Dierlijke mest bemonsteren, vervoeren en verhandelen

Meer artikelen
Mestopslag bij een boerderij - Dierlijke mest vervoeren en bemonsteren

Om te bepalen hoeveel meststoffen, fosfaat en stikstof u aan- of afvoert op uw bedrijf, moet u dierlijke mest wegen en bemonsteren. Dat geldt voor agrarische bedrijven en mestintermediairs.

Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede groei. Deze stoffen zitten bijvoorbeeld in kunstmest en dierlijke mest. Onbenutte meststoffen komen terecht in de bodem en het water. Dit kan het milieu belasten. Om die belasting zo veel mogelijk te beperken, zijn er regels en gebruiksnormen voor meststoffen.

Dierlijke meststoffen

Dierlijke meststoffen zijn alle meststoffen van dieren die u voor gebruiks- en winstdoeleinden houdt, en producten die deze stoffen bevatten, zoals:

  • uitwerpselen van dieren
  • de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van dieren
  • mengsels van strooisel met de uitwerpselen van dieren
  • een product(mengsel) dat voor een deel uit dierlijke mest bestaat

Onafhankelijke monstername door erkende organisatie

Vanaf 1 oktober 2017 gaat een nieuwe regeling van kracht voor afname van mestmonsters. Alleen onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie mogen dan nog mestmonsters van dikke fractie nemen. Vervoerders mogen dit niet meer doen. Dit staat in de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM). Met de nieuwe regeling willen de overheid en het bedrijfsleven de fraude met vaste mest verminderen en de handhaving van de regels versterken.

Dikke fractie is vaste mest die bestaat uit koek na mestscheiding met mestcode 13 en 43 of een mengsel waarin mestcode 13 en/of 43 zit. Naast vrachtbemonstering kunt u ook een partij laten bemonsteren. Hiervoor gelden strikte voorwaarden. Wat partijbemonstering inhoudt en wat u extra toevoegt op een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM), leest u op de pagina Onafhankelijke monstername.

Service menu right