Pacht in reservaten

Bij verpachting in reservaten (ook wel natuur- of beheerpacht genoemd) gaat het om landbouwgrond die in een reservaat ligt. Daarbij zijn er bijzondere verplichtingen in de pachtovereenkomst opgenomen.

Dit zijn bepalingen om de natuur- en landschapswaarden in stand te houden of te ontwikkelen. Hiervoor kan de pachter een beheersvergoeding vragen. Deze vergoeding staat los van de pachtprijs. De looptijd is 6 jaar voor los land en voor een hoeve.

Verlengen en opzeggen

De pacht wordt automatisch verlengd met 6 jaar (continuatierecht).

Andere regels

Andere regels bij pacht in reservaten zijn:

  • De pachtovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Een partij kan eventueel schriftelijke vastlegging vorderen bij de pachtkamer.
  • De pacht eindigt niet bij overlijden.
  • De pachter kan indeplaatsstelling of medepacht vorderen.
  • Voorkeursrecht is van toepassing.

Toetsen

De grondkamer moet de pachtovereenkomst toetsen. Stuur de pachtovereenkomst binnen 2 maanden na het aangaan naar de grondkamer. U stuurt 1 getekend exemplaar van de pachtovereenkomst naar de grondkamer.

Service menu right