Derogatie

Meer artikelen
Mestmachine - Derogatie

U mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Nederland heeft toestemming van de Europese Commissie om af te wijken van deze vastgestelde norm. Dat heet derogatie. U mag daardoor de hoeveelheid stikstof verhogen naar 230 of 250 kilogram als u voldoet aan de voorwaarden voor derogatie.

In Nederland mogen boeren een bepaalde hoeveelheid mest op grond gebruiken. Mest bevat stoffen als stikstoffen en fosfaten. Overmatig gebruik van deze stoffen kan schadelijk zijn voor het milieu. Daarom zijn er gebruiksnormen vastgesteld die de maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat weergeven.

Boeren die vooral grasland in gebruik hebben, kunnen met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest rekenen als ze voldoen aan alle voorwaarden. Nederland heeft voor de jaren 2014 tot en met 2017 opnieuw derogatie gekregen.

Derogatie 2018

Of Nederland ook na 2017 derogatie krijgt en onder welke voorwaarden, zal dit voorjaar pas duidelijk worden. Aanmelden voor 2018 is dan ook nog niet mogelijk. Op het moment dat besloten is dat Nederland alsnog derogatie krijgt, leest u hier binnen welke termijn u zich kan aanmelden.

Tijdens het Algemeen Overleg van 16 november 2017 heeft minister Carola Schouten op de vraag "Als derogatie 2018 na 1 januari 2018 wordt vastgesteld, wanneer weten wij wat wij moeten doen voor de derogatie?" het volgende geantwoord:

"Op 1 januari 2018 zal er inderdaad nog geen formele derogatie zijn. Op dat moment geldt dus de gebruiksnorm voor dierlijke mest van 170 kg stikstof per hectare per jaar. Ik verwacht dat de derogatie er in het voorjaar van 2018 wel zal zijn. Maar pas op het moment dat de formele derogatiebeschikking van de Europese Commissie er ligt, is dat helemaal zeker en zal er volledige duidelijkheid zijn over de inhoud en voorwaarden van de nieuwe derogatie.

Tot die tijd lijkt het verstandig voor boeren die verwachten in 2018 gebruik te willen maken van een nieuwe derogatie, om in elk geval de voorwaarden die voor de huidige derogatie gelden, ook begin 2018 al op hun bedrijf toe te passen. Dat doen ze uiteraard wel voor hun eigen rekening en risico. Ik kan namelijk niet vooruitlopend op de formele beschikking zeggen wat de precieze derogatie in zal houden en of die er gaat komen. Wij doen ons uiterste best, maar wij kunnen de procedure niet sneller maken."

Voorwaarden

De voorwaarden voor derogatie voor de periode 2014-2017 zijn:

 • U meldt zich jaarlijks voor 1 februari aan.
 • U doet voor 1 februari opgave Aanvullende gegevens.
 • U betaalt het verschuldigde bedrag met een automatische incasso.
 • Van de totale oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik heeft, bestaat minimaal 80 % uit grasland. Met grasland bedoelen we gras dat u teelt voor diervoeder. De percelen heeft u van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik. Als u grasland vernieuwt, mag u die percelen ook meetellen. Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en gras als vanggewas telt niet mee als grasland.
 • U zorgt ervoor dat uw landbouwgrond is bemonsterd en geanalyseerd op de fosfaattoestand en de waarde van het stikstofleverend vermogen.
 • U stelt voor 1 februari een bemestingsplan op. In de Toelichting bij Bemestingsplan onder aan deze pagina leest u hoe u dit doet. Een wijziging moet u binnen 7 dagen in het bemestingsplan opnemen. Het bemestingsplan bewaart u 5 jaar op uw bedrijf.
 • U gebruikt op uw bedrijf geen fosfaat uit kunstmest.
 • U mag voor percelen landbouwgrond die bestaan uit klei of veen rekenen met de norm van 250 kilogram stikstof uit graasdierenmest. Voor percelen die bestaan uit zand en löss en die liggen in de provincie Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg geldt de norm van 230 kilogram. Voor percelen zand en löss in de rest van Nederland geldt de norm van 250 kilogram.
 • U stelt op verzoek gegevens beschikbaar voor monitoringsonderzoek en u werkt mee aan metingen van het grond- en oppervlaktewater.
 • U zorgt ervoor dat u de administratieve verplichtingen van de mestwetgeving nakomt.
 • U houdt zich aan de regels van de mestwetgeving zoals de gebruiksnormen, uitrijdregels, gebruik (bijvoorbeeld een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond en de voorwaarden voor het mogen vernietigen van de graszode) en aan- en afvoer van meststoffen.

Status aanmelding 2017

Na uw aanmelding is de status van uw aanmelding Aanvraag voorlopig geregistreerd. Nadat wij de betaling van uw rekening hebben afgeschreven registreren wij uw bedrijf als derogatiebedrijf en is de status van uw aanmelding Aanvraag geregistreerd. De betaling schrijven wij in het vierde kwartaal van uw rekening af.

Afmelden

U kon uw bedrijf tot en met 31 december 2017 afmelden voor derogatie. Meldt u zich af dan geldt weer de standaardgebruiksnorm van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar. Meldt u zich na 15 mei af, dan moet u wel betalen.

Service menu right