Service menu right

Veelgestelde vragen Fosfaatrechten

Veelgestelde vragen

Hoeveel melkvee mag ik houden na de invoering van het stelsel van fosfaatrechten?

Als u melkvee houdt, dan heeft u fosfaatrechten nodig. U mag gemiddeld in een kalenderjaar niet meer mest met melkvee produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft. De mestproductie wordt uitgedrukt in kilogram fosfaat. U bepaalt de fosfaatproductie van uw jongvee aan de hand van tabel 4 Diergebonden forfaitaire gehalten 2019-2021 (pdf) en voor melkkoeien aan de hand van tabel 6 Stikstof- en fosfaatgetallen mest per melkkoe 2019-2021.

Is de gemiddelde melkproductie van uw melkkoeien na 2015 gestegen? Dan kan dit betekenen dat u minder melkvee mag houden doordat de fosfaatproductie per melkkoe en daarmee ook de fosfaatproductie is toegenomen.

Voorbeeld

Een grondgebonden bedrijf had op 2 juli 2015 geen jongvee. Er waren op 2 juli 2015 100 melkkoeien aanwezig en de gemiddelde melkproductie was in 2015 8.100 kg. Dit bedrijf krijgt 4.060 (100 x 40,6) fosfaatrechten toegekend. De forfaitaire productie is namelijk 40,6 kg (tabel 6). Als de gemiddelde melkproductie in 2018 stijgt naar 8.900 kg mag deze landbouwer 93 (4.060 / 43,5) (tabel 6) melkkoeien houden op basis van de toegekende fosfaatrechten. Als deze landbouwer meer melkvee wil houden, moet hij extra fosfaatrechten verwerven.

Heb ik voor zeldzame rassen ook fosfaatrechten nodig?

Ja, ook voor zeldzame rassen heeft u fosfaatrechten nodig. In de regeling fosfaatreductieplan 2017 waren bepaalde zeldzame rassen uitgezonderd. Voor het stelsel van fosfaatrechten dat vanaf januari 2018 in werking treedt, is er geen uitzondering voor zeldzame rassen.

Overdrachtsformulier fosfaatrechten: Waarom is er een verschil tussen fosfaatrechten 2018 en fosfaatrechten 2019?

De hoeveelheid fosfaatrechten 2019 zijn de volledige beschikbare fosfaatrechten die u van ons heeft gekregen. Dit is ook de hoeveelheid die u kunt overdragen (vervreemden).

In 2018 kunnen niet alle rechten worden gebruikt door de overnemende partij (verwerver), omdat u ze zelf moet gebruiken voor uw eigen gehouden dieren in diercategorie 100, 101 en 102 in 2018. Het is bij de overdracht van uw fosfaatrechten dus belangrijk dat u zelf voldoende rechten overhoudt voor uw dieren.

Voorbeeld:

U heeft 1.000 kilogram fosfaatrechten ontvangen en wilt deze overdragen. Voor de gehouden en nog te houden dieren in 2018 heeft u zelf 600 kilogram rechten nodig. U kiest ervoor om in het overdrachtsformulier 1.000 kilogram fosfaatrechten over te dragen. U geeft hierbij aan dat de overnemende partij (verwerver) maximaal 400 kilogram mag benutten in 2018. De verwerver ontvangt in dat geval 900 kilogram fosfaatrechten met een benutbaar deel van 400 kilogram fosfaatrechten voor 2018.

Koop

Is er sprake van koop? Vanaf 2019 mag de verwerver de volledige 900 kilogram gebruiken voor het houden van haar of zijn dieren. Dit zijn de hoeveelheid rechten die overblijft na de afromingskorting van 10%.

Lease

Is er sprake van een lease? Dan ontvangt u voor 2019 uw 900 kilogram fosfaat terug. Heen- en teruglease binnen hetzelfde kalenderjaar wordt eenmaal gekort.

Kan ik fosfaatrechten fiscaal afschrijven?

Ja, u kunt fosfaatrechten afschrijven. Minister Schouten schrijft namelijk in haar Kamerbrief dat het stelsel van fosfaatrechten waarschijnlijk eindigt op 1 januari 2028. Hierdoor zijn fosfaatrechten afschrijfbaar.

Zijn er bedrijven die minder fosfaatrechten hebben gekregen dan dat zij op grond van de aantallen aanwezige dieren op peildatum van 2 juli 2015 zouden hebben gekregen, omdat de omvang van bedrijven kleiner is geworden?

Het aantal fosfaatrechten dat een bedrijf krijgt mag niet hoger zijn dan het aantal kg fosfaat dat er maximaal geproduceerd kan worden op het bedrijf. Dit staat in de goedkeuringsbeslissing van de Europese Commissie. Het fosfaatrechtenstel is hierop gebaseerd en hier is in de toekenning van de fosfaatrechten dus rekening mee gehouden.

