Service menu right

Veelgestelde vragen over derogatie

Veelgestelde vragen

Welke grond telt mee voor de 80% grasland berekening?

Deze grond telt niet mee

 • Landbouwgrond waarop een mengsel groeit van gras en andere gewassen, dat u gebruikt als veevoer.

Deze grond telt wel mee

 • Landbouwgrond waarop gras groeit dat u gebruikt als veevoer.
 • Landbouwgrond waarop een mengsel van gras en andere gewassen groeit, er groeit klaver op en het gras is het overheersende gewas.
De grond moet u onafgebroken van 15 mei tot en met 15 september in gebruik hebben als grasland.

 

Welk grond hoort bij de totale oppervlakte landbouwgrond?

Het gaat om de oppervlakte landbouwgrond die werkelijk bij uw bedrijf in gebruik is. Deze geeft u op in de Gecombineerde opgave. U hoeft dit niet in te vullen bij uw aanvraag voor derogatie.

Deze grond telt niet mee

 • Grond in het buitenland.
 • Natuurterrein.
 • Overige grond.
 • Bemestingsvrije zones.
 • (Landschaps)elementen zoals:
  • sloten;
  • houtwallen;
  • kikkerpoelen;
  • greppels;
  • bosjes;
  • heggen;
  • verharde kavelpaden;
  • kuilplaten;
  • mestopslagen.

Waar kan ik de status van mijn vergunning bekijken?

De status bekijkt u op op mijn.rvo.nl.

Ik draag mijn bedrijf over/ voeg mijn bedrijf samen met een ander bedrijf. Hoe zit het met de derogatievergunning?

Wilt u uw bedrijf overdragen of samenvoegen met een ander bedrijf? Dan kunt u uw derogatievergunning overdragen. Lees hierover meer op Bedrijfsoverdracht.

Hoe kan ik mijn vergunning intrekken?

Voor het intrekken van uw derogatievergunnging kunt u een verzoek sturen via Digitale post. Dit doet u door in te loggen op mijn.rvo.nl. U kiest na het inloggen Mijn dossier. In het scherm dat u dan ziet klikt u bij digitale post op de knop Versturen. Vergeet niet het verzoek te ondertekenen.

Het verzoek opsturen met de post kan ook. U verstuurt het dan naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Is uw verzoek uiterlijk 15 mei door ons ontvangen? Dan hoeft u de kosten voor het controleren van de milieueffecten niet te betalen. Als u na 15 mei uw vergunning intrekt, moet u die wel betalen. Wij betalen de leges van € 50 in beide situaties niet terug.

Mijn derogatievergunning is ingetrokken door de minister. Wat nu?

De minister heeft uw derogatievergunning ingetrokken, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet. U krijgt in het opvolgende jaar geen derogatievergunning.

Na het intrekken mag u niet meer stikstof uit dierlijke mest gebruiken dan 170 kilogram per hectare per jaar.
Wilt u bezwaar maken? Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop wij de bevestiging van uw aanvraag versturen. U kunt digitaal of schriftelijk bezwaar maken.

Welke soorten fosfaatmest mag ik gebruiken?

Als u derogatie heeft mag u:

 • fosfaat uit dierlijke mest gebruiken;
 • fosfaat uit overige organische mest gebruiken;
 • fosfaat in mineralenconcentraat gebruiken, omdat dit onder dierlijke mest valt;
 • zaaizaad met fosfaatcoating (I-seed) gebruiken tot 2 kg fosfaat per hectare;
 • fosfaatkunstmest waarvan het er in het spuiwater niet meer dan 0,5% fosfaat zit;
 • fosfaatkunstmest waar niet meer dan 0,5% fosfaat in zit (5 gram fosfaat per kilogram).

U mag geen fosfaatkunstmest gebruiken.

Mag ik voor elk perceel landbouwgrond de hoogte van derogatie berekenen?

De provinciegrenzen bepalen de hoogte van derogatie. Ligt een deel van het perceel in de provincie waarvoor 230 kilogram stikstof uit graasdierenmest geldt? Dan rekent u voor dat deel met 230 kilogram. Voor het andere deel van het perceel dat in de provincie ligt waarvoor 250 kilogram stikstof uit graasdierenmest geldt, rekent u met 250 kilogram.

Welke diersoorten vallen onder staldieren of graasdieren?

In het document Overzicht staldieren, rundvee en overige graasdieren (pdf) staat hiervan een overzicht.

Ik gebruik ook mest van staldieren. Hoe verdeel ik dit over mijn percelen?

Als u ook mest van staldieren gebruikt, berekent u eerst hoeveel hectare u nodig heeft om de bepalen hoeveel graasdierenmest u mag gebruiken op lek perceel. Voor die hectares geldt de norm van 230 of 250 kilogram. Voor de andere hectares geldt de norm van 170 kilogram. U berekent uw gebruiksruimte op bedrijfsniveau en u mag de mest naar eigen inzicht verdelen.

Ik vernieuw maar een deel van mijn perceel. Moet ik mijn perceel splitsen voor het formulier Grasland vernietigen of vernieuwen?

Wilt u na 1 juni grasland vernieuwen? Dan geeft u dit door met het formulier Grasland vernietigen of vernieuwen. In dit formulier geeft u ook aan welke percelen u vernieuwt.

Vernieuwt u een deel van uw perceel? Dan raden wij u aan uw perceel op te splitsen in Mijn percelen. Dit hoeft u niet te doen, maar er geldt een korting van 50 kilogram op de stikstof die u mag gebruiken op het grasland dat u vernieuwt.

Als u bijvoorbeeld 1 hectare van uw perceel met 10 hectare vernieuwt, dan heeft u alleen korting op die ene hectare en niet op de andere 9 hectare. Splits het perceel daarom zo in Mijn percelen dat er een perceel van 9 hectare is en één van 1 hectare. In Mijn percelen verstuurt u de wijzigingen. U hoeft niet opnieuw de Gecombineerde opgave op te sturen. U geeft vervolgens het perceelnummer van de 1 hectare op in het formulier Grasland vernietigen of vernieuwen. U kunt het op deze manier makkelijker bijhouden in uw eigen administratie.

Wat is het tarief voor het monitoren van de milieueffecten?

Het tarief hangt af van de oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei in gebruik heeft. Dit geeft u op in de Gecombineerde opgave. Voor derogatie in 2018 en 2019 zijn dit de kosten voor het monitoren van de milieueffecten:

OppervlakteTarief
0 tot 5 ha€ 17,40
5 tot 10 ha€ 52,20
10 tot 15 ha€ 87,00
15 tot 20 ha€ 121,80
20 tot 25 ha€ 156,60
25 tot 30 ha€ 191,40
30 tot 35 ha€ 226,20
35 tot 40 ha€ 261,00
40 tot 45 ha€ 295,80
45 tot 50 ha€ 330,60


Heeft u meer hectare landbouwgrond? U berekent uw monitoringskosten zelf eenvouding: voor elke 5 hectare komt er € 34,80 bij.