Service menu right

Sanctie basisbetaling, extra betaling jonge landbouwers en NR

16-11-2020, 09:33

Vraagt u de basisbetaling, de extra betaling jonge landbouwers of betalingsrechten uit de Nationale reserve (NR) aan? En zit er een verschil tussen de oppervlakte die u heeft opgegeven voor uitbetaling en de oppervlakte die wij hebben goedgekeurd? Dan passen we de oppervlakte aan (correctie) en leggen we mogelijk ook een sanctie op. Hoe hoog de sanctie is, hangt af van het verschil in hectares.

Correctie oppervlakte of sanctie

In de tabel Correctie oppervlakte of sanctie ziet u welke correctie of sanctie geldt bij de verschillende situaties.

Correctie oppervlakte of sanctie

Afwijkingspercentage/hectares

Correctie oppervlakte of sanctie

3% of minder of 2 ha of minder

Geen sanctie, wel een correctie van de oppervlakte. Waardoor misschien niet alle betalingsrechten uitbetaald en benut worden.

Meer dan 3% of meer dan 2 ha

Correctie oppervlakte + sanctie van 1,5 keer de afgekeurde oppervlakte keer de waarde van de betalingsrechten.

1e keer
meer dan 3% tot en met 10%
of meer dan 2 ha

Correctie oppervlakte + toekenning gele kaart (zie volgende alinea). Het sanctiebedrag wordt verminderd met de helft. En is dan 0,75 keer de afgekeurde oppervlakte keer de waarde van de betalingsrechten.

Bij herhaling
meer dan 3% of meer dan 2 ha

De gele kaart (zie volgende alinea) vervalt en de 50% vermindering wordt toch nog in rekening gebracht. Daarnaast wordt voor het subsidiejaar een sanctie opgelegd van 1,5 keer de afgekeurde oppervlakte keer de waarde van de betalingsrechten.

Meer dan 10%

Het recht op een gele kaart (zie volgende alinea) vervalt.

Meer dan 66,67%

U krijgt geen subsidie voor dat jaar. Is het sanctiebedrag hoger dan het bedrag dat u ontvangt voor de goedgekeurde oppervlakte? We verrekenen het bedrag met uitbetalingen tot en met 3 jaren erna.

Helft van sanctie bij gele kaart

U krijgt alleen een gele kaart als wij voor het eerst een afwijking van meer dan 3% tot en met 10% of meer dan 2 hectare vinden. Een gele kaart betekent dat wij de sanctie op uw betaling met 50% verlagen: 0,75 (1,5: 2) x verschil in oppervlakte x de gemiddelde waarde van de betalingsrechten.

Is het verschil volgend jaar weer meer dan 3% of meer dan 2 hectare? Dan moet u toch nog de hele sanctie van het vorige jaar betalen. Wij trekken de andere helft van uw betaling van het huidige jaar af. Ook krijgt u een sanctie van 1,5 x de afwijking van het huidige jaar. Is de afwijking meer dan 10%? Dan vervalt voor u het recht op een gele kaart. Dit betekent dat u meteen de hele sanctie krijgt.

Berekening sanctie basisbetaling

Situatie 1:
Bij een bedrijf bepalen we voor het eerst een afwijkingspercentage van 4% en meer dan 2 ha op de aangevraagde percelen. De afgekeurde oppervlakte is 3,2 ha.

Sanctie op de basisbetaling:
Dit bedrijf krijgt voor dat jaar een gele kaart, omdat het de eerste keer is dat er een afwijking van meer dan 3% tot en met 10% of meer dan 2 ha is bepaald. Door de gele kaart telt de afgekeurde oppervlakte 0,75 keer (in plaats van 1,5) in de berekening van het sanctiebedrag.

Afgekeurde oppervlakte: 3,2 ha
Gemiddelde waarde betalingsrechten: € 262,91

Berekening sanctiebedrag met gele kaart:
0,75 * 3,2 = 2,4 ha * € 262,91 = € 630,98 sanctie op de basisbetaling.

Situatie 2:
Bij een bedrijf is er in het voorgaande jaar een afwijkingspercentage van 4% op de aangevraagde percelen. De afgekeurde oppervlakte is 3,1 ha. In het huidige aanvraagjaar is het afwijkingspercentage 3,5% op de aangevraagde percelen. De afgekeurde oppervlakte is 2,7 ha.

Sanctie op de basisbetaling:
Dit bedrijf krijgt in het voorgaande jaar een gele kaart, omdat het de eerste keer is dat we een afwijking van meer dan 3 tot 10% of meer dan 2 ha bepalen. Door de gele kaart telt de afgekeurde oppervlakte 0,75 keer (in plaats van 1,5) in de berekening van het sanctiebedrag.

In het huidige jaar is er weer een afgekeurde oppervlakte van meer dan 3% of meer dan 2 ha. De gele kaart komt hierdoor te vervallen. Voor het voorgaande jaar moet alsnog de gehele sanctie worden betaald. Voor het huidige jaar wordt de volledige sanctie ook opgelegd.

Als er in een volgend jaar weer een afgekeurde oppervlakte van meer dan 3% of meer dan 2 ha is, dan geldt de sanctie van 1,5.