Wanneer zijn fosfaatrechten voor jongvee tot 1 jaar nodig?

Fosfaatrechten zijn nodig voor:

 • een kalf van een melk- of kalfkoe (100). Dit is jongvee voor de melkveehouderij of vrouwelijk opfokkalf voor de vleesveehouderij (101). Uitzondering hierop: een kalf ouder dan 14 dagen dat niet bestemd is om later melk-, kalf-, of zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden.
 • een kalf van een zoogkoe (120). Vanaf dag 0 is dit jongvee voor de melkveehouderij of vrouwelijk opfokkalf voor de vleesveehouderij (101) als het bestemd is om later melk-, kalf-, of zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden.

Welke bewijsstukken stuur ik op om te laten zien dat een dier dat niet heeft gekalfd na de peildatum 2 juli 2015, toch bestemd was om zoogkoe te worden?

Kon het dier niet drachtig worden, of was er een ander reden waarom het dier niet heeft gekalfd? Dan stuurt u bewijs naar ons op waarmee u aantoont dat uw dier is geïnsemineerd. Bijvoorbeeld met een factuur van de inseminator waar ook de datum van inseminatie staat samen met bijvoorbeeld een koekaart waar het betreffende dier op staat. Het moet duidelijk zijn dat de bewijsstukken betrekking hebben op het dier dat niet drachtig is geworden en niet op andere dieren. Daarom houden wij ook rekening met andere dieren die rond deze datum zijn geïnsemineerd en wel hebben gekalfd. Stuur daarom ook het bewijs in van de andere dieren op uw bedrijf die zijn geïnsemineerd in dezelfde periode.

Vanwege een nieuwe beschikking door de beleidsregel fosfaatrechten jongvee heb ik niet genoeg fosfaatrechten meer voor alle overdrachten die ik heb verhandeld. Wat nu?

RVO.nl heeft de registratie van overdrachten van fosfaatrechten van vleesveebedrijven aangehouden. Nadat wij de toekenning van uw rechten hebben herzien als gevolg van de beleidsregel fosfaatrechten jongvee hebben we de overdrachten beoordeeld. Als er vanwege de nieuwe beschikking niet genoeg fosfaatrechten zijn om alle transacties te verwerken, dan behandelen wij de overdrachten in volgorde van ontvangst.

Zijn er genoeg fosfaatrechten om de transactie door te laten gaan? Dan verwerken wij de transactie. Zodra we dat hebben gedaan, ontvangen de verwerver en de vervreemder van de fosfaatrechter hierover bericht.
Als wij een transactie niet kunnen verwerken omdat er niet genoeg fosfaatrechten over zijn, dan wijzen wij de transactie af. Ook hiervan krijgen de verwerver en vervreemder bericht.

Hoe kan ik zien welke dieren in mijn nieuw beschikking op basis van de beleidsregeling fosfaatrechten zijn meegenomen?

U neemt hiervoor contact op met RVO.nl. Wij nemen uw verzoek in behandeling. Met een e-mail ontvangt u het overzicht van de dieren die op 2 juli 2015 meetellen voor het toekennen van de fosfaatrechten.

Kan een eigenaar van grond voorwaarden stellen aan het overdragen van fosfaatrechten, die de huurder of pachter van de grond heeft ontvangen, omdat de fosfaatrechten volgens de eigenaar aan de landbouwgrond zijn gekoppeld?

Landbouwers met een melkveebedrijf hebben fosfaatrechten gekregen aan de hand van het aantal stuks melkvee op peildatum 2 juli 2015. Wie de eigenaar van de grond is maakt hierbij niet uit. Fosfaatrechten zijn dus gekoppeld aan het melkveebedrijf en niet aan de grond van het bedrijf.

Fosfaatrechten kunnen overgaan naar een ander bedrijf. Bijvoorbeeld door verkoop. Daarbij is geen overdracht van grond nodig. Wij hebben geen zicht op de afspraken die private partijen met elkaar maken over deze overdrachten van fosfaatrechten. De partijen zijn vrij om zelf de inhoud van het contract te bepalen.

Gaan jullie bij de bepaling van de melkproductie uit van de geproduceerde of de geleverde hoeveelheid melk?

Wij gaan uit van de melk die u op uw bedrijf in een kalenderjaar produceert. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

 • melk die u levert aan zuivelbedrijven;
 • melk voor uw kalveren;
 • antibioticamelk;
 • melk voor eigen gebruik;
 • melk die u verkoopt (aan niet-zuivelbedrijven);
 • melk die u verwerkt (bij minder dan 50%) tot bijvoorbeeld kaas;
 • etc.

Bent u zelfzuivelaar? Dan leest u op de pagina Berekening fosfaatrechten hoe u uw melkproductie berekent.

