Bijzondere emissiefactor

Meer artikelen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) kan voor een emissiereducerend systeem dat niet in de bijlage van de Rav is opgenomen, een bijzondere emissiefactor vaststellen. Dit heet ook wel de 'proefstalregeling'.

De Technische Advies Pool (TAP) van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) adviseert de staatssecretaris over de emissiefactor die voor het aangevraagde systeem kan worden toegekend. De staatssecretaris neemt uiteindelijk de beslissing over het verlenen van de proefstalstatus. Uitleg over deze procedure vindt u op de pagina Beoordelingstraject proefstalaanvraag.

Aanvraag

De veehouder moet de aanvraag voor een bijzondere emissiefactor in het kader van de Rav indienen. Bij de beoordeling van de aanvraag gelden de volgende criteria:

  • Het emissiereducerend systeem moet voldoende bijdragen aan de bescherming van het milieu tegen de gevolgen van de ammoniakemissie.
  • Het emissiereducerend systeem kan in de praktijk worden toegepast.
  • De werking van het emissiereducerend systeem kan voldoende worden gecontroleerd.
  • De ammoniakemissie kan volgens het Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013a (pdf) - of een gelijkwaardige meetmethode - worden gemeten. En er kan gerapporteerd gerapporteerd worden over de wijze van meten en de meetresultaten.

Bijzondere kenmerken

Om beoordeling van de aanvraag op deze criteria mogelijk te maken, is kennis nodig van alle bijzondere kenmerken die relevant kunnen zijn voor de emissie(reductie). Het gaat dan om de technische uitvoering van de stal, de bouwkundige en technische voorzieningen in de stal en het gebruik van de stal. Voor het indienen van uw aanvraag gebruikt u een Format meetplan (pdf) waarin staat vermeld welke informatie u mee moet sturen.

Als een stal wordt gebouwd waaraan een bijzondere emissiefactor is verleend, bent u verplicht emissiemetingen volgens een door het ministerie van I&W geaccepteerd protocol uit te voeren (zie download bij Begrippenkader). Een beschrijving van het voorgenomen meetplan dient bij voorkeur te worden opgesteld door de instantie die ook de metingen zal uitvoeren.

Service menu right