Pachten en verpachten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Pachten en verpachten

30-07-2021

Pacht of verpacht u grond van meer dan 1 hectare of gebouwen voor de landbouw? Dan moet u een pachtovereenkomst opstellen. Er zijn verschillende pachtvormen, elk met eigen regels. De Grondkamer toetst pachtovereenkomsten aan wetten en regels.

Uw pachtovereenkomst

Wilt u een nieuwe pachtovereenkomst laten toetsen of een overeenkomst wijzigen? Dit regelt u direct bij ons.

Uw pachtovereenkomst direct regelen

Lees meer over het indienen van een pachtovereenkomst op de pagina Pachtovereenkomst indienen en laten toetsen.

Pachtovereenkomst 1 hectare of minder

Pacht of verpacht u grond van minder dan 1 hectare of gebouwen voor de landbouw? Laat de pachtovereenkomst dan alleen goedkeuren als:

  • de pachtovereenkomst is ingegaan vóór 31 oktober 1995;
  • het gaat om tuinland van minimaal 0,5 hectare in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland;
  • u met dezelfde partij meer pachtovereenkomsten heeft, met een totale oppervlakte groter dan 1 hectare.

In alle andere gevallen hoeft u de pachtovereenkomst niet op te sturen.

Voordat u een pachtovereenkomst aangaat

Soms is het verstandig om eerst een verzoek om goedkeuring in te dienen voordat u een pachtovereenkomst aangaat. Dit is het geval als u:

  • een reguliere pacht wilt aangaan voor een kortere periode dan de wettelijke duur (6 jaar voor los land en 12 jaar voor een hoeve);
  • als overheid (rijksoverheid of lagere overheid) een hoeve of los land verpacht en u bijzondere bedingen in de pachtovereenkomst wilt opnemen;
  • de inhoud van een pachtovereenkomst wilt laten toetsen door de Grondkamer, voordat u de overeenkomst afsluit. Dit kan bij nieuwe en te wijzigen overeenkomsten.

In deze gevallen stuurt u per post of e-mail een verzoek naar de Grondkamer. Wat er precies in dat verzoek moet staan en hoe het proces daarna verloopt, leest u op de pagina Voordat u een pachtovereenkomst aangaat.

Pachtnormen en pachtprijzen berekenen

Ieder jaar zijn er vanaf 1 juli nieuwe pachtnormen. Hierdoor kan de maximale pachtprijs veranderen. Pachter en verpachter kunnen daarom jaarlijks de nieuwe pachtprijs berekenen voor het pachtjaar dat volgt op de norm. De maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter en voor teeltpacht. U hoeft de gewijzigde pachtprijs niet door de Grondkamer te laten toetsen.

Wilt u weten wat de pachtnormen en pachtprijzen zijn voor bouw-, gras- en tuinland en voor agrarische woningen en agrarische bedrijfsgebouwen? Dit leest u op de pagina Pachtnormen en pachtprijzen berekenen. Hier staan ook de rekenregels met voorbeelden voor het berekenen van de nieuwe pachtprijs.

Nieuwe pachtprijs berekenen

De pachtovereenkomst heeft u samen met de andere partij(en) opgesteld en ingestuurd. U regelt de jaarlijkse aanpassing van de pachtprijs daarom ook samen. De pachtprijs mag niet hoger zijn dan de hoogst toelaatbare pachtprijs. Heeft u hulp nodig bij het berekenen? Dan kunt u naar een adviseur gaan, zoals een rentmeester, notaris of belangenorganisatie. De Grondkamer mag u niet adviseren over de pachtprijs.

Als verpachter kunt u ook helemaal of deels afzien van een verhoging van de pachtprijs. Dit geeft u dan schriftelijk door aan de pachter.

Laten berekenen door de Grondkamer

U kunt de Grondkamer vragen om de hoogst toelaatbare pachtprijs voor u vast te stellen. Hoe u dat verzoek doet, leest u op de pagina Herziening pachtprijs aanvragen. U ontvangt een rekening voor de afhandeling door de Grondkamer.

Doorberekenen eigenaarslasten aan pachter

De verpachter mag een deel van de eigenaarslasten doorberekenen aan de pachter. Eigenaarslasten zijn bijvoorbeeld waterschapslasten, landinrichtingsrente of ruilverkavelingsrente. Van de waterschapslasten mag de verpachter maximaal 50% per hectare per jaar doorberekenen. Voor de landinrichtings- of ruilverkavelingsrente is dit maximaal 50%. Hiervoor stelt de minister per jaar per hectare een maximaal bedrag vast. Dit bedrag is nu € 25 per hectare.

Over de Grondkamer

Wilt u weten wat de Grondkamer doet en wanneer ze de ontvangen (pacht)verzoeken bespreken? Dit leest u op de pagina Over de Grondkamer. Hier staat ook wat het kost om een pachtverzoek te laten afhandelen.

Begrippen pachten en verpachten

Op de pagina Begrippen pachten en verpachten staat een uitleg van de meest voorkomende pachtbegrippen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.