Veelgestelde vragen over fosfaatrechten melkvee | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen over fosfaatrechten melkvee

Veelgestelde vragen

Ik heb een melkveebedrijf overgenomen tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018. Hoe verwerkten jullie dit met het fosfaatrechtenstelsel?

Volledige bedrijfsoverdracht

Heeft u een beëindigd bedrijf overgenomen tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018? U kon dit tot 1 april 2018 aan ons doorgeven. U kon dan de fosfaatrechten laten ophogen.

Gedeeltelijke bedrijfsoverdracht

Heeft u een deel van een beëindigd bedrijf overgenomen tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018? Dan kon u de verdeling aangeven van de productie-eenheden op basis van de brongegevens van het bedrijf. Dit deed u samen met andere partijen.

Grondgebondenheid en korting

Bij het ophogen van de fosfaatrechten houden wij voor de generieke korting rekening met de grondgebondenheid van het overgenomen bedrijf. Dit geldt ook als de nieuwe eigenaar (een deel van) het overgenomen bedrijf samenvoegt met zijn of haar bedrijf.

Was het overgenomen bedrijf in 2015 grondgebonden en werd het hele bedrijf overgedragen? Dan kon de nieuwe eigenaar de fosfaatrechten laten ophogen. Ook kreeg de nieuwe eigenaar geen korting op ophoging van de fosfaatrechten.

Was het overgenomen bedrijf in 2015 niet grondgebonden? Bij een volledige bedrijfsovername kreeg de nieuwe eigenaar volledig of voor een deel korting op de fosfaatrechten.

Kan ik de rechten fiscaal afschrijven?

Ja, u kunt fosfaatrechten afschrijven. Minister Schouten schreef namelijk in haar Kamerbrief dat het stelsel van fosfaatrechten eindigt op 1 januari 2028. Hierdoor zijn fosfaatrechten afschrijfbaar.

Heb ik voor zeldzame rassen ook rechten nodig?

Ja, ook voor zeldzame rassen heeft u fosfaatrechten nodig. De regeling fosfaatreductieplan 2017 stelde sommige bepaalde zeldzame rassen vrij. Voor het stelsel van fosfaatrechten dat vanaf januari 2018 inging, is er geen uitzondering voor zeldzame rassen.

Een dier heeft niet gekalfd na de peildatum 2 juli 2015, terwijl deze bestemd was om zoogkoe te worden. Welke bewijsstukken stuur ik op?

U stuurt bewijs naar ons op waarmee u laat zien dat uw dier is geïnsemineerd:

  • U verstuurt bijvoorbeeld een factuur van de inseminator, waar ook de datum van inseminatie staat.
  • Ook verstuurt u een koekaart mee waar het dier waar het om gaat op staat.

U moet met de bewijsstukken laten zien dat het gaat om het dier dat niet drachtig is geworden en niet om andere dieren. Wij kijken daarom ook naar andere dieren die rond deze datum zijn geïnsemineerd en wel hebben gekalfd. Stuurt u daarom ook het bewijs op van de andere dieren die op uw bedrijf zijn geïnsemineerd in dezelfde periode.

De huurder of pachter van de grond heeft fosfaatrechten ontvangen. Maar volgens de eigenaar van deze landbouwgrond zijn de rechten aan de grond gekoppeld. Kan een eigenaar van grond voorwaarden stellen aan het overdragen van deze fosfaatrechten?

Landbouwers met een melkveebedrijf kregen fosfaatrechten voor het aantal stuks melkvee op peildatum 2 juli 2015. Wie de eigenaar van de grond is maakt hierbij niet uit. Fosfaatrechten zijn dus gekoppeld aan het melkveebedrijf en niet aan de grond van het bedrijf.

Fosfaatrechten kunnen overgaan naar een ander bedrijf, bijvoorbeeld door verkoop. Daarbij is geen overdracht van grond nodig. Wij hebben geen zicht op de afspraken die private partijen met elkaar maken over deze overdrachten van fosfaatrechten. De partijen mogen zelf de inhoud van het contract bepalen.

Gaan jullie bij de bepaling van de melkproductie uit van de geproduceerde of de geleverde hoeveelheid melk?

U gaat uit van de hoeveelheid melk die u in een kalenderjaar op uw bedrijf produceerde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

  • melk die u levert aan zuivelbedrijven;
  • melk voor uw kalveren;
  • antibioticamelk;
  • melk voor eigen gebruik;
  • melk die u verkoopt (aan niet-zuivelbedrijven);
  • melk die u verwerkt (bij minder dan 50%) tot bijvoorbeeld kaas.

Ik schaar dieren (waarvoor ik fosfaatrechten nodig heb) uit naar gronden in het buitenland. Tellen deze dieren tijdens de uitschaarperiode mee voor mijn fosfaatproductie?

Nee, de hoeveelheid fosfaat die uw dieren in het buitenland produceren telt niet mee voor de fosfaatproductie van uw Nederlandse bedrijf. Het melkvee houdt u in die periode namelijk niet op uw bedrijf in Nederland.

Zodra het melkvee weer op uw bedrijf in Nederland houdt, telt de fosfaatproductie weer mee voor uw bedrijf. Hiervoor heeft u fosfaatrechten nodig.

Heb ik voor een melkkoe die ik niet meer melk en ga afmesten nog fosfaatrechten nodig? Vanaf welk moment heb ik dan geen fosfaatrechten meer nodig? En hoe toon ik aan dat een ik mijn koe afmest?

