Service menu right

Over de Grondkamer

25-11-2020

Als u grond pacht of verpacht, dan moet u het pachtcontract laten toetsen door de Grondkamer. Bij de toetsing kijkt de Grondkamer bij een aantal pachtvormen naar de pachtprijs. Maar ook naar de andere verplichtingen in een pachtovereenkomst.

De Grondkamer en de Centrale Grondkamer horen niet bij RVO. U stuurt een pachtovereenkomst wel naar ons op. Daarom vindt u hier alle informatie.

Wat doet de Grondkamer?

Het belangrijkste doel van de Grondkamer is om te zorgen voor een goede relatie tussen pachter en verpachter. Daarnaast heeft de Grondkamer de volgende taken:

 • Toetsen en registreren van pachtovereenkomsten.
 • Behandelen van verzoeken korter dan de wettelijke duur.
 • Opnieuw bekijken van de pachtprijs op verzoek van pachter of verpachter.
 • Taxeren van de waarden van een pachtobject voor het voorkeursrecht van de pachter.
 • Beslissen of de verpachter een geldige reden heeft om het voorkeursrecht van de pachter te negeren.
 • Bemiddelen en beslissen als de partijen het niet eens zijn over het veranderen van een pachtobject. Dan kan het zijn dat de wederpartij hier geen schriftelijke toestemming voor wil geven.

Wie belt u?

Misschien is het niet altijd duidelijk met wie u contact opneemt als u een vraag heeft. Wij van RVO helpen u met uw vragen over de Grondkamer of pachtovereenkomsten. Ons telefoonnummer vindt u op de pagina Contact. U belt de Centrale Grondkamer als u een vraag heeft over uw beroepschrift tegen een beschikking. Het telefoonnummer van de Centrale Grondkamer vindt u op deze pagina bij de contactgegevens.

Grondkamers en secretariaat

Er zijn 5 Grondkamers, elk met een deel van Nederland als werkgebied:

 • Noord (Groningen, Drenthe, Friesland)
 • Noordwest (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht)
 • Oost (Overijssel, Gelderland)
 • Zuidwest (Zeeland, Zuid-Holland)
 • Zuid (Noord-Brabant, Limburg)

Samenstelling Grondkamers

De 5 Grondkamers hebben allemaal een eigen voorzitter, secretaris, minimaal 4 en maximaal 12 leden. Er is 1 secretariaat dat het administratieve werk doet voor alle Grondkamers. Ze voert de beslissingen van de Grondkamer uit en verstuurt de bevestigingen. Het secretariaat hoort bij RVO.

Vergaderdata

De Grondkamers vergaderen elke maand. In het vergaderrooster Grondkamers 2020 hieronder ziet u wanneer de Grondkamers vergaderen.

Postadres

Heeft u post voor de Grondkamers? Stuur deze naar het volgende adres:

Grondkamer - (noem hier de Grondkamer waar het pachtobject onder valt)
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

Klachten

Heeft u een klacht over de Grondkamer, haar leden, deskundigen, medewerkers, secretaris of voorzitter? In de Klachtenregeling Grondkamers leest u wat u kunt doen als u een klacht wilt indienen.

Tarieven Grondkamer

Het afhandelen van pachtverzoeken door de Grondkamer kost geld. Deze kosten worden ook wel leges genoemd. Dit kan een vast tarief zijn of een percentage van de pachtprijs met een minimum- en maximumbedrag. U betaalt bijvoorbeeld het minimum bedrag als u binnen 2 maanden de definitieve overeenkomst van de goedgekeurde pachtovereenkomst indient. Deze moet dan gelijk zijn aan de ontwerpovereenkomst. 

In Tarieven Grondkamers 2018-2020 staan de tarieven voor de meest voorkomende verzoeksoorten. Ze worden jaarlijks aangepast. De datum waarop het verzoek is binnengekomen bij de Grondkamer is bepalend voor het tarief.

Wie betaalt?

De indiener van de pachtovereenkomst ontvangt altijd de rekening en betaalt deze eerst. Heeft u dit anders afgesproken in de pachtovereenkomst? Dan verrekent u dit later met elkaar.

Centrale Grondkamer

Tegen een beschikking van een Grondkamer kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de Centrale Grondkamer. De Centrale Grondkamer behandelt beroepschriften tegen beschikkingen van de (regionale) Grondkamers.

Werkwijze

 • De Centrale Grondkamer komt bij elkaar en beslist met 5 leden. 3 leden zijn onderdeel van de rechterlijke macht. Eén van de leden met rechterlijke macht is voorzitter. 2 deskundige leden zijn geen onderdeel van de rechterlijke macht.
 • De leden van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden zijn lid van de Centrale Grondkamer.
 • De griffier en de plaatsvervangende griffiers worden door de koning benoemd en ontslagen.

Samenstelling Centrale Grondkamer

Voorzitter: mevrouw mr. Th.C.M. Willemse
Griffier: mevrouw mr. M. Vriend
Plaatsvervangende griffiers: de heer mr. Th.H.M. Lueb en de heer mr. H.P.J. Meijerink
Griffiemedewerksters: mevrouw M.J.A. van den Brink en mevrouw C.C. Sahertian

Contactgegevens

Postadres: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
Telefoon: 088-3611136
Fax: 088-3610099
E-mail: centralegrondkamer@rechtspraak.nl
Bezoekadres: Paleis van Justitie, Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem

Kosten beroepschrift

Als u in beroep gaat bij de Centrale Grondkamer, dan betaalt u hiervoor griffierecht. Dit bedrag verandert elk jaar. Sinds1 januari 2020 is het griffierecht € 118.

Wet- en regelgeving Centrale Grondkamer

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.