Pachten en verpachten

Als u (de verpachter) grond of gebouwen voor landbouwdoeleinden in gebruik geeft aan een ander (de pachter), waarvoor hij een tegenprestatie moet voldoen, dan heet dat pacht. De tegenprestatie is meestal een geldbedrag.

Als u een stuk land groter dan 1 ha of gebouw pacht of verpacht, moet u een pachtovereenkomst opstellen en indienen. Dit doet u bij RVO.nl. De grondkamer toetst vervolgens de pachtovereenkomsten aan geldende wet- en regelgeving.

Pacht bij landbouw

Pacht bij landbouw houdt in:

  • akkerbouw;
  • weidebouw;
  • pluimveehouderij;
  • veehouderij;
  • tuinbouw (inclusief fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen);
  • de teelt van griendhout en riet en elke andere vorm van bodemcultuur.

Bent u een dergelijke overeenkomst aangegaan en is daarin bijvoorbeeld sprake van huur, dan geldt dat volgens het Burgerlijk wetboek als pacht. Bosbouw valt hier niet onder.

Pachtvormen

Er zijn verschillende vormen van pacht, elk met eigen regels.

De pachtwet valt sinds 2007 voor een groot deel onder het Burgerlijk Wetboek. Pachtnormen worden jaarlijks aangepast.

Pachtovereenkomsten insturen

Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter: digitaal

Een pachtovereenkomst voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter stuurt u digitaal in. Vul daarvoor de digitale overeenkomst in bij Pachten en verpachten op mijn.rvo.nl, onder Direct regelen.

Andere pachtvormen: schriftelijk

Alle andere pachtvormen stuurt u schriftelijk in. U vindt de modelovereenkomsten bij Pachten en verpachten op mijn.rvo.nl, onder Formulieren downloaden, voor:

  • reguliere pacht voor los land
  • reguliere pacht voor hoeves
  • geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar

Toetsing door grondkamer

Nadat u de pachtovereenkomst heeft opgesteld en aan ons heeft toegestuurd, gaat de grondkamer de pachtovereenkomst aan de wet toetsen. Lees hierover meer op onze pagina Toetsing door grondkamer.

Kosten

Het afhandelen van pachtverzoeken door de grondkamer kost geld. Afhankelijk van het soort verzoek is dit een vast tarief of een percentage van de pachtprijs met een minimum- en een maximumbedrag. Het minimumbedrag geldt bijvoorbeeld in de situatie dat de grondkamer een ontwerppachtovereenkomst heeft goedgekeurd en u binnen 2 maanden na deze beslissing de definitieve overeenkomst indient (die gelijk is aan de ontwerpovereenkomst).

In de tabel Tarieven grondkamers 2016-2018 (pdf) vindt u de tarieven voor de meest voorkomende verzoeksoorten. Ze worden jaarlijks aangepast. De datum waarop het verzoek is binnengekomen bij de grondkamer is bepalend voor het tarief. Degene die het pachtverzoek heeft ingediend, ontvangt de factuur. Eventueel kunnen de partijen de kosten onderling verrekenen.

Pachtprijzen bepalen

Pachter en verpachter regelen de pachtprijs onderling. De pachtprijs mag alleen niet hoger zijn dan de hoogst toelaatbare pachtprijs. Lees hierover meer op onze pagina Pachtprijzen bepalen.

Begrippen

Op onze pagina Begrippen pachten en verpachten leest u meer over de meest voorkomende pachtbegrippen.

Service menu right