Service menu right

Voorwaarden Nationale reserve 2019 percelen algemeen belang

U heeft percelen die voor het algemeen belang werden gebruikt, waardoor u in 2015 geen betalingsrechten voor deze percelen toegekend kon krijgen. U heeft deze percelen nu weer in gebruik als landbouwgrond.

Betalingsrechten zijn onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Voorwaarden

Het gaat om de volgende situaties:

  • U kon in 2015 langer dan 90 dagen geen landbouwactiviteiten uitoefenen door openbare werken of aanleg van nutsvoorzieningen.
  • U heeft meegedaan aan de set-aside-regeling en heeft deze grond weer als landbouwgrond in gebruik genomen.
Wilt u in aanmerking komen voor betalingsrechten uit de Nationale reserve? En heeft u percelen waarvoor één of beide situaties gelden? Dan voldoet u aan de volgende voorwaarden:
  • U heeft voor deze percelen niet eerder betalingsrechten toegekend gekregen.
  • U heeft minimaal 0,3 subsidiabele hectare waarop nog geen betalingsrechten zijn toegekend.
  • Was er sprake van openbare werken (zoals aanleg van wegen) of de aanleg van nutsvoorzieningen (zoals gas, water of licht)? Stuur hiervan dan bewijs naar ons toe. Het bewijs voldoet aan de eisen die hieronder staan beschreven.
  • Gaat het om set-aside-percelen? Dan moet de set-aside-overeenkomst beëindigd zijn na 31 december 2012.

Bewijs aanleg openbare werken en nutsvoorzieningen

U geeft in de Gecombineerde opgave aan om welke percelen het gaat. Daarna stuurt u ons het bewijs waaruit blijkt dat er sprake was van openbare werken of de aanleg van nutsvoorzieningen. Dit hoeft niet voor set-aside-percelen. Uit de bewijsstukken blijkt:

  • dat alle bewijsstukken zijn afgegeven door een bevoegde instantie die over het openbare werk of de nutsvoorziening gaat;
  • welke werkzaamheden zijn uitgevoerd;
  • de start- en einddatum van de werkzaamheden;
  • om welke percelen het gaat. Denk aan perceelskaarten of topografische kaarten waarop de betreffende percelen zijn aangegeven.
U stuurt de bewijsstukken op via Mijn dossier op mijn.rvo.nl. U logt eerst in. Kies daarna voor Digitaal post versturen. Kies voor onderwerp Basisbetalingsregeling en voor documentsoort Bewijsmateriaal Nationale reserve. Deze bewijsstukken maken onderdeel uit van uw aanvraag. Zorgt u ervoor dat de bewijsstukken uiterlijk 15 mei 2019 bij ons binnen zijn.

Percelen met een set-aside-overeenkomst

Heeft u grond waarop een set-aside-overeenkomst was afgesloten? En deze set-aside-overeenkomst is beëindigd na 31 december 2012? Dan kunt u hiervoor betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Deze grond moet u nu wel gebruiken voor het uitvoeren van landbouwactiviteiten. U kunt alleen betalingsrechten aanvragen voor set-aside-grond waarvoor nog niet eerder betalingsrechten toegekend zijn.

U geeft in de Gecombineerde opgave aan om welke percelen het gaat. Voor een set-aside-perceel hoeft u geen bewijsstukken op te sturen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.