Service menu right

Aanvullende gegevens landbouwer

Als landbouwer houdt u een administratie bij van het gebruik van mest. U geeft ook elk jaar gegevens over uw bedrijf door in de Gecombineerde opgave. Soms zijn er meer gegevens nodig. U moet dan het formulier Aanvullende gegevens landbouwer naar ons versturen. Dit hoeft alleen als u hiervoor een brief van ons krijgt of als u derogatie aanvraagt. Gegevens van 2019 doorgeven kan van 12 december 2019 tot en met 31 januari 2020.

Welke gegevens geeft u door

U geeft deze gegevens door:

 • Eindvoorraad van alle mest (ook kunstmest) op 31 december.
 • Aan- en afvoer van andere mest dan dierlijke mest, zuiveringsslib en compost (bijvoorbeeld kunstmest).
 • Gemiddeld aantal dieren per soort.
 • Hoeveelheid aan- en afgevoerde staldieren.

Bent u varkenshouder? Dan kunt u ook een bezinklaag opgeven. Die geeft u dan op als aparte eindvoorraad.

Eindvoorraad van alle mest doorgeven

Heeft u aan het einde van het jaar een voorraad mest? Van die eindvoorraad bepaalt u het stikstofgehalte en het fosfaatgehalte. Daarmee berekent u hoeveel kilogram stikstof en fosfaat u heeft. Deze aantallen vult u in. Het gaat om dierlijke mest, compost, zuiveringsslib, een mengsel hiervan of kunstmest. U gebruikt de best beschikbare gegevens. Dat zijn:

 • analyseresultaten van de mestvoorraad;
 • analyseresultaten van de afgevoerde mest.

Analyseresultaten mestvoorraad

Heeft u de hele mestvoorraad bemonsterd en heeft u de analyseresultaten hiervan? Dan gebruikt u die gegevens.

Analyseresultaten afgevoerde mest

Heeft u alleen analyseresultaten van de mest die u in het afgelopen jaar van uw bedrijf heeft afgevoerd? Dan gebruikt u die. U berekent dan het gewogen gemiddelde van de stikstof- en fosfaatgehalten. Bij kunstmest staat het gehalte op de verpakking, op de begeleidende vrachtbrief of in de factuur.

Geen analyseresultaten?

Als u geen analyseresultaten heeft, maakt u een berekening. Daarvoor gebruikt u:

 • De mest die u afgelopen jaar heeft aan- of afgevoerd zonder te wegen, bemonsteren en analyseren. De mestcodes hiervan heeft u ingevuld op het Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM). Met deze VDM's bepaalt u de hoeveelheid die u heeft aan- en afgevoerd.
 • U kijkt naar de normen voor de stikstof- en fosfaatgehalten van de dierlijke mest die u heeft aan- of afgevoerd. Deze normen staan in tabel 11. In deze tabel staan ook de normen voor andere mestsoorten (zoals kunstmest en compost).

De berekening doet u zo:

 • U vermenigvuldigt de hoeveelheid aan- en afgevoerde mest met de normen in tabel 11. Zo berekent u de hoeveelheid stikstof en fosfaat van uw eindvoorraad.

Heeft u dit jaar geen mest aan- of afgevoerd? Uw eindvoorraad is de hoeveelheid dierlijke mest die u op 31 december op uw bedrijf heeft opgeslagen. Naast het totale gewicht hiervan, vult u ook in hoeveel stikstof en fosfaat er in zat. Dit doet u met de normen uit tabel 11.

Eindvoorraad bezinklaag doorgeven

Heeft u een opslag voor varkensmest onder de stal? Dan kan onder in deze mestopslag een bezinklaag ontstaan, omdat de opslag niet of niet genoeg gemixt wordt. Deze laag is vaak zanderig en vast en kan niet meer weggepompt worden. Er zit meestal meer stikstof en fosfaat in dan in de mest daarboven. U geeft daarom de bezinklaag als een aparte voorraad op. Dat berekent u zo:

 • Omvang bezinklaag in ton x gehalte stikstof en fosfaat per ton in de bezinklaag.

Voor de gehalten stikstof en fosfaat gebruikt u deze gegevens:

DiersoortMestcode (kg/ton) bezinklaagKg stikstof per tonKg fosfaat per ton
Guste en dragende zeugen465,479,22
Kraamzeugen467,7719,36
Opfokzeugen465,2717,68
Biggen4613,2122,75
Vleesvarkens5010,2313,32

 

Eindvoorraad mineralenconcentraat doorgeven

Gebruikt u mineralenconcentraat en heeft u op 31 december een eindvoorraad mineralenconcentraat? En heeft u zich aangemeld voor het onderzoek mineralenconcentraat? Dan vult u deze eindvoorraad in met mestcode 120.

De hoeveelheid stikstof en fosfaat berekent u met de analysegegevens van het mineralenconcentraat. Zijn er geen analysegegevens? Dan rekent u met:

 • 6,4 kilogram stikstof per ton mineralenconcentraat;
 • 0,3¬†kilogram fosfaat per ton mineralenconcentraat.

Wanneer en hoe doorgeven

U kunt de Aanvullende gegevens 2019 doorgeven van 12 december 2019 tot en met 31 januari 2020 op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Uw melding direct regelen

Doorgeven na bedrijfsoverdracht

Heeft u een bedrijfsoverdracht gehad? Geef in ieder geval aanvullende gegevens door voor het bedrijf waarvoor u bent uitgenodigd.

 • Doorgegaan in nieuwe rechtsvorm: Bent u met uw bedrijf doorgegaan in een nieuwe rechtsvorm? En heeft u een nieuw KVK- en relatienummer? Dan vult u het formulier Aanvullende gegevens in voor het nieuwe en oude bedrijf. Voor het nieuwe bedrijf vult u het hele formulier in. Voor het oude bedrijf beantwoordt u alle vragen met nee.
 • Bedrijf verkocht: Als u uw bedrijf verkocht heeft, vult u in dat u geen eindvoorraad mest had op 31 december. Ook als u op het moment van de overdracht nog wel een mestvoorraad had. Deze hoeveelheid bewaart u in uw administratie. Heeft u het afgelopen jaar nog wel dieren gehouden? Of heeft u mest of staldieren aan- en afgevoerd? Dit geeft u wel door met het formulier.
 • Geen bedrijf: Had u in het afgelopen jaar geen bedrijf, maar heeft u wel een uitnodiging gekregen? Vul het formulier Aanvullende gegevens toch in. U kunt alle vragen met Nee beantwoorden.

Na het doorgeven

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw meldbewijs en laat u zien bij een controle.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *