Het mestbeleid in Nederland is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Elke lidstaat moet zich aan deze richtlijn houden. Hierin zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid nitraat die is toegestaan in het grond- en oppervlaktewater. Zo mag in het grondwater maximaal 50 mg nitraat per liter grondwater terechtkomen. Op deze manier verbeteren de EU-landen hun waterkwaliteit.

Wijzigingen mestbeleid 2018

Om de doelstelling van de Nitraatrichtlijn te halen, zijn er maatregelen voor bemesting genomen. Deze staan beschreven in een actieprogramma en gelden voor 4 jaar.

Op 1 januari 2018 gaat het 6e actieprogramma in voor de periode 2018-2021. Het nieuwe beleid voor deze periode is nog niet definitief vastgesteld. Er vindt tot en met 24 november 2017 een publieke consultatie plaats over het ontwerp 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Derogatie

De Nitraatrichtlijn kent een gebruiksnorm voor het gebruik van dierlijke mest van maximaal 170 kilogram stikstof per hectare. Lidstaten mogen afwijken van die gebruiksnorm als deze afwijking deugdelijk onderbouwd is. Die afwijkende gebruiksnorm voor dierlijke mest noemen we derogatie.

De overheid zet zich ervoor in dat Nederland ook voor de komende 4 jaar opnieuw derogatie van de Nitraatrichtlijn krijgt. De maatregelen die voor de periode 2018 tot en met 2021 genomen worden, moeten voldoende zijn om een nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn te verkrijgen. Dit zijn onder andere de invoering van fosfaatrechten voor melkvee en de overige maatregelen van het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn.

De Europese Commissie én een gekwalificeerde meerderheid van de EU-lidstaten moeten instemmen met derogatie. Deze stemming vindt rond april 2018 plaats in het EU-nitraatcomité. De precieze invulling van de nieuwe derogatie is nog niet zeker. Totdat derogatie verkregen is, geldt de gebruiksnorm van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare.

Zodra er meer duidelijkheid is over derogatie en de voorwaarden, leest u dit op onze site.

Wijzigingen Meststoffenwet 2018

Naast de wijzigingen vanuit het 6e Actieprogramma treden er in 2018 naar verwachting ook twee nieuwe wijzigingen in werking.
Lees meer over deze wijzigingen op de informatiepagina's:

De belangrijkste onderdelen van het mestbeleid zijn:
  • Gebruiksnormen voor de hoeveelheden stikstof en fosfaat uit alle meststoffen die toegepast mogen worden bij de teelt van gewassen. Hiermee ontvangt ieder gewas precies de hoeveelheid meststoffen die het nodig heeft.
  • De mestverwerkingsplicht. Dit is de verplichting voor landbouwers om een deel van het bedrijfsoverschot te laten verwerken. De overheid wil er zo voor zorgen dat de druk op de gebruiksnormen afneemt.
  • Verantwoorde groei melkveehouderij. Met dit stelsel wordt verantwoorde groei van melkveebedrijven mogelijk gemaakt.
  • Een stelsel van dierrechten dat grenzen stelt aan het aantal dieren dat voor productie mag worden gehouden.
  • Gebruiksvoorschriften voor de manier waarop mest wordt gebruikt en de perioden waarin dit gebeurt. De mest komt op het juiste moment en op de meest efficiënte manier bij gewassen terecht. Hierdoor wordt verlies naar het milieu beperkt.
  • Regels voor het vervoeren van mest. Zo is altijd bekend waar de mest vandaan komt en waar het naartoe gaat.
  • Regels voor het be- en verwerken van meststoffen.

Service menu right