Reguliere pacht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Reguliere pacht

01-10-2020

Reguliere pacht is voor alle pachtobjecten mogelijk. De wettelijke looptijd is 6 jaar voor los land en 12 jaar voor een hoeve. Langer mag, als u in de pachtovereenkomst duidelijk de pachtduur en de einddatum aangeeft. Voor een kortere pachtduur is toestemming van de Grondkamer nodig.

Toetsen reguliere pachtovereenkomst

U stelt voor de pacht een pachtovereenkomst op. De Grondkamer toetst deze. Stuur daarom binnen 2 maanden na het aangaan van de overeenkomst een getekend exemplaar naar de Grondkamer.

Is de pachtduur bij los land korter dan 6 jaar of bij een hoeve korter dan 12 jaar? Dan moet de Grondkamer dit goedkeuren. U kunt dit laten meenemen bij de toetsing, maar u kunt ook om goedkeuring vragen voordat u de pachtovereenkomst aangaat.

Pachtovereenkomst opstellen en versturen

U kunt voor de pachtovereenkomst gebruikmaken van de modelovereenkomst Reguliere pachtovereenkomst voor los land of Reguliere pachtovereenkomst voor hoeves. Ook kunt u de overeenkomst zelf opstellen, maar dan duurt de afhandeling wel langer. Lees meer over het versturen van de pachtovereenkomst en wat er daarna gebeurt.

Verlengen reguliere pacht

Reguliere pacht wordt automatisch met 6 jaar verlengd. Dit heet continuatierecht. Automatisch verlengen gebeurt niet als:

  • de pachtovereenkomst is afgesloten voor een kortere pachtduur en de Grondkamer deze heeft goedgekeurd;
  • de verpachter volgens de regels heeft opgezegd.

Wijzigen reguliere pacht

Wilt u iets veranderen aan de pachtovereenkomst of het pachtobject? Of wilt u het pachtobject veranderen of de eigendom ervan overdragen? Lees dan wat de regels en mogelijkheden zijn op de volgende pagina’s:

Opzeggen reguliere pacht

De verpachter of de pachter kan de pachtovereenkomst tot maximaal een jaar voor het einde van de lopende overeenkomst opzeggen. Dit moet met een aangetekende brief of met een opgemaakte akte door de deurwaarder (een deurwaardersexploot). Gaat de andere partij akkoord? Dan stopt de pacht na afloop van de lopende termijn.

Grondkamer informeren

Voordat u de pachtovereenkomst beëindigt, stuurt u een ontbindingsovereenkomst naar de Grondkamer. Dit doet u wanneer u de overeenkomst in de toekomst wilt beëindigen. Is de overeenkomst al beëindigd, dan moet u dit achteraf melden. Lees hoe u dit doet op de pagina Pachtovereenkomst wijzigen of ontbinden.

Eenzijdig opzeggen

Wil de pachter of verpachter de pachtovereenkomst opzeggen en is de andere partij het daar niet mee eens? Dan moet die partij dat binnen 6 weken laten weten aan de partij die de overeenkomst wil opzeggen. Hij moet daarbij ook de redenen noemen. De partij die de overeenkomst wil opzeggen, kan daarna naar de kantonrechter gaan om toestemming te vragen voor de pachtbeëindiging.

Andere regels reguliere pacht

Houd bij reguliere pacht rekening met deze regels:

  • De pachter en verpachter moeten de pachtovereenkomst schriftelijk vastleggen. Staat er nu nog geen overeenkomst op papier? Regel dit dan alsnog. Als de tegenpartij niet mee wil werken aan schriftelijke vastlegging, dan kunt u dit afdwingen via de pachtkamer.
  • De pacht stopt niet als de verpachter of pachter overlijdt.
  • De pacht stopt niet als de pachter 65 jaar wordt.
  • De pachter kan bij de pachtkamer indeplaatsstelling of medepacht eisen. Dit kan alleen voor de echtgenoot of geregistreerde partner, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of pleegkinderen van de pachter.
  • Als de verpachter de grond verkoopt, dan moet hij die eerst te koop aanbieden bij de pachter. Dit heeft voorkeursrecht.
  • Heeft de pachter verbeteringen aangebracht aan het gepachte? Dan mag hij hiervoor bij het einde van de pacht een vergoeding vragen aan de verpachter. Dit heet melioratierecht.
  • Bij verkoop van het pachtobject gaan de rechten en plichten van de verpachter over naar de nieuwe eigenaar.

Meer weten?

Lees meer over pachten en verpachten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.