Derogatie

U mag op landbouwgrond 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Nederland heeft toestemming van de Europese Commissie om hier in 2018 en 2019 van af te wijken. Dat heet derogatie. U mag dan onder voorwaarden 230 of 250 kg stikstof gebruiken op uw landbouwgrond. U kon uw derogatievergunning voor 2019 aanvragen van 1 januari tot en met 31 januari 2019.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Nieuwe voorwaarden vanaf 2019

Vanaf 2019 zijn er 2 nieuwe voorwaarden voor derogatie:

Administratiekosten

U betaalt € 50 adminstratiekosten voor de aanvraag van uw derogatievergunning. Deze administratiekosten noemen we leges. U betaalt de leges voordat u de derogatievergunning krijgt. Dit kan via iDeal of via een factuur. De monitoringskosten, voor de monitoring van de milieueffecten, betaalt u aan het einde van het jaar. Dit gaat met een automatische incasso. U ontvangt daarvan vooraf een bericht.

Grasland scheuren voor maisteelt

Scheurt of vernietigt u in 2019 grasland voor de maïsteelt op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. U heeft geen stikstofbemonsteringsplicht voor de percelen die u scheurt.

Andere voorwaarden

De 2 nieuwe voorwaarden zijn een aanvulling op de bestaande voorwaarden:

  • U stuurt uiterlijk 31 januari 2019 uw Aanvullende gegevens landbouwers 2018 op. Dit doet u op de pagina Aanvullende gegevens landbouwer op mijn.rvo.nl
  • U stuurt uiterlijk 31 januari 2020 uw Aanvullende gegevens landbouwers 2019 op. Dit doet u op de pagina Aanvullende gegevens landbouwer op mijn.rvo.nl
  • U betaalt het tarief voor monitoring van de milieueffecten met een automatische incasso. Meer informatie hierover leest u op onze informatiepagina Derogatie: betalen en tarief.
  • In elk geval 80% van de totale oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik heeft is grasland. Grasland is landbouwgrond waarop u gras teelt voor veevoer. De percelen heeft u van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik. Als u grasland vernieuwt, mag u die percelen ook meetellen. Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en gras als vanggewas tellen niet mee. U kunt in de Gecombineerde opgave controleren of u 80% grasland heeft.
  • U stelt uiterlijk 28 februari 2019 een bemestingsplan op. Hiervoor heeft u actuele analyserapporten van de bodembemonstering nodig. Deze rapporten mogen op 1 maart 2019 niet ouder zijn dan 4 jaar en 1 maand. Een wijziging past u binnen 7 dagen aan in het bemestingsplan.
  • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
  • Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 50 kg op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. Scheuren voor maïsteelt? Daarvoor rekent u vanaf 2019 met 65 kg korting. De stikstofbemonsteringsplicht na het scheuren vervalt voor de percelen die u scheurt. U geeft dit voordat u gaat scheuren aan ons door op de pagina Grasland scheuren of vernietigen op mijn.rvo.nl.
  • U stelt op verzoek gegevens beschikbaar voor monitoringsonderzoek en u werkt mee aan metingen van het grond- en oppervlaktewater.
  • U houdt zich aan alle relevante wet- en regelgeving voor meststoffen. Hierin staan onder andere de regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest, het zaaien van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond, de voorwaarden voor het mogen vernietigen van de graszode en aan- en afvoer van meststoffen.

Aanvragen

U vraagt voor elk kalenderjaar een derogatievergunning aan. U kon uw derogatievergunning voor 2019 aanvragen van 1 januari tot en met 31 januari 2019. U kunt de status van uw derogatievergunning bekijken op mijn.rvo.nl/derogatie.

Oppervlakte landbouwgrond

U hoeft de oppervlakte landbouwgrond die u in 2019 gebruikt niet in te vullen bij u aanvraag. Dit doet u in de Gecombineerde opgave. Wij gebruiken de gegevens uit uw Gecombineerde opgave om het tarief voor de monitoring van de milieueffecten te bepalen.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over derogatie? Kijk dan eerst bij de Veelgestelde vragen over derogatie. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Wet- en regelgeving

In het besluit van de Europese Commissie leest u meer over de voorwaarden waaronder derogatie is verleend aan Nederland.

Service menu right