Vleesvee & zoogkoeien

Wat is het effect van het fosfaatrechtenstelsel op de vleesvee- en zoogkoeienhouderij? Dit is de afgelopen periode veel genoemd en besproken.

In de Kamerbrief  van 29 maart 2018 heeft minister Schouten daarom een voorstel gedaan:

  • Een beleidsregel met meer duidelijkheid over de definitie voor jongvee
  • Een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders

Het voorstel van de minister kan pas ingevoerd worden na afstemming met de Europese Commissie. Als zij instemt, verwachten wij dat het voorstel in juli 2018 wordt ingevoerd.

Wat staat er in het voorstel?

Fosfaatrechten voor jongvee

Er zijn fosfaatrechten nodig voor jongvee dat gehouden wordt voor de melkveehouderij.

Wordt jongvee buiten de melkveehouderij gehouden? Dan heeft u alleen fosfaatrechten nodig als de dieren bedoeld zijn om een kalf te krijgen. U heeft geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat nooit een kalfje krijgt en alleen gehouden wordt voor de productie van vlees.

Wacht met overdragen fosfaatrechten

Heeft u fosfaatrechten gekregen voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie (en niet voor het krijgen van een kalf)? Houd er rekening mee dat de toekenning van deze fosfaatrechten misschien opnieuw beoordeeld moet worden. Wij adviseren u daarom om uw fosfaatrechten voorlopig niet over te dragen. Zo voorkomt u financiële problemen.

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders

De jongveedefinitie in het voorstel bakent het probleem voor de zoogkoeienhouders voor een deel af. Voor jongvee dat alleen gehouden wordt voor de vleesproductie en dat geen kalf krijgt, zijn geen fosfaatrechten nodig. Zoogkoeienhouders hebben nog wel rechten nodig voor jongvee dat kalveren krijgt.

Er komt daarom ook een vrijstelling voor jongvee van zoogkoeienhouders: hiermee hebben zoogkoeienhouders geen fosfaatrechten meer nodig voor jongvee dat kalveren krijgt.

Voorlopige voorwaarden

Op hoofdlijnen gelden de volgende voorwaarden voor de vrijstelling. Deze zijn nog onder voorbehoud. Er kunnen ook nog extra voorwaarden gesteld worden.

Gebruikt u de vrijstelling?

  • Dan doet u afstand van de fosfaatrechten die u heeft ontvangen. Dit geldt ook voor rechten die al overgedragen zijn
  • Dan heeft u geen melkveetak of jongvee opfok voor de melkveehouderij op uw bedrijf
  • Dan zorgt u ervoor dat de runderen die u van uw bedrijf afvoert niet worden gebruikt voor de productie van melk in Nederland

Waarom dit voorstel?

Een deel van het jongvee van vleesveehouders telt mee in het fosfaatrechtenstelsel, ook al valt hun fosfaatproductie niet onder het fosfaatproductieplafond van de melkveesector. In de vleesveehouderij is ook geen sprake geweest van groei waardoor het nationale fosfaatproductieplafond is overschreden.

Waarom dan toch de keuze om jongvee van vleesveehouders mee te tellen? Dat is om te voorkomen dat melkveehouders hun jongvee buiten het fosfaatrechtenstel houden door ze bij vleesveehouders te plaatsen.

Het gevolg hiervan is dat ook het jongvee van vleesveebedrijven onder het fosfaatrechtenstelsel vallen, ook al komt het jongvee niet in de melkveehouderij terecht. Bovendien moeten zoogkoeienhouders die op 2 juli 2015 minder jongvee hadden dan gebruikelijk of willen uitbreiden vanuit een ongelijke positie concurreren met melkveehouders op de markt voor fosfaatrechten.

Vanuit deze achtergrond heeft minister Schouten dit voorstel gedaan. Afstemming met de Europese Commissie volgt zo snel mogelijk. LTO, Vleesvee NL, Stichting Zeldzame Huisdierrassen en individuele zoogkoeienhouders steunen dit voorstel.

Service menu right