Reguliere pacht

Reguliere pacht is voor alle pachtobjecten mogelijk. De wettelijke looptijd is 6 jaar voor los land en 12 jaar voor een hoeve. Langer mag, zet dan in de overeenkomst duidelijk de pachtduur en de einddatum. Voor een kortere pachtduur is goedkeuring van de grondkamer nodig.

   Verlengen

   Reguliere pacht wordt automatisch verlengd met 6 jaar. Dit heet continuatierecht. Dit gebeurt niet als:

   • de pachtovereenkomst is afgesloten voor een door de grondkamer goedgekeurde kortere pachtduur;
   • de verpachter volgens de regels heeft opgezegd.

   Opzeggen

   De verpachter kan de pachtovereenkomst uiterlijk een jaar voor het einde van de lopende overeenkomst opzeggen, met een aangetekende brief of exploot. Als de pachter dit niet wil dan moet hij dat binnen 6 weken laten weten en daarbij de redenen aangeven. De verpachter kan vervolgens de Pachtkamer van de rechtbank (kantonrechter) vorderen om het tijdstip vast te stellen waarop de pachtovereenkomst eindigt.

   Andere regels

   Andere regels bij reguliere pacht zijn:

   • De pachtovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Is de overeenkomst nog niet schriftelijk vastgelegd? Dan kan de partij die er het meeste belang bij heeft schriftelijke vastlegging vorderen bij de pachtkamer.
   • De pacht eindigt niet bij overlijden.
   • De pacht eindigt niet als de pachter 65 jaar wordt.
   • De pachter kan bij de pachtkamer indeplaatsstelling of medepacht vorderen. Dit kan alleen voor de echtgenoot of geregistreerde partner, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of pleegkinderen van de pachter.
   • Voorkeursrecht en melioratierecht zijn van toepassing.
   • Bij verkoop van het pachtobject gaan de rechten en plichten van de verpachter over naar de nieuwe eigenaar.

   Service menu right