Service menu right

Regeling ammoniak en veehouderij

Meer artikelen

Veehouders, stalbouwers, fabrikanten (van luchtwassers) en vergunningverleners kunnen gebruikmaken van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Op deze pagina vindt u uitleg over de Rav en leest u hoe u nieuwe of gewijzigde emissiearme huisvestingssystemen in deze regeling kunt laten opnemen.

Ammoniakwetgeving

​De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is onderdeel van de ammoniakwetgeving. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) zet de Rav in om de emissie en depositie van ammoniak te verminderen. De regeling is gebaseerd op de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). In de bijlage van deze regeling vindt u per diercategorie een lijst met verschillende huisvestingssystemen en de bijbehorende ammoniakemissiefactoren.

​Deze emissiewaarden zijn nodig voor het berekenen van de ammoniakemissie uit dierverblijven, vanwege de gemeentelijke vergunningverlening. Met enige regelmaat worden nieuwe stalsystemen en luchtwassystemen voor van ammoniakemissiereductie ontwikkeld en bemeten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) begeleidt de beoordelingsprocedure van ammoniakreductie van deze nieuwe stal- of luchtwassystemen. De staatssecretaris van I&W stelt uiteindelijk de ammoniakemissie vast. Daarna komen de systemen in de bijlage van de Rav. ​

Technische Advies Pool (TAP)

Om aanvragen voor de Rav te beoordelen vraagt RVO.nl technisch advies aan de Technische Advies Pool (TAP). Het beoordelingsproces gaat via het beoordeling-review-principe. Dit betekent dat minimaal 2 deskundigen de aanvraag beoordelen. Dit om tot een volwaardig eindadvies te komen. De deskundigen werken voor de volgende bedrijven/organisaties:

 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • Omgevingsdienst Brabant Noord
 • Agrifirm-Exlan
 • Wageningen University & Research
 • Witteveen & Bosch
 • Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
 • Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Hoeve Advies

Wat kunt u aanvragen?

Via RVO.nl kunt u onderstaande aanvragen doen bij de TAP:

 • een bijzondere emissiefactor, de zogenoemde proefstalstatus
 • het beoordelen van een meetplan
 • het beoordelen van meetresultaten om zo een definitieve emissiefactor van een emissiereducerend systeem vast te stellen
 • het afleiden van een goedgekeurd systeem (vaststellen van emissiefactor voor nieuw systeem door te vergelijken met een systeem dat al goedgekeurd is)
 • het wijzigen van een bestaande systeembeschrijving
 • het stellen van een vraag om voor te leggen aan de TAP
 • het indienen van een quickscan

Aanvraag indienen