Tot wanneer kan ik een overdracht fosfaatrechten van 2019 aan jullie doorgeven?

U kunt uw Melding overdracht fosfaatrechten 2019 tot en met 31 december 2019 aan ons doorgeven. Het maakt daarbij niet uit of het om koop of lease gaat.

Is er sprake teruglease binnen hetzelfde kalenderjaar? Ook die transactie geeft u uiterlijk 31 december 2019 aan ons door.

Ik heb meerdere overdrachten gemeld, maar nu blijkt dat ik niet genoeg fosfaatrechten heb om ze allemaal door te laten gaan. Wat kan ik doen?

Het klopt dat wij geen Melding overdracht kunnen registeren als u meer fosfaatrechten wilt overdragen dan er op uw bedrijf (relatienummer) geregistreerd staan.

Heeft u bijvoorbeeld 3 overdrachten gemeld? En heeft u met uw 2e overdracht te veel rechten overgedragen? Dan kunnen wij die overdracht niet registreren. U ontvangt dan een afwijzing van ons.

Zijn er voor de 3e transactie nog wel genoeg fosfaatrechten geregistreerd op uw relatienummer? Dan verwerken wij die overdracht wel.

Houdt u door de afwijzing op uw 2e overdracht meer fosfaatrechten over dan u nodig heeft? De fosfaatrechten die u over heeft kunt u alsnog overdragen door opnieuw een Melding overdracht fosfaatrechten door te geven, zolang u maar niet meer fosfaatrechten overdraagt dan het totaal aantal geregistreerde rechten.

Ik schaar dieren (waarvoor ik fosfaatrechten nodig heb) uit naar gronden in het buitenland. Tellen deze dieren tijdens de uitschaarperiode mee voor mijn fosfaatproductie?

Nee, de hoeveelheid fosfaat die uw dieren in het buitenland produceren telt niet mee voor de fosfaatproductie van uw Nederlandse bedrijf. Het melkvee wordt in die periode namelijk niet op uw bedrijf in Nederland gehouden.

Zodra het melkvee weer op uw bedrijf met bijbehorende grond in Nederland houdt, telt de fosfaatproductie weer mee voor uw bedrijf. Hiervoor heeft u fosfaatrechten nodig.

Heb ik voor een melkkoe die ik niet meer melk en ga afmesten nog fosfaatrechten nodig? Vanaf welk moment heb ik dan geen fosfaatrechten meer nodig? En hoe toon ik aan dat een koe is afgemest?

Voor een koe die wordt afgemest en in de mesttijd niet wordt gemolken en ook daarna niet meer gemolken wordt, heeft u geen fosfaatrechten nodig. Dit is vanaf het moment dat u uw koe daadwerkelijk afmest. Dit moet blijken uit de feitelijke situatie.

Melkt u uw koe wel in de mesttijd of daarna? Dan heeft u voor de hele periode dat de koe op uw bedrijf staat fosfaatrechten nodig. Het dier valt dan namelijk onder diercategorie 100.

Kijk op onze informatiepagina Fosfaatrechten algemeen voor de definities melk-, kalf-, weide- en zoogkoe).

Ik heb mij aangemeld voor de Vrijstelling zoogkoeienhouderij. Het kan 8 weken duren voordat ik hierover bericht krijg. Waar kan ik voor de bedrijfsvoering vanuit gaan tijdens deze 8 weken?

Als u mee wilt doen met de vrijstelling vanaf 2018, dan houdt u zich aan de voorwaarden zodra u zich heeft aangemeld en een ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

Als u mee wilt doen met de vrijstelling vanaf 2019, dan houdt u zich aan de voorwaarden vanaf het moment dat u gebruik maakt van de vrijstelling. Dit is 1 januari 2019.

Ik doe mee aan de Vrijstelling zoogkoeienhouderij. Is in- en uitscharen hetzelfde als het kopen en verkopen van dieren?

Bent u vrijgesteld van het fosfaatrechtenstelsel? Dan mag u dieren aankopen van en verkopen aan bedrijf dat niet is vrijgesteld. Houd u wel aan de volgende voorwaarden:

 • U zorgt ervoor dat de vrouwelijke runderen die u van uw bedrijf afvoert na die tijd niet gehouden worden op een bedrijf dat melk produceert voor de consumptie of verwerking.
 • U schaart geen vrouwelijke runderen in of uit van of naar een landbouwer die niet is vrijgesteld.

Als u bent vrijgesteld mag u dus wel dieren aankopen van en verkopen aan een niet vrijgesteld bedrijf. Maar u mag niet in- en uitscharen van of naar een landbouwer die niet is vrijgesteld.

Voor alle voorwaarden kijkt u op onze informatiepagina Vleesvee & zoogkoeien.