Equivalente maatregelen

Meer artikelen
Boer in veld met aardappels

Heeft u in 2016 en 2017 hogere gewasopbrengsten gehad? Dan kon u voor 2018 wellicht gebruikmaken van een extra stikstof- of fosfaatnorm. Ook kon u een extra norm gebruiken als u rijenbemesting in mais op zand- of lössgronden toepast. Wilt u gebruikmaken van deze maatregelen? Dan zijn er bepaalde voorwaarden.

Als agrarisch ondernemers te veel mest gebruiken voor bemesting van gewassen, komt er stikstof en fosfaat in het grond- en oppervlaktewater terecht. Dat belast het milieu. Daarom zijn er zogenoemde gebruiksnormen die de maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat aangeven.

Vier equivalente maatregelen

In de gebruiksnormen is geen rekening gehouden met gestegen gewasopbrengsten van de afgelopen jaren. De gebruiksnormen beïnvloeden de opbrengsten in die situaties onnodig negatief. Agrarisch ondernemers met hogere gewasopbrengsten in 2016 en 2017 mogen onder voorwaarden extra bemesten bovenop de huidige gebruiksnormen.

Hiervoor zijn maatregelen ingesteld. Deze maatregelen noemen we equivalente maatregelen. De 4 equivalente maatregelen zijn:

Stikstofdifferentiatie blijft

Daarnaast blijft stikstofdifferentiatie in de huidige vorm bestaan. Hiervoor kon u zich tot en met 15 mei aanmelden.

Aanmelden

U kon zich van 1 februari tot en met 1 juni aanmelden voor een of meerdere equivalente maatregelen.

Maatregelen combineren

Een aantal equivalente maatregelen mag u combineren en een aantal niet. Dit is om te voorkomen dat door combinaties de bemesting op individuele percelen wordt opgehoogd, waardoor er alsnog negatieve milieu-effecten kunnen optreden.

De volgende combinaties zijn niet mogelijk op hetzelfde perceel:

  • de hogere stikstofgebruiksnorm voor grond met hogere opbrengsten + rijenbemesting in mais;
  • de huidige stikstofdifferentiatie verhogen met de hogere stikstofgebruiksnorm voor grond + hogere opbrengsten.

Met deze combinaties zou u voor hetzelfde gewas 2 keer gebruik kunnen maken van een verhoging van de gebruiksnorm. Dit levert een dubbeltelling op.

Service menu right