Regeling ontheffing productierechten

Meer artikelen
Kippen - dierproductierechten

Gaat uw bedrijf uitbreiden? Of heeft u een uitbreiding gerealiseerd na 28 september 2011? Dan kon u begin 2015 ontheffing aanvragen voor het verwerven van een deel van de rechten die u daarvoor nodig heeft.

U vraagt voor maximaal 50% van de rechten die u nodig heeft voor de uitbreiding, een ontheffing aan als:

 • uw bedrijf na 28 september 2011 is uitgebreid, of;
 • uw bedrijf gaat uitbreiden en de uitbreiding uiterlijk 31 december 2015 is gerealiseerd.

Dit betekent dat u uiterlijk op 31 december 2015:

 • minimaal 50% van de rechten heeft verworven die nodig zijn voor de uitbreiding
 • de extra dieren heeft gehouden
 • de dieren, waarop de uitbreiding betrekking heeft, in een integraal duurzame stal houdt (als u een ontheffing heeft aangevraagd onder de voorwaarde dat de dieren worden gehouden in een duurzame stal)
 • uw gehele bedrijfsoverschot (van alle diersoorten) laat verwerken

Hele bedrijfsoverschot verwerken

Om van de ontheffing gebruik te maken laat u uw hele bedrijfsoverschot (van alle diersoorten) verwerken. Het verwerken van mest is:

 • Het exporteren van dierlijke meststoffen.
 • Het verbranden of vergassen van dierlijke meststoffen tot as waarin maximaal 10% organische stof (koolstofketens) aanwezig is. De verbranding of vergassing vindt onder voldoende hoge temperatuur plaats en/of duurt zo lang als nodig is om het organisch materiaal in de dierlijke meststoffen grotendeels te vernietigen.
 • Het korrelen van dierlijke mest in een installatie die door de NVWA is erkend. Een overzicht van de erkende installaties vindt u op de website van de NVWA. Het drogestofgehalte van de mestkorrels is ten minste 90%.

U doet dit alleen door:

 • uw overschot te laten verwerken op basis van een driepartijenovereenkomst, of;
 • uw overschot af te voeren naar een verwerker of naar het buitenland en opmerkingscode 61 op het vervoersbewijs dierlijke mest in te vullen.

U mag uw verwerkingsplicht niet overdragen aan een andere landbouwer met een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Ook kunt u geen gebruikmaken van uitzonderingen of vrijstellingen van de mestverwerkingsplicht. U kon de ontheffing aanvragen van 5 januari 2015, 09.00 uur tot en met 30 januari 2015, 17.00 uur.

Aparte aanvragen

De ontheffing geldt alleen voor bedrijven die op het moment van aanvragen varkens- of pluimveerechten hebben. De ontheffing geldt niet voor startende bedrijven. Een bedrijf dient per tak (pluimvee of varkens) een aanvraag in. Per bedrijf is een maximale ontheffing mogelijk voor 50% van de uitbreiding met een maximum van 2.500 varkensrechten of 20.000 pluimveerechten. Heeft u een bedrijf met pluimvee en varkens en wilt u voor beide takken een ontheffing aanvragen? Stuur dan 2 aparte aanvragen in.

Loting

Er wordt voor een maximaal van 121.622 varkensrechten en 1,2 miljoen pluimveerechten aan ontheffingen verleend. Worden er meer rechten aangevraagd dan beschikbaar zijn, dan volgt er een loting. Heeft u uitgebreid of gaat u uitbreiden en houdt u de extra dieren in een Integraal duurzame Stal (IDS)? Dan is de kans dat u een ontheffing krijgt groter dan bij een reguliere stal. U toont aan dat u over een IDS beschikt met:

 • een beschikking tot subsidievaststelling op grond van artikel 29 van de Regeling GLB-inkomensteun 2006, of
 • een beschikking tot subsidievaststelling op grond van artikel 2.37, eerste lid van de Regeling LNV- subsidies (juncto bijlage 2, hoofdstuk 4, bij de regeling LNV-subsidies), of
 • een stalontwerpcertificaat of een definitief stalcertificaat Maatlat Duurzame Veehouderij afgegeven door de Stichting Milieukeurmerk. Stuur een kopie mee bij uw aanvraag.

De loting is tussen alle aanvragers die een volledige aanvraag hebben ingestuurd. Bij de loting gelden de volgende regels:

 • Er wordt geloot onder alle aanvragen die op tijd ontvangen zijn.
 • De loting vindt plaats per sector (pluimvee en varkens).
 • De ontvangstdatum heeft geen invloed op de loting.
 • Aanvragen waarbij sprake is van uitbreiding in een integraal duurzame stal worden hoger gerangschikt dan aanvragen voor een uitbreiding zonder integraal duurzame stal.

Geldigheidsduur

Als we de ontheffing aan u verlenen krijgt u een beschikking met het aantal rechten waarvoor de ontheffing geldt. De ontheffing geldt tot en met 31 december 2017. Als u ontheffing heeft gekregen, laat u uw gehele bedrijfsoverschot (van alle diersoorten) verwerken. Als uw ontheffing na 1 januari 2015 ingaat dan hoeft u in het eerste jaar minder mest te laten verwerken. De hoeveelheid die u moet laten verwerken hangt af van de datum waarop de ontheffing ingaat. In het eerste jaar laat u de hoeveelheid van het bedrijfsoverschot verwerken die evenredig is met de periode. Bijvoorbeeld: ingangsdatum ontheffing 1 april, dan laat u 275/365-ste deel van het bedrijfsoverschot verwerken. Als de uitbreiding niet uiterlijk op 31 december 2015 is gerealiseerd, dan wordt de ontheffing met terugwerkende kracht ingetrokken.

Eerder verleende ontheffingen

Heeft u in het verleden een andere ontheffing voor het verwerven van rechten gekregen? Dan komt u ook voor deze nieuwe ontheffing in aanmerking. Houd er rekening mee dat voor deze nieuwe ontheffing uw gehele bedrijfsoverschot moet laten verwerken volgens de definitie van de mestverwerkingsplicht.

Service menu right