Extra uitleg over de BGT | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Extra uitleg over de BGT

04-08-2020

Met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) maken we van verschillende kaarten één kaart. Deze nieuwe kaart is gedetailleerder, de grenzen sluiten beter op elkaar aan en de informatie is actueler.

Het verschil met de oude grenzen

Door de BGT worden de topografische grenzen actueler en gedetailleerder. Dat komt doordat:

 • de informatie in de BGT actueler is;
 • de luchtfoto die we gebruiken gedetailleerder is;
 • er meer informatie is over de functie van grond;
 • grenzen op elkaar aansluiten.

Actuele informatie in de BGT

De informatie op de nieuwe kaart is actueler. Dat komt doordat verschillende overheden en organisaties verantwoordelijk zijn voor alle onderdelen van de nieuwe kaart. We noemen hen de bronhouders. Alle bronhouders moeten de kaart actueel houden. De bronhouders zijn:

 • alle gemeentes
 • alle provinciën
 • Rijkswaterstaat
 • ProRail
 • Ministerie van Defensie
 • Waterschappen
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Wij beheren de grenzen van percelen met landbouwgrond namens het ministerie van LNV.

Meer details door gedetailleerde luchtfoto's

Wij tekenen topografische grenzen in en beheren ze. Dat doen we met informatie uit de nieuwste luchtfoto’s. Hierop zien we veel meer details. De oude foto's hadden een resolutie van 25 centimeter, de nieuwe hebben een resolutie van 10 centimeter. Daardoor zien we duidelijker waar perceelsgrenzen liggen en wat er op de percelen aanwezig is. Door deze informatie kunnen we beter bepalen waar de grens van landbouwgrond precies ligt.

Verder laten verschillende bronhouders alle gebouwen en wegen nauwkeurig inmeten. Ook die informatie verwerken we in de BGT. Dit alles maakt de nieuwe kaart een stuk gedetailleerder dan de kaarten die we nu gebruiken.

Meer informatie over de functie van grond

Doordat alle bronhouders met dezelfde kaart gaan werken, hebben wij straks meer informatie over stukken land. We kunnen bijvoorbeeld zien wat de functie van een stuk land is en waarvoor het gebruikt wordt. We kunnen bijvoorbeeld zien:

 • of waterschappen schouw- en onderhoudspaden in de BGT hebben toegevoegd;
 • of gemeenten erven en bermen in de BGT hebben gezet.

Eerder hadden we deze informatie niet. Nu we het wel hebben, kunnen we beter bepalen waar de grenzen liggen. De informatie over percelen met landbouwgrond op de nieuwe kaart BGT mag maximaal 18 maanden oud zijn. Daarom werken we altijd met de nieuwste luchtfoto’s.

Grenzen sluiten op elkaar aan

De oude topografische grenzen sluiten niet goed op elkaar aan. Soms overlapt een landbouwperceel met bijvoorbeeld een erf van een gemeente. Op de nieuwe kaart zijn verschillende objecten als aparte onderdelen ingetekend. Een object is bijvoorbeeld een sloot, gebouw of perceel. Deze onderdelen sluiten allemaal op elkaar aan. Dus zonder overlap of lege ruimte.

Voorbeelden van BGT-grenzen

Doordat we al deze informatie hebben, verschuiven de meeste topografische grenzen een stukje.

Het verschil tussen oude en nieuwe topografische grenzen

In dit voorbeeld is te zien dat de topografische grenzen een stukje verschuiven. De rode grenzen zijn de oude topografische grenzen. De blauwe grenzen zijn de nieuwe topografische grenzen.

Dammen

In de BGT zien we 2 soorten dammen:

1. Dammen vanaf bijvoorbeeld een erf of weg

Grenzen van dammen in de BGT

Deze dammen zijn geen onderdeel van het perceel (linker foto). Maar als er duidelijk een hek op de dam staat, ligt de grens tegen dat hek aan (rechter foto).

2. Onverharde dammen tussen 2 landbouwpercelen

Grenzen van dammen tussen landbouwpercelen in de BGT

Bij onverharde dammen ligt de BGT-grens tussen de 2 percelen op het midden van de dam (linker foto). Is er duidelijk een hek te zien op de dam? Dan komt de grens op het hek te liggen (rechter foto).

Waterkeringen

Grenzen van waterkeringen in de BGT

Waterkeringen zien er in de BGT anders uit dan u gewend bent. Tot nu toe tekenden wij waterkeringen met grasland in als één onderdeel. Soms voegden we ze samen met het perceel ernaast. Dat gaat veranderen: op de nieuwe kaart bestaan keringen uit meer dan één perceel. Dat komt doordat we waterkeringen die op een talud liggen, als een apart perceel intekenen. Dat zorgt voor meer tussengrenzen, zoals in dit voorbeeld.

Insteek sloot

Grenzen van sloten in de BGT

Het kan zijn dat de grenzen van sloten in de BGT anders worden. Dit komt doordat we nu meer informatie hebben van waterschappen en gemeentes. Door deze informatie kunnen we nu beter bepalen waar de grens tussen een perceel en een sloot ligt. Waar de grens precies ligt, hangt af van de insteek van de sloot. Dit is de grens tussen het perceel en de oever of het talud van de sloot.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.