Bijzondere omstandigheden fosfaatrechten

In de wet is een voorziening opgenomen om ondernemers te compenseren die onevenredig benadeeld worden door de toepassing van de peildatum van 2 juli 2015.

U kunt gebruikmaken van deze voorziening als het aan u toegekende fosfaatrecht door buitengewone omstandigheden minimaal 5% lager uitvalt. Kunt u dit aantonen en meldt u dit via mijn.rvo.nl? Dan berekenen we uw fosfaatrecht opnieuw aan de hand van uw gegevens zonder die buitengewone omstandigheden.

Bijzondere omstandigheid

Er is sprake van een bijzondere omstandigheid als er op 2 juli 2015 met melkvee minimaal 5% minder kilogrammen fosfaat is geproduceerd door:

 • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de 1e graad;
 • diergezondheidsproblemen op het bedrijf;
 • vernieling van (een deel van) de melkveestallen;
 • bouwwerkzaamheden, zoals verbouwing van de stal.

Knelgevallen

In het besluit van 20 december 2017 tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zijn 2 categorieën knelgevallen opgenomen.

Nieuw gestarte bedrijven

Heeft u voor 2 juli 2015 een melkveebedrijf gestart en had u op 2 juli 2015 nog geen volledige stalbezetting? Dan kunt u onder voorwaarden het aantal fosfaatrechten laten verhogen. U kunt uw digitale verzoek tot uiterlijk 1 april 2018 insturen.

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een omgevingsvergunning die voor 2 juli 2015 is verleend voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee. Óf een voor 2 juli 2015 ingediende melding activiteitenbesluit milieubeheer voor het houden van melkvee. De omgevingsvergunning of melding activiteitenbesluit is verleend aan de landbouwer die het verzoek doet.
 • U bent financiële verplichtingen aangegaan voor 2 juli 2015, die u niet meer ongedaan kunt maken.
 • U bent tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 gestart met de productie van melk bestemd voor consumptie of verwerking.
 • Op 1 januari 2018 heeft u minimaal 15 melk- en kalfkoeien.
 • U heeft geen aanspraak gemaakt op de voorziening  voor ophoging van fosfaatrechten door een overname van een beëindigd bedrijf in de periode tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018.
Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u mogelijk een verhoging van uw fosfaatrechten. De verhoging berekenen wij over het verschil tussen de vastgestelde fosfaatrechten (in kg fosfaat) op 2 juli 2015 en het aantal kilogrammen fosfaat dat redelijkerwijs in een kalenderjaar met de aanwezige stalcapaciteit op 2 juli 2015 geproduceerd had kunnen worden. De verhoging is maximaal 50% van dit verschil. Is het verschil minder dan 10%? Dan ontvangt u geen verhoging. Wanneer uw bedrijf niet grondgebonden is, wordt een generieke korting toegepast.

Natuur en infrastructuur

Heeft u op 2 juli 2015 tijdelijk minder melkvee gehouden? Óf beschikte u in 2015 over minder fosfaatruimte door de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur? Dan kunt u onder voorwaarden het aantal fosfaatrechten laten verhogen. U kunt uw digitale verzoek tot 1 april 2018 insturen.

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft minimaal 5% minder fosfaatrechten toegekend gekregen doordat u minder landbouwgrond in gebruik had bij het bedrijf en/of een kleinere veestapel door een natuurontwikkelings- of infrastructuurproject.
 • Er is sprake van een ongewone en tijdelijke situatie. Deze hangt direct samen met de ontwikkeling van het publieke project. Verhuurt of verpacht u grond aan natuurorganisaties of terreinbeherende organisaties, zonder dat er sprake is van ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden? Dan beschouwen wij dit niet als een bijzondere omstandigheid.

Melden

Heeft u een bijzondere omstandigheid of knelgeval, dan moet u dat bij ons melden. U moet dit ook altijd kunnen aantonen. Melden kan via het formulier Bijzondere omstandigheden melden op onze pagina Fosfaatrechten. Heeft u voor de regeling fosfaatreductieplan uw bijzondere omstandigheid al gemeld? Dan moet u dat ook melden voor fosfaatrechten omdat de peildatum anders is. U hoeft niet nogmaals bewijsstukken in te sturen voor de bijzondere omstandigheid. U stuurt wel altijd bewijsstukken mee voor het aantal stuks melkvee op 2 juli 2015.

Uitgeschaard vee

Heeft u op 2 juli 2015 dieren uitgeschaard? Dan kunt u op onze pagina Fosfaatrechten een verzoek insturen om uw fosfaatrecht op te hogen. Daar leest u ook aan welke regels en voorwaarden u moet voldoen.

De rechten worden toegekend aan degene bij wie de dieren zijn uitgeschaard. Ondanks het feit dat die persoon niet de eigenaar is, is hij wel de houder van de dieren. U moet wel kunnen aantonen dat u op 2 juli 2015 melkvee heeft uitgeschaard. En de inschaarder moet instemmen met een verlaging van zijn fosfaatrecht.

Service menu right