Gebruiksnormen mest

Meer artikelen
Mest uitrijden met groene trekker - Gebruiksnormen mest

Voor het bemesten van landbouwgrond mag u maximumhoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest gebruiken. Hoeveel u van elke soort mag gebruiken (de gebruiksruimte), hangt af van de hoeveelheid landbouwgrond, de grondsoort en wat u verbouwt.

Alleen beteelde landbouwgrond

Voor het berekenen van de gebruiksruimte telt uw beteelde landbouwgrond in Nederland mee. Het gaat om de grond die u op 15 mei in gebruik heeft. U mag landbouwgrond meetellen als het in gebruik is bij uw bedrijf en als u het bij ons heeft gemeld. Het maakt niet uit of u de grond bezit of pacht, als u maar degene bent die verantwoordelijk is voor het gewas en de bemesting.

Bij het berekenen van uw gebruiksruimte telt de volgende grond niet mee:

  • niet beteelbare onderdelen (sloten, houtwallen, kikkerpoelen, bosjes, verharde kavelpaden, kuilplaten, mestopslagen, enzovoort)
  • recreatieterreinen, sportvelden
  • grond in het buitenland
  • niet grondgebonden teelten (bijvoorbeeld teelt in potten of op stellingen)
  • natuurterrein
  • mestvrije zones langs waterlopen boven NAP (zie de Grondsoortenkaart Nederland)

Voor bedekte teelten in de volle grond gelden andere normen voor stikstof en fosfaat. Deze vindt u in de Activiteitenregeling milieubeheer.

Heeft u een waterkering in gebruik waarop gras groeit? Lees dan op onze informatiepagina Hoeveel mest uitrijden welke bemestingsmogelijkheden u hiervoor heeft en welke voorwaarden daarbij gelden.

Berekening

U kunt voor deze berekening gebruik maken van de Regelhulp die wij hiervoor hebben ontwikkeld. Door een aantal gegevens in te vullen in de Regelhulp wordt eerst de gebruiksruimte berekend en vervolgens het werkelijke gebruik. Er wordt geen verbinding gemaakt met de systemen van RVO.nl. Met dit programma geeft u dus ook geen gegevens door. De Regelhulp is in eerste instantie ontwikkeld voor melkveehouders.

Zelf verantwoordelijk

Deze Regelhulp is ontwikkeld door RVO.nl. Wij zorgen er voor dat de forfaits in de berekening juist zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van deze berekening. De uitkomst van deze berekening heeft geen juridische grondslag tijdens controles op de gebruiksnormen door RVO.nl en/of de NVWA.

Service menu right