Service menu right

Reguliere pacht

Reguliere pacht is voor alle pachtobjecten mogelijk. De wettelijke looptijd is 6 jaar voor los land en 12 jaar voor een hoeve. Langer mag, zet dan in de overeenkomst duidelijk de pachtduur en de einddatum. Voor een kortere pachtduur is goedkeuring van de Grondkamer nodig.

Toetsen reguliere pacht

De Grondkamer toetst de pachtovereenkomst. Stuur daarom binnen 2 maanden na de ingangsdatum een getekend exemplaar naar de Grondkamer.

Is de pachtduur bij los land korter dan 6 jaar of bij een hoeve korter dan 12 jaar? Dit moet de Grondkamer goedkeuren. Dit wordt meegenomen bij de toetsing.

Verlengen reguliere pacht

Reguliere pacht wordt automatisch met 6 jaar verlengd. Dit heet continuatierecht. Automatisch verlengen gebeurt niet als:

  • de pachtovereenkomst is afgesloten voor een kortere pachtduur en de Grondkamer deze heeft goedgekeurd;
  • de verpachter volgens de regels heeft opgezegd.

Opzeggen reguliere pacht

De verpachter kan de pachtovereenkomst maximaal een jaar voor het einde van de lopende overeenkomst opzeggen. Dit moet met een aangetekende brief of met een opgemaakte akte door de deurwaarder (een deurwaardersexploot). Gaat de pachter akkoord? Dan stopt de pacht na afloop van de lopende termijn.

Pachter niet akkoord?

Als de pachter het niet eens is met de opzegging, dan moet hij dat de verpachter binnen 6 weken laten weten. Hij moet daarbij ook de redenen noemen. De verpachter kan daarna naar de kantonrechter gaan om toestemming te vragen voor de pachtbeëindiging.

Andere regels reguliere pacht

Houd bij reguliere pacht rekening met deze regels:

  • De pachter en verpachter moeten de pachtovereenkomst schriftelijk vastleggen. Staat er nu nog geen overeenkomst op papier? Regel dit dan alsnog. Als de tegenpartij niet mee wil werken aan schriftelijke vastlegging, dan kunt u dit afdwingen via de pachtkamer.
  • De pacht stopt niet als de verpachter of pachter overlijdt.
  • De pacht stopt niet als de pachter 65 jaar wordt.
  • De pachter kan bij de pachtkamer indeplaatsstelling of medepacht eisen. Dit kan alleen voor de echtgenoot of geregistreerde partner, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of pleegkinderen van de pachter.
  • Als de verpachter de grond verkoopt, dan moet hij die eerst te koop aanbieden bij de pachter. Dit heeft voorkeursrecht.
  • Heeft de pachter verbeteringen aangebracht aan het gepachte? Dan mag hij hiervoor bij het einde van de pacht een vergoeding vragen aan de verpachter. Dit heet melioratierecht.
  • Bij verkoop van het pachtobject gaan de rechten en plichten van de verpachter over naar de nieuwe eigenaar.