Veelgestelde vragen over derogatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen over derogatie

Veelgestelde vragen

Wat telt mee voor de berekening van 80% grasland?

Grasland is landbouwgrond waarop gras groeit dat u gebruikt als veevoer. Is uw landbouwgrond de hele periode van 15 mei tot en met 15 september grasland? Dan telt dit mee bij de berekening van 80% grasland.

Mengsels van gras met andere gewassen tellen niet mee, behalve als u gras mengt met klaver of luzerne. Gras moet dan wel het dominante gewas zijn (meer dan 50% gras). Het mengsel van gras en klaver of luzerne voldoet ook aan de andere voorwaarde, die hierboven staat.

Welke gewascodes?

De volgende gewascodes tellen mee als grasland:

 • Grasland, blijvend (265)
 • Grasland, tijdelijk (266)
 • Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw (331)1
 • Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras (333)
 • Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend grasland (334)
 • Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras (370)
 • Rand, grenzend aan blijvend bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras (372). Dit telt alleen mee als u dit niet heeft opgegeven als Ecologisch aandachtsgebied.
 • Hoogstamboomgaard (2628), als er gras onder de bomen groeit. U gebruikt dit gras als veevoer.
 • Bouwland: alle percelen die geen natuurterrein, overige grond of grasland zijn (rietzwenkgras, industriegras 3805)

1 Deze landbouwgrond telt alleen mee voor derogatie als u er mest op mag gebruiken (door beweiden of bemesten).

Bij de berekening telt u alleen landbouwgrond in Nederland mee. Grond in het buitenland, natuurgrond, overige grond, primaire waterkeringen en bemestingsvrijezones tellen dus niet mee.

Welk grond hoort bij de totale oppervlakte landbouwgrond?

Het gaat om de oppervlakte landbouwgrond die werkelijk bij uw bedrijf in gebruik is. Deze geeft u op in de Gecombineerde opgave. U hoeft dit niet in te vullen bij uw aanvraag voor een derogatievergunning.

Deze grond telt niet mee

 • grond in het buitenland
 • natuurgrond
 • overige grond
 • bemestingsvrije zones
 • (landschaps)elementen, zoals:
  • sloten
  • houtwallen
  • kikkerpoelen
  • greppels
  • bosjes
  • heggen
  • verharde kavelpaden
  • kuilplaten
  • mestopslagen

Bos met of zonder herplantplicht?

Heeft u bos zonder herplantplicht? Dit telt mee als landbouwgrond. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • fruitbomen, notenbomen en windschermen om boomgaarden;
 • kerstbomen (niet ouder dan 20 jaar);
 • kweekgoed;
 • bomen (populieren, wilgen, essen of elzen) voor de productie van houtige biomassa. Deze bomen zijn geplant na 1 januari 2013. Ze worden minimaal 1 keer per 10 jaar geoogst. Het bos bestaat uit minimaal 10.000 stoven per hectare. Het wordt niet onderbroken door onbeplante stroken, die breder zijn dan 2 meter.

Hoort uw bos niet bij deze voorbeelden? Dan heeft u bos met herplantplicht. Dit is bijna al het bos in Nederland. Het gaat hier bijvoorbeeld ook om boomkwekerijen en productiebos. Bos met herplantplicht valt onder natuurgrond en telt dus niet mee als landbouwgrond.

Mag ik voor elk perceel landbouwgrond de hoogte van derogatie berekenen?

De provinciegrenzen bepalen de hoogte van derogatie. Ligt een deel van het perceel in de provincie waarvoor 230 kilogram stikstof uit graasdierenmest geldt? Dan rekent u voor dat deel met 230 kilogram. Voor het deel dat in de provincie ligt waarvoor 250 kilogram stikstof uit graasdierenmest geldt, rekent u met 250 kilogram.

Welke soorten fosfaatmest mag ik gebruiken?

