Derogatie

U mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Nederland heeft toestemming van de Europese Commissie om af te wijken van deze vastgestelde norm. Dat heet derogatie. U mag daardoor de hoeveelheid stikstof verhogen naar 230 of 250 kilogram als u voldoet aan de voorwaarden voor derogatie.

Nederland heeft voor de jaren 2018 en 2019 opnieuw derogatie gekregen (zie beschikking onder kopje Wet- en regelgeving). Boeren die vooral grasland in gebruik hebben, mogen daardoor rekenen met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest als ze voldoen aan alle voorwaarden.

Wel zijn er een aantal nieuwe voorwaarden. Deze vindt u samen met de andere voorwaarden onder het kopje Voorwaarden.

Gebruiksnormen

In Nederland mogen boeren een bepaalde hoeveelheid mest op hun grond gebruiken. Mest bevat stoffen als stikstoffen en fosfaten. Overmatig gebruik van deze stoffen kan schadelijk zijn voor het milieu. Daarom zijn er gebruiksnormen vastgesteld die de maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat weergeven.

Grasland

Boeren die vooral grasland in gebruik hebben, mogen rekenen met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest als ze voldoen aan alle voorwaarden voor derogatie.

230 of 250 kg?

Maakt u gebruik van derogatie? Dan mag u voor uw percelen landbouwgrond die bestaan uit zand en löss in de provincie Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg rekenen met de norm van 230 kilogram stikstof uit graasdierenmest. Voor de overige percelen landbouwgrond in de rest van Nederland geldt de norm van 250 kilogram.

Alleen graasdierenmest

De gebruiksnorm van 230 of 250 kilogram stikstof bij derogatie geldt alleen voor mest van graasdieren. Graasdieren zijn runderen (behalve witvleeskalveren), schapen, geiten, paarden, ezels, Midden-Europese edelherten, damherten en waterbuffels. Het maakt niet uit of de mest op het eigen bedrijf is geproduceerd of is aangevoerd.

Als u ook mest van staldieren gebruikt, berekent u eerst hoeveel hectare u nodig heeft om de graasdierenmest toe te delen. Voor die hectares geldt de norm van 230 of 250 kilogram stikstof per hectare per jaar. Voor de overige hectares geldt de norm van 170 kilogram stikstof per hectare per jaar. U berekent uw gebruiksruimte op bedrijfsniveau en u mag de mest naar eigen inzicht verdelen.

Voorwaarden 2018

 • U vraagt uiterlijk op 4 juli 2018 een derogatievergunning aan.
 • U dient uiterlijk op 4 juli 2018 de Aanvullende gegevens landbouwers 2017 in. Dit doet u op de pagina Aanvullende gegevens agrarisch ondernemer.
 • U betaalt het tarief voor monitoring van de milieueffecten met een automatische incasso. Meer informatie hierover leest u op onze pagina Derogatie: betalen en tarief.
 • Van de totale oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik heeft, bestaat minimaal 80% uit grasland. Onder grasland verstaan we landbouwgrond (zoals vermeld in artikel 1 van de Meststoffenwet) waarop u gras teelt dat is bestemd als veevoer. De percelen heeft u van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik. Als u grasland vernieuwt, mag u die percelen ook meetellen. Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en gras als vanggewas tellen niet mee als grasland. Zolang de Gecombineerde opgave open is, kunt u hierin zien of, op basis van de opgegeven oppervlakte landbouwgrond, u minimaal 80% grasland heeft.
 • U stelt uiterlijk op 4 juli 2018 een bemestingsplan op en bewaart dit 5 jaar op uw bedrijf. Een wijziging moet u binnen 7 dagen in het bemestingsplan opnemen.
 • U laat al uw landbouwgrond bemonsteren en analyseren op de fosfaattoestand en de waarde van het stikstofleverend vermogen. Hiervoor zijn vastgestelde protocollen. De analyserapporten mogen normaal gesproken op 1 februari 2018 niet ouder zijn dan 4 jaar. Bij wijze van uitzondering mogen ze in 2018 niet ouder zijn dan 5 jaar. Zijn ze dit wel? Laat dan uiterlijk 4 juli 2018 uw landbouwgrond opnieuw bemonsteren en analyseren. De analyseresultaten heeft u namelijk nodig als onderbouwing voor uw bemestingsplan. Meer informatie hierover leest u op onze pagina Derogatie: grond en bemonsteren.
 • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
 • Scheurt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilogram stikstof per hectare die gescheurd is. De stikstofbemonsteringsplicht na het scheuren vervalt hierdoor voor deze percelen. Vernieuwt u grasland na 31 mei op zand- en lössgrond? Meld dit dan 7 dagen voor het vernietigen met het formulier Grasland vernietigen of vernieuwen op de pagina Grasland scheuren of vernietigen.
 • U stelt op verzoek gegevens beschikbaar voor monitoringsonderzoek en u werkt mee aan metingen van het grond- en oppervlaktewater.
 • U houdt zich aan alle relevante wet- en regelgeving voor meststoffen. Hierin staan onder andere de regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest, het zaaien van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond, de voorwaarden voor het mogen vernietigen van de graszode en aan- en afvoer van meststoffen.

Extra voorwaarden vanaf 2019

Vanaf 2019 zijn er een aantal extra voorwaarden voor derogatie naast de voorwaarden van 2018.

 • Vanaf 2019 betaalt u een beperkte vergoeding voor de aanvraag van een derogatievergunning.
 • Scheurt u in 2019 grasland voor de teelt van maïs op zand- en lössgrond? Dan geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 65 kilogram stikstof per hectare die gescheurd is. De stikstofbemonsteringsplicht na het scheuren vervalt hierdoor voor deze percelen.

Aanvragen

U vraagt jaarlijks een derogatievergunning aan. Voor 2018 kon u dit doen van 6 juni tot en met 4 juli 2018. Wij hebben in die periode 18.069 aanvragen ontvangen.

Oppervlakte landbouwgrond

Bij de aanvraag is het niet nodig om de oppervlakte landbouwgrond in te vullen die u in gebruik heeft in 2018. Dit heeft u al gedaan bij de Gecombineerde opgave. Wij gebruiken de gecontroleerde oppervlakte landbouwgrond op 15 mei naar aanleiding van uw Gecombineerde opgave voor de bepaling van het tarief voor monitoring van de milieueffecten.

Als u gebruikmaakt van derogatie, moest u de opgave Aanvullende gegevens landbouwers 2017 uiterlijk op 4 juli ingestuurd hebben. Dit doet u op de pagina Aanvullende gegevens agrarisch ondernemer.

Na uw aanvraag

Wilt u na uw aanvraag de vergunning weer intrekken? Dan kunt u bij ons een verzoek doen. Ga hiervoor naar mijn.rvo.nl.

Wilt u uw bedrijf overdragen of samenvoegen met een ander bedrijf? U kunt uw derogatievergunning ook overdragen. Lees hierover meer op de pagina Bedrijfsoverdracht. Het overdragen doet u op mijn.rvo.nl.

Wet- en regelgeving

In onderstaand besluit van de Europese Commissie leest u meer over de voorwaarden waaronder derogatie is verleend aan Nederland.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over derogatie? Kijk dan eerst op onze pagina Veelgestelde vragen Derogatie. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Service menu right