Veelgestelde vragen Rav

Meer artikelen

Veelgestelde vragen

Welke instanties kunnen metingen uitvoeren?

In principe kan elk bedrijf metingen uitvoeren zolang het geldende meetprotocol wordt gevolgd. Wij raden u aan om afspraken te maken met de door u gekozen metende instantie over de volgende zaken:

  • Het meetplan wordt vooraf getoetst door de TAP.
  • De gekozen instantie maakt gebruik van het protocol zoals vermeld in de Rav of als gelijkwaardig aangemerkte protocollen die u op deze website vindt.

Welk meetprotocol kan ik gebruiken?

Volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) moet u gebruikmaken van het ‘Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013a’ (zie Rav Begrippenkader) of een gelijkwaardige meetmethode. Het internationale meetprotocol ‘Test Protocol for Air Cleaning Technologies’ voor luchtwassystemen en het ‘Test Protocol for Livestock Housing and Management Systems’ voor stallen zoals gepubliceerd op de website (veracert.eu) zijn voorbeelden van gelijkwaardige methoden.

De oude beoordelingsrichtlijn ter uitvoering van het Convenant Groen Label (1993) is geen gelijkwaardige methode. Ook meetprotocollen uit andere landen zijn niet vanzelfsprekend gelijkwaardig. Omdat ook het oude Duitse protocol ‘DLG-protocol ‘Abluftreinigungs-systeme für Tierhaltungsanlangen (Stand 06/2009)’ voor luchtwassystemen deels is overgenomen in het nieuwere zogenaamde VERA-protocol is dit oude protocol niet langer als gelijkwaardig te gebruiken. Heeft u twijfels over het gebruik van een ander hier niet specifiek genoemd protocol, dan adviseren wij u dit vooraf te toetsen bij de TAP.

Wie kan een aanvraag voor een bijzondere emissiefactor (proefstal) indienen?

Volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) vraagt de veehouder een bijzondere emissiefactor (proefstal) aan. Uiteraard is het mogelijk dat een adviseur, of andere derde, namens de drijver de aanvraag indient en de communicatie rond de procedures op zich neemt. Omdat de vaststelling van de bijzondere emissiefactor de veehouder betreft zal de minister van Infrastructuur en Waterstaat dan ook altijd zijn besluit direct met deze veehouder communiceren. Voor alle andere mogelijke (aan)vragen of verzoeken geldt dit niet.

Hoe worden (schijnbare) belangenverstrengelingen voorkomen?

RVO.nl streeft er naar om de beoordelingen neutraal te laten uitvoeren. Partijen die een belang zouden kúnnen hebben bij een voorstel worden altijd door het secretariaat van de TAP buiten de beoordeling gehouden.

Hoe staat het met de certificering van emissiereducerende technieken?

De Technische Advies Pool (TAP) van de Regeling ammoniak en veehouderij beoordeelt emissiereducerende technieken die een bijdrage kunnen leveren aan onder andere de ammoniakemissiereductie bij agrarische ondernemingen. Deze commissie adviseert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over de vaststelling van een emissiefactor.

Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het beoordelingssysteem te privatiseren. De verwachting is dat marktpartijen die emissiereducerende technieken op de markt willen brengen, die technieken in de toekomst moeten laten certificeren.

Momenteel voert het ministerie van I&W met verschillende partijen overleg over de ontwikkeling van deze certificaten. Dat betreft zowel producenten van emissiereducerende technieken als certificerende instellingen. Wilt u bij dit overleg betrokken worden of heeft u ideeën heeft over certificering? Stuur dan een mail naar het secretariaat van de TAP.

 

Service menu right