Derogatie

Meer artikelen
Mestmachine - Derogatie
U mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Nederland had tot eind 2017 toestemming van de Europese Commissie om af te mogen wijken van deze vastgestelde gebruiksnorm. Dat heet derogatie.
 

Derogatie 2018 en 2019

Nederland heeft toestemming gekregen voor derogatie in 2018 en 2019. Dit betekent dat boeren die vooral grasland in gebruik hebben, mogen rekenen met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest als ze voldoen aan alle voorwaarden.

Bestaan uw percelen landbouwgrond uit klei of veen? Dan mag u rekenen met de norm van 250 kilogram stikstof uit graasdierenmest. Voor percelen die bestaan uit zand en löss die liggen in de provincie Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg geldt de norm van 230 kilogram stikstof uit graasdierenmest. Voor percelen zand en löss in de rest van Nederland geldt de norm van 250 kilogram stikstof uit graasdierenmest.

Minister Schouten heeft de Tweede Kamer op 4 april hierover geïnformeerd. U kunt de kamerbrief nalezen op Rijksoverheid.nl.
Het duurt nu nog een aantal weken voordat de Europese Commissie een definitieve derogatiebeschikking afgeeft.

In de loop van mei is er meer duidelijkheid over het aanmelden en de definitieve voorwaarden. Dit leest u op onze site, in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en de Staatscourant. In juni kunt u bij ons een aanvraag voor derogatie doen.

Aantal nieuwe voorwaarden

Het derogatievoorstel komt in grote lijnen overeen met de derogatiebeschikking die geldig was tot en met 31 december 2017.

Zo blijft de gebruiksnorm dierlijke mest ongewijzigd voor landbouwers die gebruikmaken van derogatie. Dit betekent dat bedrijven met minimaal 80% grasland tot 230 of 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mogen uitrijden. Net als in voorgaande jaren mag hiervoor alleen graasdiermest gebruikt worden.

Het voorstel heeft ook een aantal nieuwe voorwaarden:

 • Het voorstel  is van 4 kalenderjaren teruggebracht naar 2 kalenderjaren (2018 en 2019). De Europese Commissie heeft hiervoor gekozen door de geconstateerde fraude met opslag, gebruik, vervoer en verwerken van mest.
 • Vanaf 2018 stuurt u een aanvraag in om derogatie te krijgen. Wij besluiten vervolgens of u een derogatievergunning krijgt. Vanaf 2019 betaalt u bovendien een beperkte vergoeding voor uw aanvraag van een derogatievergunning.

Het voorstel heeft daarbij een aantal voorwaarden over het scheuren van grasland op zand- en lössgrond. Inhoudelijk komen deze overeen met de wijzigingen uit het 6e actieprogramma:

 • Dit betekent dat u grasland op zand- en lössgrond in 2018 en 2019 tot en met 31 augustus mag scheuren voor graslandvernieuwing. Dit was 31 mei. Als u na 31 mei grasland scheurt op zand- en lössgrond voor graslandvernieuwing, dan vervalt de stikstofbemonsteringsplicht en geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg stikstof per hectare. Maakt u gebruik van graslandvernieuwing? Dan moet u zich hiervoor aanmelden.
 • Als u in 2019 grasland scheurt voor maïs op zand- en lössgrond, dan vervalt de stikstofbemonsteringsplicht ook. Er geldt in dit geval een korting van 65 kg stikstof per hectare. Deze voorwaarde gaat voor 2018 nog niet in.

  Ook is er een aanvulling op de controle en handhaving:
 • Boeren die de derogatievoorwaarden overtreden, kunnen naast de reguliere boetes vanaf 2018 ook uitgesloten worden voor derogatie in het volgende kalenderjaar.

Voorlopige voorwaarden op een rij

Hieronder staan alle voorwaarden voor derogatie 2018 op een rij. Omdat de derogatie nog niet definitief is, zijn deze voorwaarden nog onder voorbehoud.

 • U vraagt op tijd een derogatievergunning aan.
 • U verstuurt op tijd de Aanvullende gegevens landbouwers 2017.
 • U betaalt het tarief voor monitoring van de milieueffecten met een automatische incasso.
 • Van de totale oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik heeft, bestaat minimaal 80% uit grasland. Met grasland bedoelen we landbouwgrond waarop gras wordt geteeld dat is bestemd als veevoer. De percelen heeft u van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik. Als u grasland vernieuwt, mag u die percelen ook meetellen. Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en gras als vanggewas tellen niet mee als grasland.
 • U zorgt ervoor dat al uw landbouwgrond is bemonsterd en geanalyseerd op de fosfaattoestand en de waarde van het stikstofleverend vermogen. De analyserapporten mogen op 1 februari 2018 niet ouder zijn dan 4 jaar.
 • U stelt op tijd een bemestingsplan op. Een wijziging moet u binnen 7 dagen in het bemestingsplan opnemen. Het bemestingsplan bewaart u 5 jaar op uw bedrijf.
 • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
 • Als u grasland scheurt voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond na 31 mei geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg stikstof per hectare. De stikstofbemonsteringsplicht na het scheuren vervalt hierdoor.  
  Vernieuwt u grasland na 31 mei op zand- en lössgrond? Dan moet u dit op tijd bij ons melden.
 • U stelt op verzoek gegevens beschikbaar voor monitoringsonderzoek en u werkt mee aan metingen van het grond- en oppervlaktewater.
 • U houdt zich aan alle relevante wet- en regelgeving voor meststoffen. Hierin staan onder andere de regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest, het zaaien van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond, de voorwaarden voor het mogen vernietigen van de graszode en aan- en afvoer van meststoffen.

Service menu right