Regeling ammoniak en veehouderij

Meer artikelen

Veehouders, stalbouwers, fabrikanten (van luchtwassers) en vergunningverleners kunnen gebruikmaken van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Op deze pagina vindt u naast uitleg over de Rav ook informatie over hoe u nieuwe of gewijzigde emissiearme huisvestingssystemen in deze regeling kan laten opnemen.

Ammoniakwetgeving

​De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is onderdeel van de ammoniakwetgeving. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) zet de Rav in om de emissie en depositie van ammoniak te verminderen. De regeling is gebaseerd op de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). In de bijlage van deze regeling vindt u per diercategorie een lijst met verschillende huisvestingssystemen en de daarbij behorende ammoniakemissiefactoren.

De Regeling ammoniak en veehouderij is op 1 juli 2015 gewijzigd op de volgende punten (meer informatie vindt u in de bijlage onderaan):

  • De bestaande maximale emissiewaarden voor rundvee, varkens en pluimvee zijn aangescherpt.
  • Er komen nieuwe maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijnstof bij.
  • De aangescherpte maximale emissiewaarden gaan gelden voor nieuwe stallen en uitbreidingen van bestaande stallen

​Deze emissiewaarden zijn nodig voor het berekenen van de ammoniakemissie uit dierverblijven, vanwege de gemeentelijke vergunningverlening. Met enige regelmaat worden nieuwe stalsystemen en luchtwassystemen ten behoeve van ammoniakemissiereductie ontwikkeld en bemeten. Van deze systemen stelt de staatssecretaris van I&W de ammoniakemissie vast, voordat ze in de bijlage van de Rav komen.​

Wat kunt u aanvragen

U kunt via RVO.nl de volgende aanvragen indienen bij de Technische Advies Pool (TAP) van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav):

  • een bijzondere emissiefactor, de zogenoemde proefstalstatus;
  • het beoordelen van een meetplan;
  • het beoordelen van meetresultaten om zo een definitieve emissiefactor van een emissiereducerend systeem vast te stellen;
  • het afleiden van een goedgekeurd systeem (vaststellen van emissiefactor voor nieuw systeem door te vergelijken met reeds goedgekeurd systeem);
  • het wijzigen van een bestaande systeembeschrijving;
  • het stellen van een vraag om voor te leggen aan de TAP;
  • het indienen van een quickscan.

Service menu right