Werkingscoëfficiënt na mestscheiding

Meer artikelen
Mest uitrijden met rode trekker - mest bewerken en behandelen

De werkingscoëfficiënt voor de dunne fractie (vloeibare mest) na mestbewerking is 80%. Voor de dikke fractie na mestbewerking geldt de werkingscoëfficiënt voor vaste mest. De coëfficiënt is afhankelijk van de situatie, van soort, herkomst en toepassing van de mest.

De normen vindt u in Tabel 3 Werkingscoëfficiënt dierlijke en andere organische meststoffen. Als een mengsel een meststof bevat die niet in Tabel 3 staat, dan geldt een werkingscoëfficiënt van 100%.

Werkingscoëfficiënt voor drijfmest

U mag met de werkingscoëfficiënt voor drijfmest rekenen als:

  • de dunne fractie na mestscheiding in zijn geheel teruggaat naar de mestopslag waaruit gescheiden wordt;
  • de dikke fractie in zijn geheel wordt gebruikt als strooisel in de ligboxen op uw bedrijf.

Voorwaarde is dat u geen dikke fractie van het bedrijf afvoert of direct aanwendt op de grond. De totale hoeveelheid dikke fractie gebruikt u op het bedrijf als strooisel. In de Verordening Dierlijke bijproducten zijn extra regels gesteld voor het gebruik van mest als strooisel. Meer informatie over de Verordening Dierlijke bijproducten vindt u op de website van de NVWA.

De drijfmest in de opslag bevat dan, naast de geproduceerde drijfmest van de dieren, ook de dunne fractie en de dikke fractie die als strooisel weer in de opslag terechtkomt. Voert u deze drijfmest af van uw bedrijf, dan vult u op het Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen de mestcode van de drijfmest in.

Werkingscoëfficiënt voor mengsels van meststoffen

U rekent voor het mengsel van de dunne fractie en drijfmest met de werkingscoëfficiënt voor mengsels van meststoffen als:

  • de dikke fractie na mestscheiding van uw bedrijf wordt afgevoerd of direct wordt aangewend;
  • de dunne fractie na mestbewerking teruggaat naar de reguliere mestopslag. 

Als u een deel van de dunne fractie apart uitrijdt dan rekent u voor de dunne fractie met een werkingscoëfficiënt van 80%. Voor de dikke fractie rekent u met de werkingscoëfficiënt van vaste mest.

Administratie bij mestscheiding

Heeft u een landbouwbedrijf, dan moet u de geproduceerde dierlijke mest verantwoorden. Ook moet u aantonen dat de geproduceerde mest past binnen de gebruiksruimte van uw bedrijf. Wilt u weten hoeveel mest er wordt gebruikt op het bedrijf of hoeveel er in de opslag zit? Dan kunt u dit als volgt berekenen: Productie van dierlijke meststoffen + aangevoerde dierlijke mest – afvoer van dierlijke mest.

U kunt de dunne fractie die op uw bedrijf komt bemonsteren. Op deze manier weet u exact wat er in de dunne fractie zit. Dit is echter geen wettelijke verplichting.

Het scheiden van mest is een vorm van mestbewerking. Dit betekent dat u hiervan extra gegevens in uw administratie moet bijhouden:

  • de methode van bewerking of verwerking
  • de hoeveelheid bewerkte of verwerkte dierlijke meststoffen
  • de hoeveelheid, aard en samenstelling van de dierlijke meststoffen met bewerkte of verwerkte stoffen
  • de hoeveelheid en samenstelling van de eindproducten na bewerking of verwerking

Meer informatie

Ga naar de pagina Mest voor meer informatie over het mestbeleid in Nederland.

Service menu right