Voorgaande jaar: Afgekeurde oppervlakte 3,1 ha. Waarde betalingsrechten € 262,91.
Berekening sanctiebedrag met gele kaart:
0,75 * 3,1 = 2,325 ha * € 262,91 = € 611,27 sanctie op de basisbetaling.

Huidige jaar: Afgekeurde oppervlakte 2,7 ha. Waarde betalingsrechten € 262,91.
Berekening sanctiebedrag zonder gele kaart:
1,5 * 2,7 = 4,05 ha * € 262,91 = € 1.064,79 sanctie op de basisbetaling.
Ook wordt de reductie op de sanctie van het voorgaande jaar alsnog in mindering gebracht op de betaling van het huidige jaar. Dit bedrag is 0,75 * 3,1 = 2,325 ha * € 262,91 = € 611,27.

De bovenstaande berekening is op basis van de waarde van betalingsrechten voor het subsidiejaar 2019.

Berekening sanctie extra betaling jonge landbouwers

Zit er een verschil tussen de oppervlakte die u heeft opgegeven voor uitbetaling en de oppervlakte die wij hebben goedgekeurd? Dan korten we ook op de extra betaling voor jonge landbouwers. We berekenen de hoogte van de sanctie op dezelfde manier als de sanctie op de basisbetaling.
Dit betekent dat we het sanctiebedrag in deze bovengenoemde situaties zo berekenen:

Situatie 1:
Berekening sanctiebedrag met gele kaart:
0,75 * 3,2 = 2,4 ha * € 31,78 = € 76,27 sanctie op de extra betaling voor jonge landbouwers.

Situatie 2:
Voorgaande jaar: Berekening sanctiebedrag met gele kaart:
0,75 * 3,1 = 2,325 ha * € 31,78 = € 72,89 sanctie op de extra betaling voor jonge landbouwers.

Huidige jaar: Berekening sanctiebedrag zonder gele kaart:
1,5 * 2,7 = 4,05 ha * € 31,78 = € 128,71 sanctie op de extra betaling voor jonge landbouwers.

Ook wordt de reductie op de sanctie van het voorgaande jaar alsnog in mindering gebracht op de betaling van het huidige jaar. Dit bedrag is 0,75 * 3,1 = 2,325 ha * € 31,78 = € 76,27.

De bovenstaande berekening is op basis van de extra betaling voor jonge landbouwers voor het subsidiejaar 2019.

Berekening sanctie Nationale reserve

Vraagt u betalingsrechten aan uit de Nationale reserve voor niet-subsidiabele grond? Dan nemen we de niet-subsidiabele oppervlakte mee in de sanctieberekening voor de basisbetaling. Dit kan ook wanneer u bijvoorbeeld:

  • niet voldoet aan de voorwaarden van percelen algemeen belang;
  • niet of te laat de bewijsstukken op stuurt;
  • een grotere oppervlakte aangeeft dan waarvoor algemeen belang van toepassing is.

Voorbeeld sanctieberekening:
U heeft 90 betalingsrechten in eigendom en beschikbaar voor betaling met een gemiddelde waarde van € 262,91. U geeft 95 hectare subsidiabele grond op voor uitbetaling. En u vraagt betalingsrechten aan uit de Nationale reserve starter. U voldoet aan de voorwaarden voor starter.  Omdat u 95 hectare subsidiabele landbouwgrond opgeeft en al 90 betalingsrechten heeft, betekent dit dat u hiermee 5 betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvraagt.

De geconstateerde subsidiabele oppervlakte is 92 hectare.
U krijgt dan: 92 hectare - 90 betalingsrechten = 2 betalingsrechten uit de Nationale reserve.
Omdat 92 hectare voldoet en u met de Nationale reserve 92 betalingsrechten heeft, krijgt u eigenlijk 92 hectare betaald. Maar omdat u 95 hectare uit de Nationale reserve aanvraagt en voor maar 92 hectare voldoet, is er een verschil van 3 hectare.  Op de basisbetaling krijgt u dan een sanctie van 1,5 keer 3 hectare afwijking = 4,5 hectare.

Berekening sanctiebedrag:
4,5 * € 262,91 = € 1.183,10 op de basisbetaling.

Handig om te weten

Sanctie bij onterechte aanvraag NR-betalingsrechten

Vraagt u betalingsrechten aan uit de Nationale Reserve (NR)? En geeft u niet-subsidiabele grond op voor uitbetaling? Dan krijgt u daarvoor geen rechten uit de NR. Bij de basisbetaling krijgt u daarnaast een sanctie voor de niet-subsidiabele oppervlakte. Dat gebeurt ook als u NR-rechten algemeen belang aanvraagt en de opgegeven percelen niet voldoen aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld als u bewijs niet of te laat opstuurt. Of als u een te grote oppervlakte voor NR-rechten voor algemeen belang opgeeft.

Perceel splitsen

Is een deel van een perceel gebruikt voor openbare werken en nutsvoorzieningen? En neemt u deze grond nu weer in gebruik als landbouwgrond? Dan kunt u alleen voor dat deel betalingsrechten uit NR voor algemeen belang krijgen. U moet het perceel dan splitsen. Zorg dat u het perceel uiterlijk 15 mei 2020 splitst. Dat doet u in Mijn percelen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.