Mest u een koe af, melkt u die koe in de mesttijd niet en daarna ook niet meer? Dan heeft u geen fosfaatrechten nodig. Dit is vanaf het moment dat u uw koe daadwerkelijk afmest. Dit moet blijken uit de feitelijke situatie.

Melkt u uw koe wel in de mesttijd of daarna? Dan heeft u voor de hele periode dat de koe op uw bedrijf staat fosfaatrechten nodig. Het dier valt dan namelijk onder diercategorie 100.

Ik heb mij aangemeld voor de Vrijstelling zoogkoeienhouderij. Het kan 8 weken duren voordat ik hierover bericht krijg. Waar kan ik voor de bedrijfsvoering vanuit gaan tijdens deze 8 weken?

Als u mee wilt doen met de vrijstelling vanaf 2021, dan houdt u zich aan de voorwaarden vanaf het moment dat u gebruik maakt van de vrijstelling. Dit is 1 januari 2021.

Ik doe mee aan de Vrijstelling zoogkoeienhouderij. Is in- en uitscharen hetzelfde als het kopen en verkopen van dieren?

Bent u vrijgesteld van het fosfaatrechtenstelsel? Dan mag u dieren aankopen van en verkopen aan bedrijf dat niet is vrijgesteld. Houd u wel aan de volgende voorwaarden:

  • U zorgt ervoor dat u de vrouwelijke runderen die u van uw bedrijf afvoert na die tijd niet gehouden worden op een bedrijf dat melk produceert voor de consumptie of verwerking.
  • U schaart geen vrouwelijke runderen in of uit van of naar een landbouwer die niet is vrijgesteld.

Als u de vrijstelling heeft, mag u dus wel dieren kopen van en verkopen aan een niet vrijgesteld bedrijf. Maar u mag niet in- en uitscharen van of naar een landbouwer die niet is vrijgesteld.

Gaat de Vrijstelling zoogkoeienhouderij mee over bij een bedrijfsoverdracht?

Nee, de vrijstelling is niet overdraagbaar. Het nieuwe bedrijf kan zich wel opnieuw aanmelden voor de vrijstelling als het aan de voorwaarden voldoet. Dit moet voor de uiterlijke aanmeldtermijn.

Dus als u zich heeft aangemeld voor de vrijstelling 2021 en er vindt een bedrijfsoverdracht plaats in 2021. Dan kan het nieuwe bedrijf vanaf het moment van overdracht geen gebruik meer maken van de vrijstelling 2021. Het nieuwe bedrijf kan zich wel aanmelden om mee te doen met de vrijstelling in 2022.

Ik heb meerdere overdrachten gemeld, maar nu blijkt dat ik niet genoeg fosfaatrechten heb om ze allemaal door te laten gaan. Wat kan ik doen?

Het klopt dat wij geen Melding overdracht kunnen registeren als u meer fosfaatrechten wilt overdragen dan er op uw bedrijf (relatienummer) geregistreerd staan.

Heeft u bijvoorbeeld 3 overdrachten gemeld? En heeft u met uw 2e overdracht te veel rechten overgedragen? Dan kunnen wij die overdracht niet registreren. U ontvangt dan een afwijzing van ons.

Zijn er voor de 3e transactie nog wel genoeg fosfaatrechten geregistreerd op uw relatienummer? Dan verwerken wij die overdracht wel.

Houdt u door de afwijzing op uw 2e overdracht meer fosfaatrechten over dan u nodig heeft? De fosfaatrechten die u over heeft kunt u alsnog overdragen door opnieuw een Melding overdracht fosfaatrechten door te geven, zolang u maar niet meer fosfaatrechten overdraagt dan het totaal aantal geregistreerde rechten.

Tot wanneer kan ik een overdracht fosfaatrechten voor dit jaar aan jullie doorgeven?

U doet de melding in het jaar waar het om gaat. Dat kan het hele jaar. Heeft u de rechten in 2021 nodig? U kunt uw overdracht fosfaatrechten 2021 tot en met 31 december 2021 aan ons doorgeven.

Is er sprake teruglease binnen hetzelfde kalenderjaar? Ook die transactie geeft u uiterlijk 31 december 2021 aan ons door.

Doet u de melding na 2021, bijvoorbeeld op 1 januari 2022? Dan geldt de overdracht voor 2022 en niet meer voor 2021.

Zijn er bedrijven die minder fosfaatrechten hebben gekregen dan dat zij op grond van de aantallen aanwezige dieren op peildatum van 2 juli 2015 zouden hebben gekregen, omdat de omvang van bedrijven kleiner is geworden?

Het aantal fosfaatrechten dat een bedrijf krijgt mag niet hoger zijn dan het aantal kg fosfaat dat er maximaal geproduceerd kan worden op het bedrijf. Dit staat in de goedkeuringsbeslissing van de Europese Commissie. Het fosfaatrechtenstel is hierop gebaseerd en hier is in de toekenning van de fosfaatrechten dus rekening mee gehouden.

Hoe weet ik er een blokkade op mijn bedrijf zit?

Zit er een blokkade op uw bedrijf? Dat betekent dat uw hypotheekhouder (uw bank) een blokkaderecht geregistreerd heeft voor uw bedrijf. Voordat de bank dit kan doen, moet de hypotheekhouder zich bij ons melden. Wij brengen u ervan op de hoogte als dit gebeurt. U kunt dit ook terugvinden op uw overzicht geregistreerde fosfaatrechten. Als u vervolgens fosfaatrechten wilt overdragen, moet uw hypotheekhouder de overdracht goedkeuren door het formulier te ondertekenen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.