Service menu right

Graasdierpremie 2019

Gesloten

Op gronden zoals heide, duinen, kwelders en stadsparken kunt u geen betalingsrechten laten uitbetalen. Grazen er op deze grond schapen of vrouwelijk vleesvee? En bent u een actieve landbouwer? Dan kunt u wel graasdierpremie aanvragen.

Deze premie is onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen voor 2019.

Wijzigingen in 2019

De wijzigingen in 2019 zijn:
 • De dieren waarvoor u subsidie aanvraagt, moeten op 15 mei op uw bedrijf zijn.
 • De dieren moeten van 15 mei tot en met 15 oktober aaneengesloten extensief grazen op niet-subsidiabele grond van uw bedrijf. Dit verklaart u in de Gecombineerde opgave.
 • De correctie bij subsidiabel grasland vervalt, omdat de dieren alleen nog mogen grazen op niet-subsidiabele grond.
 • Tijdens een controle kunt u schriftelijk aantonen welke percelen u gebruikt voor begrazing.
 • De ondergrens van de graasdierpremie van € 1.000 is vervallen.

Budget graasdierpremie

Het budget voor de graasdierpremie is in 2019 € 1.052.857 voor schapen en € 2.297.143 voor runderen. In 2018 was het budget al lager dan de jaren daarvoor. Ook in 2019 is het budget lager. Dat komt doordat er budget van de directe GLB-betalingen naar plattelandsontwikkeling is gegaan.

We hebben in 2019 meer aanvragen voor schapen ontvangen en goedgekeurd dan dat er budget is. Hierdoor krijgt iedereen voor minder schapen graasdierpremie. Het aantal goedgekeurde schapen korten we met 9,85%.

 • De premie voor runderen is € 153 per dier.
 • De premie voor schapen is € 23 per schaap.

Voorwaarden graasdierpremie

U kunt de premie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een actieve landbouwer.
 • U kunt de premie aanvragen voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee.
 • De schapen moeten voor 2019 zijn geboren.
 • Is het vrouwelijk vleesvee op 15 mei nog geen 2 jaar? Dan berekenen wij de subsidie vanaf het moment dat de dieren 2 jaar zijn. De dieren moeten op 15 oktober van het aanvraagjaar minimaal 2 jaar zijn.
 • Is het vrouwelijk vleesvee op 15 mei nog geen 12 maanden in Nederland? Dan berekenen we de subsidie vanaf het moment dat de dieren 12 maanden in Nederland zijn. De dieren moeten op 15 oktober van het aanvraagjaar minimaal 12 maanden achter elkaar in Nederland zijn.
 • De schapen en/of het vrouwelijke vleesvee staan uiterlijk op 15 mei van het aanvraagjaar goed geregistreerd in I&R. Ook in de periodes dat de dieren een andere houder hadden. Lees op de pagina's Schapen en geiten melden en Runderen melden hoe u een I&R-registratie controleert.
 • De dieren zijn in het aanvraagjaar op 15 mei aanwezig op uw bedrijf. De dieren grazen extensief van 15 mei tot en met 15 oktober aaneengesloten op niet-subsidiabele grond van uw bedrijf. Met extensief bedoelen wij dat de dieren op voldoende grond kunnen grazen, zonder dat ze worden bijgevoerd. Dit verklaart u in de Gecombineerde opgave. U mag de dieren wel tijdelijk ergens anders naartoe brengen als dit voor de bedrijfsvoering nodig is. Bijvoorbeeld als u de dieren scheert of laat inenten.
 • Krijgt u een controle op uw bedrijf? Laat zien welke percelen u gebruikt voor begrazing. Dit kan alleen met schriftelijk bewijs zoals de Gecombineerde opgave, een gebruiksovereenkomst, een begrazingsschema, een logboek en/of kaartmateriaal.

Aanvragen graasdierpremie

De graasdierpremie kunt u aanvragen vanaf 1 maart tot en met 15 mei 2019 in de Gecombineerde opgave. De kortingsperiode is van 16 mei tot en met 11 juni. Om de graasdierpremie aan te vragen, heeft u geen betalingsrechten nodig. Heeft u wel betalingsrechten? U mag die laten uitbetalen als u aan de voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten voldoet. Ook mag u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen als u daarvoor in aanmerking komt. Lees op de pagina Graasdierpremie op mijn.rvo.nl wat er gebeurt na uw aanvraag en hoe u een aanvraag kunt aanpassen.

Berekening graasdierpremie

Voor het berekenen van de premie rekenen we met het aantal dagen dat de aangevraagde dieren aaneengesloten extensief grazen op niet-subsidiabele grond van uw bedrijf. Deze dagen liggen in de periode van 15 mei tot en met 15 oktober. Dieren die eerder van het bedrijf worden afgevoerd tellen mee tot en met de dag voor afvoer.

Ga voor voorbeeldberekeningen van de premie naar de pagina Berekenen graasdierpremie 2019.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *