Service menu right

Oenologisch experiment

15-10-2020, 18:00

Wilt u een oenologisch experiment uitvoeren? Dan vraagt u bij ons toestemming aan voor het uitvoeren van het experiment en het verhandelen van de wijn die geproduceerd is volgens de experimentele werkwijze. Het moet gaan om een grootschalig experiment, dat eerst op kleine schaal is getest.

Voorwaarden

Wilt u een oenologisch experiment uitvoeren én de wijn verhandelen die geproduceerd is met het experiment? Dan heeft u toestemming van ons nodig. Om toestemming te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om een grootschalig experiment, dat eerst op kleine schaal is getest.
 • De experimentele werkwijze is voor de aanvraag getest op laboratoriumschaal met positief resultaat. Hiervoor hoeft u geen aanvraag in te dienen. U mag deze wijn niet op de markt brengen.
 • U moet aantonen dat u voor het experiment een grote hoeveelheid wijn nodig heeft. En dat als u de op experimentele werkwijze geproduceerde wijn niet kunt afzetten, u het verlies aan inkomsten niet kunt dragen. U moet dit in uw aanvraag onderbouwen en aannemelijk maken.
 • Uit de voorlopige testresultaten blijkt dat de experimentele werkwijze veilig is voor de volksgezondheid.
 • Het experiment moet een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van wijnkunde kunnen leveren. Dit moet u aantonen en onderbouwen met een verklaring van een onafhankelijke expert.
 • De proefopzet is wetenschappelijk verantwoord. In een rapport/bijlage beschrijft u de doelstellingen van het experiment, de aard van de proeven, de processen, de verwachte resultaten en de wijze waarop de resultaten worden gemeten en vastgesteld.
 • U vraagt voor elke partij wijn toestemming aan om deze te mogen verhandelen. U levert hiervoor analyseresultaten aan van een erkend laboratorium. Hieruit moet blijken dat de wijn geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Op de website van de Europese Commissie staat een lijst van gezaghebbende instanties voor analyse van de wijn. U krijgt geen toestemming bij gebruik van verboden additieven. Ook blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het naleven van eisen voor voedselveiligheid uit de Nederlandse- en EU-wetgeving (Warenwet).
 • U vermeldt de bestemming(en) van de wijn op het aanvraagformulier: Nederland, de betreffende EU-lidstaat of een derde land. Wordt de wijn in een andere EU-lidstaat verhandeld? Dan zal het ministerie de EU-lidstaat van bestemming inlichten over de toelatingsvoorwaarden en hoeveelheden.

In geval van twijfel over de correcte naleving van de voorwaarden of bij niet-naleving, trekken wij de toestemming voor het experiment onmiddellijk in.

Aanvragen

U vraagt toestemming aan op mijn.rvo.nl.

Direct regelen

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Rapportage uitkomsten testexperimenten
 • Beschrijving grootschalig oenologisch experiment
 • Verklaring onafhankelijke expert over positieve bijdrage aan ontwikkeling van wijn
 • Verklaring gezaghebbende instantie over risico voor volksgezondheid

Mailen of opsturen

Het ingevulde en ondertekende formulier en de bijlagen mailt u naar info.wijn@rvo.nl. Of u stuurt het per post op naar:
RVO
Afdeling IMM
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag goedgekeurd en krijgt u toestemming voor uw experiment? Dan lichten wij de Europese Commissie en EU-lidstaten in over de toelatingsvoorwaarden. Na afloop van het experiment krijgen zij ook de resultaten hiervan.

Aanvullende voorschriften

In de toestemmingsbrief kunnen aanvullende voorschriften staan over het experiment, zoals:

 • de aard en wijze van het gebruik van de wijn;
 • de hoeveelheid wijn waarvoor u toestemming krijgt;
 • de rapportage van de resultaten van het experiment;
 • het in de handel brengen van de wijn;
 • de wijze van etikettering;
 • de bestemming van de geproduceerde wijn.

Rapportage

U dient jaarlijks bij ons een tussentijdse rapportage in over de voortgang van het experiment. Deze rapportage ontvangen wij binnen 4 weken na afloop van het betreffende jaar. Na afloop van het experiment stuurt u binnen 6 weken een eindrapportage toe over de resultaten van het experiment.

Verlenging

Bij positieve resultaten kunt u na de eerste periode van 3 jaar toestemming vragen voor een verlenging van het experiment. Deze verlenging is maximaal 3 jaar geldig en kunt u aanvragen voor grotere hoeveelheden wijn.

Voor de verlengingsaanvraag gelden dezelfde voorwaarden als voor de aanvraag van het eerste experiment. U moet ook aannemelijk maken dat de resultaten van het eerste experiment succesvol zijn en dat de verlening zinvol is. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beslist of de aanvraag ter goedkeuring wordt doorgestuurd aan de Europese Commissie. Hiervoor kijkt zij naar de resultaten van het eerste experiment en het ingediende plan voor het vervolgexperiment.

Achtergrond

Is uw aanvraag goedgekeurd en krijgt u toestemming voor uw experiment? Dan lichten wij de Europese Commissie en EU-lidstaten in over de toelatingsvoorwaarden. Na afloop van het experiment krijgen zij ook de resultaten van het experiment toegestuurd.

Wetten en regels

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.