Mestintermediairs

Meer artikelen
Mestmachine - Derogatie

Via steekproeven en gerichte controles controleren wij uw intermediaire onderneming. Wij controleren uw administratie en op het naleven van de regels voor vervoer, im- en export en de hoeveelheidsbepaling van meststoffen. Dit doen we zowel administratief als door een bedrijfsbezoek (bijv. tijdens transport).

Controle op uw administratie

Als mestintermediair laat u uw onderneming, opslagruimten, vervoersbewijzen en mestverwerkingsovereenkomsten bij ons registreren en houdt u een administratie bij. Ook geeft u jaarlijks de aanvullende gegevens (o.a. over uw mestvoorraden) aan ons door.

Bij administratieve controles baseren we ons op de door u ingevulde formulieren of het ontbreken daarvan. RVO.nl kan ook kijken naar gegevens van andere instanties met name Justitie, Handelsregister, NVWA en gemeente. Soms vragen we extra informatie bij u op.

Bij uw aanmelding als intermediair vindt er een kort onderzoek plaats, voordat u geregistreerd wordt. Deze registratie kan bij misstanden geschorst of geschrapt worden, waarna u geen activiteiten als intermediair meer mag uitvoeren.

Controle op vervoer van meststoffen

Als geregistreerde intermediair mag u meststoffen verhandelen, vervoeren of opslaan. U gebruikt alleen apparatuur voor AGR-GPS, bemonstering en verpakking die type-goedgekeurd is. Verder kunt u aantonen dat u de dierlijke mest op een verantwoorde manier heeft vervoerd en wat de herkomst en bestemming van meststoffen is.

U bent zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van uw administratie. Er vinden regelmatig steekproeven en controles plaats op de naleving van het mestbeleid. Naast de vermelde verplichtingen controleren wij ook of de gebruikte apparatuur op naam van de vervoerder staat en of de documenten volledig en juist zijn ingevuld, denk aan de juiste relatienummers en de juiste opmerkingscodes.

Controle op im- en export van meststoffen

Er zijn verschillende regels voor het im- en exporteren van meststoffen.

Wij controleren onder andere of een transport op tijd en op de juiste wijze wordt gemeld. Ook het transport zelf kan door de NVWA worden gecontroleerd.

Controle op de hoeveelheidsbepaling

Om te bepalen hoeveel meststoffen, fosfaat en stikstof aan- of afgevoerd worden op een bedrijf, moet dierlijke mest worden gewogen en bemonsterd. De monsters worden naar een lab gestuurd voor analyse.

Wij controleren of het wegen en bemonsteren volgens de regels gebeurt. Wij checken onder meer  of een monster van dierlijke mest minimaal 650 ml bevat en of het genomen monster op tijd naar een geaccrediteerd en erkende laboratorium wordt gestuurd.

Bedrijfsbezoek

Controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vindt plaats door een bedrijfsbezoek of tijdens een wegcontrole. Het kan zijn dat medewerkers van de NVWA hierbij ook nagaan of uw administratie klopt. Constateren zij een afwijking, dan maakt de NVWA hiervan een rapport op en stuurt dat naar ons. Wij beoordelen dit en sturen u mogelijk een waarschuwing of een boete.

Bij zwaardere overtredingen sturen we u eerst een brief. Hierop kunt u uw zienswijze geven. Pas daarna nemen wij een besluit. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Service menu right