Afvoer naar grenspercelen

Meer artikelen
Mestopslag bij een boerderij - Dierlijke mest vervoeren en bemonsteren

Heeft u percelen in het buitenland? Dan mag u mest die op uw eigen bedrijf is geproduceerd zelf vervoeren en de hoeveelheid stikstof en fosfaat forfaitair bepalen.

U doet dat met de waarden uit tabel 5 Stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Een perceel in Duitsland ligt maximaal 20 kilometer van de Nederlandse grens.
  • Een perceel in België ligt maximaal 25 kilometer van de Nederlandse grens.
  • Het perceel hoort bij uw bedrijf: het is uw eigendom of u heeft een pachtcontract afgesloten. Grond in het Vlaamse deel van België moet geregistreerd zijn bij de Vlaamse mestbank.

Er is een maximale hoeveelheid die u zonder wegen en bemonsteren af mag voeren naar een grensperceel. Deze hoeveelheid is gelijk aan de fosfaatgebruiksnorm (in de vorm van dierlijke mest) voor percelen in Nederland. Deze vindt u in tabel 2 Fosfaatgebruiksnormen.

Leverancier én afnemer

U bent zowel leverancier als afnemer. Bij vraag 1 op het VDM vult u als leverancier het relatienummer van het Nederlandse bedrijf in. Bij vraag 5 vult u geen relatienummer in, maar neemt u de naam en adresgegevens over van vraag 1. U vult op het VDM opmerkingscode 13 in: Verklaring eigen gebruik. In alle andere gevallen moet u de mest laten vervoeren door een geregistreerd vervoerder, de vracht laten wegen en bemonsteren en u houden aan de regels voor het exporteren en het importeren van dierlijke mest.

Regels buitenland bepalend

De regels in het buitenland bepalen hoeveel meststoffen u mag gebruiken op uw percelen in het buitenland. De grond telt dus niet mee voor uw gebruiksruimte. Het land waar de mest naar toe gaat moet toestemming verlenen voor de ontvangst van de mest. Ook Nederland moet toestemming geven voor het vervoer van de mest. Op www.nvwa.nl vindt u de voorwaarden voor het vervoer van mest naar grenspercelen.

Naar grensperceel in Nederland

Voor vervoer van dierlijke mest van een Belgisch of Duits bedrijf naar een grensperceel in Nederland moet u altijd een vervoersbewijs opmaken. Onder bepaalde voorwaarden mag u de mest zelf vervoeren naar de grenspercelen en de hoeveelheid stikstof en fosfaat forfaitair bepalen. Voor grenspercelen gelden de volgende voorwaarden:

  • Een perceel in Nederland ligt maximaal 20 kilometer van de Duitse grens.
  • Een perceel in Nederland ligt maximaal 25 kilometer van de Belgische grens.
  • Het perceel is in gebruik bij het bedrijf waarvan de dierlijke mest afkomstig is.
  • Het perceel hoort volgens onze registratie toe aan het bedrijf in België of Duitsland.

De hoeveelheid dierlijke mest die u zonder wegen en bemonsteren naar een grensperceel mag afvoeren, is begrensd door de hoogte van de fosfaatgebruiksnorm (in de vorm van dierlijke mest). U bepaalt de hoeveelheid stikstof en fosfaat met de forfaits uit tabel 5 Stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest. Op het VDM vult u opmerkingscode 23 in: Erkenning als grensoverschrijdend veeteeltbedrijf.

Na mestscheiding

Gier (mestcode 12 en 42) en filtraat na mestscheiding (mestcode 11 en 41) en koek na mestscheiding (mestcode 13 en 43) moeten bij aan- of afvoer altijd worden bemonsterd. Dat geldt ook voor mengsels van andere mestsoorten met gier en filtraat of koek na mestscheiding.

Een intermediaire onderneming die bij ons is geregistreerd, vervoert deze scheidingsproducten. Het transportmiddel moet daarbij uitgerust zijn met goedgekeurde apparatuur voor gegevensregistratie (AGR) en een satellietvolgsysteem (GPS).

Service menu right