Service menu right

Vleesvee & zoogkoeien

Het fosfaatrechtenstelsel is er voor melkveebedrijven. Toch krijgt u soms als vleesveehouder ook fosfaatrechten. Voor zoogkoeienhouders is er een vrijstellingsregeling waardoor zij geen fosfaatrechten nodig hebben.

Waarvoor fosfaatrechten nodig

U heeft fosfaatrechten nodig voor melkvee. Het gaat dan om hoe dit begrip staat uitgelegd in de Meststoffenwet. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hier op 16 april 2019 en 25 juni 2019 uitspraak over gedaan. Zij vonden de uitleg van het begrip melkvee in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee te beperkt.

Onder de definitie van melkvee in de Meststoffenwet valt al het jongvee dat u houdt voor de melkveehouderij. Ook jongvee dat u houdt voor de vleesveehouderij en dat bestemd is om een kalf te krijgen valt hieronder. Sommige vleesveehouders krijgen hierdoor een herbeoordeling van hun fosfaatrechten.

Wanneer herbeoordelen

Hield u als landbouwer op 2 juli 2015 jongvee voor de vleesveehouderij dat nooit een kalf krijgt? Wij beoordelen het aantal fosfaatrechten dat uw bedrijf heeft gekregen opnieuw als:

• u nog wacht op een besluit op een bezwaarschrift (Knelgeval, IDL of overig) over het aantal fosfaatrechten dat uw bedrijf van ons heeft gekregen of
• er een beroepsprocedure loopt over het aantal fosfaatrechten dat uw bedrijf van ons heeft gekregen.

Wij beoordelen het aantal fosfaatrechten dus alleen opnieuw als u nog een lopende bezwaarprocedure of beroepsprocedure heeft. Onherroepelijke besluiten gaan we niet herzien. Een besluit is onherroepelijk als:

• de termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken voorbij is;
• wij een beslissing op bezwaar hebben genomen en de termijn waarbinnen u beroep kunt instellen voorbij is;
• er een beslissing op uw beroep is genomen.

Waarom alleen herroepelijke besluiten?

De minister wil de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee in de Meststoffenwet opnemen. Ondertussen handhaven wij de Meststoffenwet al wel volgens deze beleidsregel. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor landbouwers die geen extra fosfaatrechten krijgen voor hun jongvee dat niet bestemd is om een kalf te krijgen.

Wanneer weet ik hoeveel fosfaatrechten ik krijg

We zijn in juli 2019 gestart met herbeoordelen. Het verschilt per situatie wanneer u een herbeschikking ontvangt en wanneer uw bezwaar of beroep is afgehandeld. In dit schema ziet u wanneer u hier bericht over krijgt.

Stroomschema met informatie over het proces van de herbeoordeling vleesveehouderij 2019

Wat is de Vrijstelling zoogkoeienhouderij

Bent u zoogkoeienhouder? Dan kunt u meedoen met de Vrijstelling zoogkoeienhouderij. U heeft dan geen fosfaatrechten meer nodig voor jongvee dat een kalf krijgt of bestemd is om een kalf te krijgen.

Meedoen in 2020

Als u zich heeft aangemeld vanaf 2018 of 2019 dan is de vrijstelling ook voor 2020. Wilt u zich vanaf 2020 aanmelden voor de vrijstelling? Op de pagina Fosfaatrechten op mijn.rvo.nl leest u hoe u dit doet en wat de voorwaarden zijn.

Aangemeld en fosfaatrechten ontvangen?

Ontvangt u voor het eerst fosfaatrechten van ons en heeft u zich aangemeld voor de vrijstellingsregeling? In de voorwaarden staat dat u de fosfaatrechten die u van ons krijgt laat vervallen. Stuur zo snel mogelijk het ingevulde formulier Vervallen van dierproductierechten naar ons op. Wij zorgen dan dat uw fosfaatrechten vervallen.

Krijgt u na uw aanmelding voor de vrijstellingsregeling en het laten vervallen van uw fosfaatrechten nog extra fosfaatrechten van ons, bijvoorbeeld door de herbeoordeling? Dan vervallen deze automatisch.