikbare belastingjaar. Of meer dan een derde deel van het gemiddelde bedrag aan inkomsten over de 3 meest recente belastingjaren.

Verder op deze pagina leest u wat we bedoelen met directe betalingen GLB en inkomsten uit wel of geen landbouwactiviteiten.

Accountantsverklaring opsturen

Voor de accountantsverklaring is het verplicht het format Samenstellingsverklaring van de accountant (pdf) te gebruiken. Uw accountant moet ingeschreven staan bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De volledig ingevulde verklaring stuurt u naar ons op. Om deze verklaring in te vullen, stelt uw accountant een Opgave actieve landbouwer op. Dit gebeurt met uw financiële gegevens. Deze opgave bewaart u in uw eigen administratie. Bijlagen zijn niet nodig.

Hoe opsturen

U verstuurt de verklaring digitaal. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl. Kies daarna voor Mijn dossier en ga naar Digitaal post versturen. Kies als onderwerp Basisbetalingsregeling en als documentsoort Accountantsverklaring actieve landbouwer. De verklaring moet uiterlijk 15 mei 2019 bij ons binnen zijn. Krijgen wij de verklaring na deze datum van u binnen? Houd er dan rekening mee dat u een korting krijgt van 1% per werkdag op de uitbetalingen. Inzendingen na de laatste dag van de kortingsperiode (11 juni 2019) krijgen een afwijzing.

Meer informatie over inkomsten

Uw accountant gaat uit van de meest recente, beschikbare belastingaangifte. Of van het gemiddelde bedrag aan inkomsten over de 3 meest recente belastingjaren. De aangifte is voldoende, een definitieve vaststelling is niet nodig.

Controle

Als er iemand bij u langs komt voor een controle dan moet u met bewijsstukken (zoals statuten, fiscale documenten) kunnen laten zien dat u voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer. Zo voorkomt u een afwijzing voor de uitbetaling van de betalingsrechten.

Inkomsten en directe betalingen GLB

In de Samenstellingsverklaring leest u de begrippen directe betalingen GLB en inkomsten. Ook gaat het over inkomsten uit landbouwactiviteiten en inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten. Hieronder leggen we deze begrippen uit.

Wat verstaan we onder directe betalingen GLB?

De directe betalingen GLB bestaan uit de basis- en de vergroeningsbetaling, de betaling voor jonge landbouwers en de graasdierpremie. Het gaat bij directe betalingen GLB om het totale bedrag aan directe betalingen zonder korting en uitsluiting in het meest recente belastingjaar. Om te bepalen of landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van uw totale economische activiteit, kijken we naar het bedrag aan directe betalingen in het meest recente belastingjaar.

Heeft u in het meest recente belastingjaar geen aanvraag voor directe betalingen gedaan? Dan bepalen wij het bedrag aan directe betalingen. Het aantal geconstateerde subsidiabele hectares van uw meest recente aanvraag vermenigvuldigen wij met de nationale gemiddelde directe betaling per hectare in het meest recente belastingjaar.

Wat verstaan we onder inkomsten?

Met inkomsten bedoelen we de omzet, inclusief btw. Dit geldt zowel voor inkomsten uit landbouwactiviteiten als voor inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten. Voor inkomsten uit een dienstverband gaat het om het brutoloon.

Het gaat om de bruto-inkomsten, dus de inkomsten voor aftrek van kosten en belastingen. Bedrijven die onder de omzetbelasting vallen, maken gebruik van de beschikbare, meest recente jaaraangifte omzetbelasting. Bedrijven die niet onder de omzetbelasting vallen, maken gebruik van de beschikbare, meest recente aangifte inkomstenbelasting. Ook hier gaat het om de inkomsten voor aftrek van kosten en belastingen. Bij een maatschap, vof en/of cv gaat het om de optelsom van de inkomstenaangiftes van alle betrokken maten/vennoten.

Heeft u een hoofdvestiging en één of meerdere nevenvestigingen op één KVK-nummer? Dan tellen de inkomsten van alle vestigingen mee bij de bepaling of u aan de voorwaarde van actieve landbouwer voldoet.

Wat zijn inkomsten uit landbouwactiviteiten

Het gaat hier om de landbouwactiviteiten die op het bedrijf waarvoor u de uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt, worden uitgevoerd. Onder landbouwactiviteiten verstaan we:

 • telen en oogsten van gewassen;
 • fokken en houden van dieren voor landbouwdoeleinden;
 • melken van dieren voor landbouwdoeleinden;
 • produceren van landbouwproducten, die voorkomen op Bijlage I van Verordening 1308/2013 (pdf);
 • een minimumactiviteit uitvoeren op de landbouwgrond om het landbouwareaal in een staat te houden die begrazing of teelt mogelijk maakt, het jaarlijks, vóór 1 november, maaien van het areaal.

Inkomsten uit landbouwactiviteiten zijn:

 • inkomsten die u als landbouwer ontvangt voor de landbouwactiviteiten die u uitvoert op uw bedrijf, en;
 • subsidie of steun die u hiervoor ontvangt zoals de uitbetaling van de betalingsrechten en de vergroeningsbetaling.

Verwerkt u zelf geproduceerde landbouwproducten of laat u deze verwerken tot een ander landbouwproduct? Dan wordt dit ook als inkomsten uit landbouwactiviteiten gezien als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voorbeeld: U maakt kaas van de op uw bedrijf geproduceerde melk en verkoopt deze kaas zelf. De opbrengsten van deze verkoop tellen mee als inkomsten uit landbouwactiviteiten. De handel in landbouwproducten van derden (in- en verkoop, bijvoorbeeld veehandel) is geen landbouwactiviteit.

Wat zijn inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten

Alle andere inkomsten van de landbouwer zijn inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten. De landbouwer is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, of een groep natuurlijke of rechtspersonen die een landbouwactiviteit uitvoert. Het is afhankelijk van de juridische vorm van het landbouwbedrijf of andere inkomsten meetellen bij de inkomsten van het bedrijf dat de subsidie aanvraagt. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitkeringen en loon van andere betrekkingen.

 • Is het landbouwbedrijf een rechtspersoon (bv, nv, stichting, vereniging, coöperatie)? Dan tellen deze inkomsten niet mee in het totaal van óf de landbouwinkomsten óf de overige inkomsten, tenzij deze inkomsten gegenereerd worden in de hoedanigheid van de rechtspersoon.
 • Is het landbouwbedrijf een natuurlijk persoon (eenmanszaak, maatschap, vof, cv)? Dan tellen alle inkomsten van alle deelnemers in het samenwerkingsverband mee in het totaal van óf de landbouwinkomsten óf de overige inkomsten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.