Service menu right

Pachten en verpachten

Pacht of verpacht u grond van meer dan 1 hectare of gebouwen voor de landbouw? Dan moet u een pachtovereenkomst opstellen. Er zijn verschillende pachtvormen, elk met eigen regels. De Grondkamer toetst pachtovereenkomsten aan wetten en regels.

In de overeenkomst neemt u ook de pachtprijs op. Voor de meeste pachtvormen gelden ieder jaar vanaf 1 juli nieuwe pachtnormen. Hierdoor kan de maximale pachtprijs veranderen. Dit werkt dan ook door in lopende pachtovereenkomsten. Pachter en verpachter moeten daarom ieder jaar samen de nieuwe pachtprijs berekenen.

Pachtovereenkomst nodig?

Pacht of verpacht u landbouwgrond groter dan 1 hectare of gebouwen voor de landbouw? Dan moet u een pachtovereenkomst opstellen en naar ons versturen.

Is het stuk grond 1 hectare of minder? Laat de pachtovereenkomst alleen registreren of goedkeuren als:

  • de pachtovereenkomst is ingegaan vóór 31 oktober 1995;
  • het gaat om tuinland van minimaal 0,5 hectare in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland;
  • u met dezelfde partij meer pachtovereenkomsten heeft, met een totale oppervlakte groter dan 1 hectare.
In alle andere gevallen hoeft u de pachtovereenkomst niet op te sturen naar de Grondkamer. De pachtprijs en pachtduur mag u dan ook zelf bepalen.

Pachtvormen en pachtregels

Er zijn verschillende vormen van pacht, elk met eigen regels.

Pachtovereenkomsten versturen

Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter: digitaal

Een pachtovereenkomst voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter stuurt u digitaal in. Dit doet u met het webformulier Pachtovereenkomst indienen op mijn.rvo.nl.

Andere pachtvormen: post of e-mail

Alle andere pachtvormen stuurt u via de post of e-mail. Hoe u dit doet, leest u op de pagina Pachten en verpachten op mijn.rvo.nl. Hier vindt u de veelgestelde vraag Hoe stuur ik een pachtovereenkomst in? Op deze pagina vindt u ook modelovereenkomsten voor de volgende pachtvormen:

  • Geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar
  • Reguliere pacht voor los land
  • Reguliere pacht voor hoeves

Pachtnormen en pachtprijzen berekenen

Ieder jaar zijn er vanaf 1 juli nieuwe pachtnormen. Pachter en verpachter moeten daarom jaarlijks de nieuwe pachtprijs berekenen voor de periode van 1 juli tot en met 30 juni. De maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter en voor teeltpacht. U hoeft de gewijzigde pachtprijs niet door de Grondkamer te laten toetsen.

Wilt u weten wat de pachtnormen en pachtprijzen zijn voor bouw-, gras- en tuinland en voor agrarische woningen en agrarische bedrijfsgebouwen? Dit leest u op de informatiepagina Pachtnormen en pachtprijzen berekenen. Hier staan ook de rekenregels met voorbeelden voor het berekenen van de nieuwe pachtprijs.

Nieuwe pachtprijs berekenen

De pachtovereenkomst heeft u samen met de andere partij(en) opgesteld en ingestuurd. U regelt de jaarlijkse aanpassing van de pachtprijs daarom ook samen. De pachtprijs mag niet hoger zijn dan de hoogste toelaatbare pachtprijs. Heeft u hulp nodig bij het berekenen? Dan kunt u naar een adviseur gaan, zoals een rentmeester, notaris of belangenorganisatie. De Grondkamer mag u niet adviseren over de pachtprijs.

De verpachter kan helemaal of deels afzien van een verhoging van de pachtprijs. Dit geeft hij schriftelijk door aan de pachter.

Laten berekenen door Grondkamer

U kunt de Grondkamer vragen om de nieuwe pachtprijs voor u te berekenen. Gebruik daarvoor het modelformulier Verzoek herziening pachtprijs op mijn.rvo.nl. U ontvangt een rekening voor de afhandeling door de Grondkamer.

Doorberekenen eigenaarslasten aan pachter

De verpachter mag een deel van de eigenaarslasten doorberekenen aan de pachter. Eigenaarslasten zijn bijvoorbeeld waterschapslasten, landinrichtingsrente of ruilverkavelingsrente.

Van de waterschapslasten mag de verpachter maximaal 50% per hectare per jaar doorberekenen. Voor de landinrichtings- of ruilverkavelingsrente is dit maximaal 50% met een maximum van € 25 per hectare.

Over de Grondkamer

Wilt u weten wat de Grondkamer doet en wanneer ze de ontvangen (pacht)verzoeken bespreken? Dit leest u op de informatiepagina Over de Grondkamer. Hier staat ook wat het kost om een pachtverzoek af te laten handelen.

Begrippen pachten en verpachten

Op de informatiepagina Begrippen pachten en verpachten staat een uitleg van de meest voorkomende pachtbegrippen.

Jaarverslagen Grondkamer 2017 en 2018

Hier vindt u de jaarverslagen van de laatste jaren. Wilt u graag de jaarverslagen bekijken van een ander jaar? Deze vindt u in de bibliotheek.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.