Veelgestelde vragen over maïspercelen op zand- en lössgrond melden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen over maïspercelen op zand- en lössgrond melden

Veelgestelde vragen

Wie moet de percelen melden?

De gebruiker van het perceel doet de melding. De gebruiker is de landbouwer die uiterlijk op 15 februari 2021 het perceel in gebruik heeft.

Gaat u grond pachten van een provincie of gemeente, maar is dat voor 15 februari nog niet rond? Vraag de provincie of gemeente dan alvast om een toezegging. Dat hoeft nog niet de officiële toezegging te zijn. Als u weet om welke percelen het gaat, kunt u wel alvast een melding doen.

Waarom verandert de uitrijperiode voor maïsteelt op zand- en lössgrond?

Dit is onderdeel van het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn en past bij precisiebemesting. Dat betekent dat de juiste mest, op de juiste manier in de grond komt. En ook op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheid. Bij precisiebemesting wordt gekeken naar wat het gewas en de bodem nodig hebben. En emissie (uitstoot) wordt hierdoor zoveel mogelijk beperkt.

Als u vanaf 15 maart mest uitrijdt, is de tijd tussen bemesten en opname door het gewas korter. De kans is dan kleiner dat nitraat en fosfaat uitspoelt of afspoelt.

Waarom moet ik dit jaar doorgeven op welke percelen ik maïs ga telen?

De NVWA kan dan controleren of u zich aan de kortere uitrijdperiode houdt. De kortere uitrijperiode geldt voor bouwlandpercelen waar maïs op komt. Door de maïspercelen te melden weet de NVWA op welke percelen de voorwaarde wel en niet geldt.

Kan de gebruiker van een perceel nog veranderen nadat de percelen gemeld zijn?

Ja, dat kan. Maar de nieuwe gebruiker kan de melding niet veranderen. De persoon die de eerdere melding heeft gedaan kan dit alleen zelf doen. De nieuwe gebruiker moet dus de vorige gebruiker vragen om de melding te veranderen.

Hoe weet een nieuwe gebruiker of een perceel (op tijd) is gemeld?

De eerdere gebruiker is ervoor verantwoordelijk om dit aan de nieuwe gebruiker door te geven. Andersom heeft de nieuwe gebruiker de verantwoordelijkheid om hiernaar te vragen.

Ik heb niet op tijd melding voor een maïsperceel gedaan omdat het pachtcontract/koopcontract van dat perceel nog niet rond was. Wat kan ik doen?

U moet bij controle (door bijvoorbeeld de NVWA) kunnen laten zien dat het pachtcontract of koopcontract na 15 februari 2021 is ondertekend. Voor dat perceel wordt dan een uitzondering gemaakt op het verbod om maïs te telen. Dat betekent dat u op dit perceel (dat u niet heeft aangemeld) wél maïs mag telen als u het niet voor 15 maart heeft bemest. Dit geldt alleen voor pacht of aankoop, omdat in deze situaties de datum officieel is vastgesteld bij de notaris of Grondkamer.

Ik heb graslandpercelen. Heb ik te maken met de kortere uitrijperiode?

Nee, de kortere uitrijperiode geldt alleen voor bouwlandpercelen. Als u gras op grasland heeft, geldt de voorwaarde niet voor dat perceel. Grasland is grond met in elk geval 50% gras dat bedoeld is als voer voor dieren. U moet deze percelen wel bij ons melden. Dat heeft te maken met de handhaving. Als er maïs op een perceel staat is het niet te zien of er eerst gras heeft gestaan.

Moet ik een perceel verplicht intrekken als ik er geen maïs op teel?

Nee, u hoeft een perceel niet verplicht weer in te trekken. Op een perceel dat u gemeld heeft mag u maïs telen, maar dit hoeft niet. U mag dus ook iets anders op het perceel telen zonder dat u het perceel intrekt. U geeft altijd in de Gecombineerde Opgave door wat u uiteindelijk op een perceel teelt.

Als u een bouwlandperceel heeft gemeld geldt daarvoor wel de kortere uitrijperiode als u het perceel niet intrekt. U mag dan op dat perceel vanaf 15 maart drijfmest en zuiveringsslib uitrijden.

Hoe controleert NVWA mijn percelen?

De NVWA controleert of u mest uitrijdt op bouwlandpercelen waarvan is doorgegeven dat er maïs op komt. De controles zijn in de periode van 16 februari tot en met 14 maart. In deze periode mag u geen drijfmest of zuiveringsslib uitrijden op bouwlandpercelen waarop u maïs gaat telen. Vanaf 15 maart controleert de NVWA of er maïs wordt geteeld op percelen die hiervoor niet zijn aangemeld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.