Onderzoek mineralenconcentraat

Meer artikelen
Koe in weiland met windmolen - mest bewerken en behandelen

Het nieuwe onderzoek mineralenconcentraat richt zich op borging en handhaving van bemesting met mineralenconcentraat. Als producent of gebruiker van mineralenconcentraat kunt u meedoen aan dit onderzoek.

De verwachting is dat de productie van mineralenconcentraat uit dierlijke mest bijdraagt aan de vermindering van milieuproblemen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een voorstander van duurzame veehouderij in Nederland. Daarom wordt onderzocht of de productie van mineralenconcentraat inderdaad een gunstige uitwerking heeft op ons milieu. Onderzoek heeft in de afgelopen jaren aangetoond dat mineralenconcentraat van een goede kwaliteit een werking heeft die veel beter is dan dierlijke mest en vrijwel gelijkwaardig is aan kunstmest. Van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 liep er een onderzoek mineralenconcentraat. Dit onderzoek is verlengd tot en met 31 december 2019. Het aantal deelnemende producenten aan het onderzoek wordt niet uitgebreid.

Onderzoek mineralenconcentraat

Mineralenconcentraat is het eindproduct dat ontstaat bij verwerking van dierlijke mest door ultrafiltratie of gelijkwaardige technieken, gevolgd door omgekeerde osmose. Mineralenconcentraat valt onder de definitie van dierlijke mest in de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Door het onderzoek willen we:

 • beoordelen wat de landbouw- en milieukundige effecten van mineralenconcentraat zijn;
 • beoordelen of deze effecten vergelijkbaar of hetzelfde zijn als die van kunstmest;
 • beoordelen of het mineralenconcentraat voldoet aan de verwachting op het gebied van (chemische) kenmerken, zoals stabiliteit en opname door de gewassen;
 • beoordelen of het concentraat gebruikt kan worden bovenop de gebruiksnorm dierlijke mest, zonder dat dit (extra) risico voor vervuiling (van het milieu) oplevert. Uiteraard wel binnen de gebruiksnorm stikstof en fosfaat;
 • producenten en afnemers van mineralenconcentraat in de gelegenheid stellen de markt voor het mineralenconcentraat te onderzoeken;
 • de borging van de kwaliteit van het mineralenconcentraat beoordelen door het stellen van extra kwaliteitseisen die meetbaar zijn.

Het onderzoek loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019.

Mineralenconcentraat verhandelen en vervoeren

Mineralenconcentraat uit omgekeerde osmose valt onder de regels die gelden voor dierlijke meststoffen. Doet u mee aan het onderzoek en gaat u het concentraat verkopen of vervoeren, dan gelden de volgende regels:

 • Elke vracht mineralenconcentraat in het onderzoek moet u laten wegen, bemonsteren en analyseren.
 • U mag het mineralenconcentraat alleen laten aan- en afvoeren door een intermediaire onderneming die bij ons is geregistreerd als vervoerder en die gebruik maakt van AGR/GPS.
 • Vervoerder, leverancier en afnemer vullen samen het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) in en ondertekenen deze. Gebruik mestcode 120. De vervoerder dient het VDM in bij ons.
 • Vervoer van mineralenconcentraat moet rechtstreeks van de producent naar de gebruiker. Tussenopslag bij een intermediair is niet toegestaan. Opslag op het bedrijf van de gebruiker mag wel.
 • Weeg, bemonster en analyseer elke vracht.

Voor mineralenconcentraat dat geen deel uitmaakt van het onderzoek gelden de normale regels voor handel en vervoer van dierlijke meststoffen. Dit geldt ook voor mineralenconcentraat na ultrafiltratie.

Mineralenconcentraat gebruiken als meststof

Doet u mee aan het onderzoek en wilt u het mineralenconcentraat gebruiken? Dan geldt de gebruiksnorm voor dierlijke mest niet voor het gebruik van mineralenconcentraat dat u afneemt van een deelnemende producent, op voorwaarde dat u voldoet aan de voorschriften. U moet zich wel houden aan de gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof. Voor de stikstof- en de fosfaatgebruiksnorm tellen de hoeveelheden stikstof en fosfaat voor 100% mee. De stikstofwerkingscoëfficiënt is 100%.

Uitrijden

Voor het gebruik van mineralenconcentraat gelden dezelfde uitrijdregels als voor dierlijke mest. Heeft u zich niet aangemeld voor het onderzoek en heeft u geen contract met een deelnemende producent, dan telt het gebruik van mineralenconcentraat gewoon mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest. Dat is ook het geval als u zich niet aan de voorschriften heeft gehouden. Voor mineralenconcentraat buiten het onderzoek gelden de gebruikelijke regels voor dierlijke meststoffen. Dit geldt ook voor mineralenconcentraat dat afkomstig is uit bijvoorbeeld ultrafiltratie. Maak dus geen gebruik van mestcode 120.

Service menu right