Landbouwbedrijven

Meer artikelen
Mestmachine - Derogatie

Via steekproeven en gerichte controles controleren wij en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uw bedrijf. We bekijken uw administratie en gaan na of u zich houdt aan de gebruiksnormen, verantwoordingsplicht en mestverwerkingsplicht en de regels voor verantwoorde groei melkveehouderij, vervoer van meststoffen en derogatie. De controle gebeurt administratief en tijdens een bedrijfsbezoek.

Controle op uw administratie

Als agrarisch ondernemer registreert u uw bedrijf bij ons. Verder bent u verplicht om een administratie bij te houden over de productie, aan- en afvoer en het gebruik van meststoffen.

Wij controleren of u de gevraagde formulieren heeft ingediend en of die compleet en juist zijn ingevuld. Het gaat bijvoorbeeld om de Gecombineerde opgave (GDI), Aanvullende gegevens en Vervoersbewijzen. Ook voeren wij controles uit op de administratie die u op uw bedrijf moet bewaren. Voldoet u niet aan de verplichtingen? Dan kunt u daarvoor een waarschuwing of boete krijgen.

Controle op gebruiksnormen

Voor het bemesten van landbouwgrond mag u maximum hoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest gebruiken. Hoeveel u van elke soort mag gebruiken (de gebruiksruimte), hangt af van de hoeveelheid landbouwgrond, de grondsoort en wat u verbouwt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de berekeningen en voor het op orde houden van uw administratie. Er vinden regelmatig steekproeven en controles plaats op de naleving van het mestbeleid. De controle van de gebruiksnormen vindt plaats na afloop van het betreffende jaar. De controle van de verantwoordingsplicht kan zowel gedurende als na afloop van het jaar plaatsvinden. Blijkt dat u de normen overschrijdt, dan laten we u dit per brief weten. Hierop kunt u eerst nog uw zienswijze geven. Pas daarna nemen wij een besluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Controle op de mestverwerkingsplicht

Bent u landbouwer en wordt er op uw bedrijf meer dierlijke mest geproduceerd dan u op uw grond mag uitrijden? Dan moet u een deel van dit overschot laten verwerken. Dit noemen wij de mestverwerkingsplicht. Hoeveel mest u moet laten verwerken, is afhankelijk van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Heeft u een melkveefosfaatoverschot, dan controleren wij ook of u voldoet aan de mestverwerkingsplicht in het kader van de verantwoorde groei melkveehouderij.

U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de berekeningen en voor het op orde houden van uw administratie. Er vinden regelmatig steekproeven en controles plaats op de naleving van het mestbeleid. Als u niet voldoet aan uw mestverwerkingsplicht krijgt u een bestuurlijke boete van € 11 per kilogram fosfaat.

Controle op vervoer van meststoffen

Bij elk mesttransport met dierlijke mest wordt een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) ingevuld en bij vervoer van zuiveringsslib en compost is per afnemer een Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC) nodig. De gegevens worden geregistreerd om zo te controleren waar de meststoffen vandaan komen en naartoe gaan. Voor de handel van overige meststoffen moet worden voldaan aan de verhandelingseisen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van uw administratie. Er vinden regelmatig steekproeven en controles plaats op de naleving van het mestbeleid.

Controle op derogatie

U mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Nederland heeft toestemming van de Europese Commissie om af te wijken van deze vastgestelde norm. Dat heet derogatie. U mag daardoor de hoeveelheid stikstof verhogen naar 230 of 250 kilogram als u voldoet aan de voorwaarden voor derogatie.

Jaarlijks controleert de NVWA 7% van de bedrijven die derogatie aanvragen. Constateert de NVWA een overtreding, dan ontvangen wij hiervan een rapport. Het gevolg kan zijn dat u geen gebruik mag maken van derogatie. U ontvangt hiervan bericht van ons of van de NVWA.

Ook bij de controles op gebruiksnormen, kijken wij of voldaan is aan de derogatievoorwaarden. Wanneer u daar niet aan voldoet, gaan wij uit van de normen zonder derogatie.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen Economic Research monitoren de gevolgen van de verruimde stikstofgebruiksnorm dierlijke mest bij derogatie op de waterkwaliteit op 300 bedrijven. Het rapport Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2016 beschrijft de monitoringsresultaten ín het jaar 2016.

Bedrijfsbezoek

De NVWA controleert door uw bedrijf te bezoeken. Het kan zijn dat medewerkers van de NVWA hierbij ook nagaan of uw administratie klopt. Constateren zij een afwijking, dan maakt de NVWA hiervan een rapport op en stuurt dat naar ons. Wij beoordelen dit en laten u per brief de uitslag weten. Mogelijk is dit een waarschuwing of een boete.

Bij zwaardere overtredingen sturen we u eerst een brief om u op de hoogte te brengen dat wij mogelijk een boete gaan opleggen. Hierop kunt u uw zienswijze geven. Pas daarna nemen wij een besluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Service menu right