Als u een derogatievergunning heeft, mag u geen fosfaatkunstmest gebruiken. Deze soorten mest mag u wel gebruiken:

 • fosfaat uit dierlijke mest
 • fosfaat uit overige organische mest
 • fosfaat in mineralenconcentraat, omdat dit onder dierlijke mest valt
 • zaaizaad met fosfaatcoating (I-seed) gebruiken tot 2 kg fosfaat per hectare
 • spuiwater met niet meer dan 0,5% fosfaat
 • fosfaatkunstmest met niet meer dan 0,5% fosfaat

Ik gebruik ook mest van staldieren. Hoe verdeel ik dit over mijn percelen?

U berekent eerst hoeveel hectare u kunt bemesten met de graasdierenmest. Voor die hectares gebruikt u de norm van 230 of 250 kilogram. Voor de percelen waarop u mest van staldieren gebruikt, rekent u met 170 kilogram. U berekent uw totale gebruiksruimte op bedrijfsniveau. U mag de mest naar eigen inzicht verdelen.

Wilt u weten welke diersoorten onder graasdieren en staldieren vallen? Bekijk dan het Overzicht staldieren, rundvee en overige graasdieren (pdf).

Wat zijn de kosten voor het monitoren van de milieueffecten?

Het tarief hangt af van de oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei in gebruik heeft. Dit geeft u op in de Gecombineerde opgave. Van 2018 tot en met 2021 betaalt u elk jaar deze kosten voor het monitoren van de milieueffecten:

OppervlakteTarief
0 tot 5 ha€ 17,40
5 tot 10 ha€ 52,20
10 tot 15 ha€ 87,00
15 tot 20 ha€ 121,80
20 tot 25 ha€ 156,60
25 tot 30 ha€ 191,40
30 tot 35 ha€ 226,20
35 tot 40 ha€ 261,00
40 tot 45 ha€ 295,80
45 tot 50 ha€ 330,60


Heeft u meer hectare landbouwgrond? U berekent uw monitoringskosten eenvoudig zelf: voor elke 5 hectare komt er € 34,80 bij.

Hoe trek ik mijn derogatievergunning in en wat zijn de gevolgen?

Hiervoor stuurt u ons een schriftelijk verzoek. Daarin schrijft u dat u uw derogatievergunning wilt intrekken. U noemt ook uw relatienummer en bedrijfsgegevens. Vergeet niet om de brief te ondertekenen.

U verstuurt uw verzoek online met Digitaal post versturen. Log in op mijn.rvo.nl en ga naar Mijn dossier. Klik bij Digitaal post op Versturen. Kies bij onderwerp voor Gebruiksnormen, Derogatie en bij documentsoort voor Afmelden derogatie. Upload uw brief.

Het verzoek opsturen met de post kan ook. U verstuurt het dan naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

U kunt uw vergunning intrekken totdat wij starten met het afschrijven van de monitoringskosten. Dit gebeurt in het laatste kwartaal van het jaar. Ontvangen wij uw verzoek uiterlijk 15 mei? Dan hoeft u de monitoringskosten niet te betalen. Als u na deze datum uw vergunning intrekt, moet u die kosten wel betalen. De leges betalen wij nooit terug.

De minister heeft mijn derogatievergunning ingetrokken. Wat nu?

De minister heeft uw derogatievergunning ingetrokken, omdat u zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden. Door het intrekken mag u niet meer dan 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. U mag ook in het volgende jaar geen gebruik maken van derogatie. Vraagt u toch een vergunning aan? Dan wijzen wij uw aanvraag af.

U kunt bezwaar maken tegen het intrekken van uw vergunning. Of tegen het afwijzen van uw aanvraag. Dat kan binnen 6 weken na de datum van de brief, die u hierover ontvangt. U kunt digitaal of schriftelijk bezwaar maken.

Wat gebeurt er met mijn derogatievergunning bij een bedrijfsoverdracht?

Wilt u uw hele bedrijf overdragen of samenvoegen met een ander bedrijf? Dan kunt u uw derogatievergunning overdragen naar het nieuwe bedrijf. Bij een splitsing kan dit niet. Lees meer op Aandachtspunten bij bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.