Fosfaatrechten - algemeen

De Nederlandse veehouderij heeft in 2015 meer fosfaat geproduceerd dan is toegestaan op basis van Europese afspraken. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom is er sinds 1 januari 2018 het stelsel van fosfaatrechten.

Doel van het fosfaatrechtenstelsel

Het doel van het fosfaatrechtenstelsel voor melkvee is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich alleen op landbouwbedrijven met bedrijfsmatig gehouden melkvee (diercategorie 100, 101 en 102), omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid. Hierdoor is het productieplafond voor fosfaat overschreden.

Het stelsel van fosfaatrechten is een aanvulling op de al bestaande stelsels, zoals de gebruiksnormen en -voorschriften, de mestverwerkingsplicht en de Verantwoorde Groei Melkveehouderij (VGM).Er is een aantal overeenkomsten met deze stelsels. Wij gebruiken bijvoorbeeld de definitie voor 'melkvee' de definitie aangehouden uit de Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij (VGM).

Hoeveel fosfaatrechten heeft u nodig?

Vanaf 1 januari 2018 mag u met uw bedrijfsmatig gehouden melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft. Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat: 1 recht is 1 kilogram fosfaat.

Heeft u een beschikking van ons ontvangen?

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel mest door melkvee geproduceerd mag worden op uw bedrijf. Dit is vastgesteld op basis van de forfaitaire normen die wij hiervoor hanteren. U vindt deze in tabel 4 Diergebonden normen 2015 en tabel 6 Stikstof- en fosfaatproductiegetallen per melkkoe 2015-2017 op de pagina Tabellen en normen. U mag de fosfaatrechten het hele kalenderjaar gebruiken.

Onder Berekenen fosfaatrechten leest u hoe wij uw fosfaatrechten hebben berekend. Heeft u dieren in- of uitgeschaard op 2 juli 2015? Of was er sprake van een bijzondere omstandigheid op uw bedrijf? Tot 1 april 2018 kon u aan ons doorgeven dat u daarom meer fosfaatrechten nodig heeft.

Meer fosfaatrechten nodig? U kunt handelen in fosfaatrechten.

Voor welke dieren zijn fosfaatrechten nodig?

Hier leest u voor welke runderen u wel of geen fosfaatrechten nodig heeft.

U heeft fosfaatrechten nodig voor:

 • melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien (bos taurus) die in elk geval 1 keer hebben gekalfd en die u voor de melkproductie of de fokkerij houdt. Koeien die drooggezet zijn en koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken, vallen hier ook onder (cat. 100).
 • jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij (cat. 101).
 • jongvee jonger dan 1 jaar dat bestemd is om zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden (cat. 101).
 • jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle vrouwelijke runderen van 1 jaar en ouder voor de melkveehouderij (cat. 102).
 • jongvee van 1 jaar en ouder dat bestemd is om een zoogkoe te worden (cat. 102).
 • mannelijk en vrouwelijk jongvee tot 14 dagen (nuchtere kalveren) op een melkveehouderij, ook als ze binnen een paar weken worden afgevoerd naar een vleesveehouderij.
 • vrouwelijk opfokkalf voor de vleesveehouderij tot 14 dagen als dat niet bestemd is om zoogkoe te worden.
Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen de volgende dieren:
 • vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij.
 • mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij.
 • vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder voor de melkveehouderij.
 • vrouwelijk jongvee tot 1 jaar dat bestemd is om een zoogkoe te worden.
 • vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder dat bestemd is om een zoogkoe te worden.

U heeft geen fosfaatrechten nodig voor:

 • weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die in elk geval 1 keer hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn (cat. 120).
 • witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 112).
 • startkalveren voor rosévlees of roodvlees (cat. 115).
 • rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (cat. 116).
 • rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (cat. 117).
 • roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht. Ossen en vrouwelijke dieren die op deze manier worden gemest vallen hier ook onder (cat. 122).
 • fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder (cat. 104).
 • jongvee vanaf 14 dagen oud dat u alleen houdt voor de vleesproductie en niet bestemd is om melkkoe, kalf, zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden.

Meer informatie over niet bedrijfsmatig gehouden melkvee leest u onder Wie heeft fosfaatrechten nodig?

Wie heeft fosfaatrechten nodig?

Heeft u op 1 januari 2018 een landbouwbedrijf en houdt u bedrijfsmatig melkvee? Dan heeft u vanaf 1 januari 2018 fosfaatrechten nodig, ook al houdt u maar enkele dieren.

Bedrijfsmatig melkvee


Landbouwbedrijven ontvangen fosfaatrechten voor bedrijfsmatig gehouden melkvee op 2 juli 2015 (diercategorie 100, 101 en 102). Dit is melkvee dat voor gebruiks- en winstdoeleinden gehouden wordt.

Een particulier houdt over het algemeen geen melkvee voor gebruiks- of winstdoeleinden, maar houdt de dieren vaak voor eigen gebruik. Dit noemen we hobbymatig gebruik. Als u de dieren wel voor gebruiks- of winstdoeleinden gebruikt is er sprake van bedrijfsmatig melkvee en dus een landbouwbedrijf.

Er zijn meerdere criteria om te bepalen of u wel of niet bedrijfsmatig melkvee houdt. Ook zonder Kamer van Koophandel registratie kunt u daarom een landbouwbedrijf hebben. Als u bijvoorbeeld tijdelijk dieren van iemand anders op uw grond heeft lopen en u hiervoor wordt betaald, of u verkoopt het melk of vlees van uw runderen, dan zijn dit bedrijfsmatige activiteiten. U heeft fosfaatrechten nodig voor deze dieren als ze bij diercategorie 100, 101 of 102 horen.

Hobbymatig melkvee


Bent u particulier en hield u op 2 juli 2015 hobbymatig melkvee (diercategorie 100, 101 en 102)? Houdt u uw kalf of pink bijvoorbeeld alleen voor eigen gebruik? Dan ontvangt u geen fosfaatrechten. Ook voor het houden van hobbymatig melkvee vanaf 1 januari 2018 heeft u geen fosfaatrechten nodig. Dezelfde regels gelden voor landbouwbedrijven met hobbymatig melkvee in deze categorieën.

Het is dus toegestaan voor particulieren en landbouwbedrijven om niet bedrijfsmatig melkvee te houden. Voor particulieren geldt daarbij dat de totale mestproductie van hun melkvee maximaal 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar is.

Produceert uw hobbymatig gehouden melkvee toch meer dan 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar? Dan bent u in overtreding voor de Meststoffenwet. Als dit wordt vastgesteld, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Dit wordt afgehandeld door het Openbaar Ministerie.

Service menu right