Dierlijke mest bemonsteren

Meer artikelen
Mestopslag bij een boerderij - Dierlijke mest vervoeren en bemonsteren

Een mestanalyse geeft inzicht in de samenstelling van de mest. Het af te nemen mestmonster toont onder andere de hoeveelheid stikstof, fosfaat en natrium in de mest.

Met de resultaten uit de analyse optimaliseert u vervolgens uw bemesting.

Drijfmest bemonsteren

Voor het vervoer van drijfmest moet een transportmiddel beschikken over bemonsterings- en verpakkingsapparatuur. Deze apparatuur is onlosmakelijk verbonden met het transportmiddel. Tijdens het laden neemt deze apparatuur automatisch een mestmonster van ten minste 650 milliliter en verpakt dat vervolgens. De bemonsterings- en verpakkingsapparatuur staat op naam van de intermediair geregistreerd en is voorzien is van typegoedkeuring.

Onafhankelijke monstername door erkende organisatie

Vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie mogen vanaf 1 oktober 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie en niet meer door vervoerders. Onder de nieuwe regeling is onafhankelijke monstername bij dikke fractie verplicht. Dikke fractie is vaste mest die bestaat uit koek na mestscheiding met mestcode 13 en 43 of een mengsel waarin mestcode 13 en/of 43 zit. Naast vrachtbemonstering kunt u ook een partij laten bemonsteren. Hiervoor gelden strikte voorwaarden. Voor meer informatie kijkt u op de pagina Onafhankelijke monstername.

Vaste mest bemonsteren

Om vaste mest te bemonsteren, heeft u een representatief monster nodig. Dit monster weegt minimaal 500 en maximaal 800 gram en bestaat uit deelmonsters die handmatig en evenredig verspreid over de vracht zijn genomen. Daarbij geldt het volgende:

 • Wie neemt de monsters?
  - Vaste mest: de vervoerder.
  - Dikke fractie na mestscheiding: een onafhankelijke monsternemende organisatie (vanaf 1 oktober 2017).
   
 • Wanneer moet u het monster nemen?
  - Blijft de vracht in Nederland? Neem dan het monster tijdens het laden of het lossen.
  - Importeert u de mest? Neem het monster tijdens het lossen.
  - Exporteert u de mest? Neem het monster tijdens het laden.
   
 • Waar moet de monsterverpakking aan voldoen?
  - Een monsterverpakking gevuld met meststoffen is zo afgesloten dat deze niet zonder herkenbare beschadiging kan worden geopend. Zo kan aan de inhoud ervan niet onherkenbaar iets toegevoegd, afgenomen of veranderd worden.
  - Een monsterverpakking heeft een inhoud van minimaal 750 milliliter.
  - Een monsterverpakking of de onderdelen waaruit de monsterverpakking bestaat, zijn voorzien van een unieke barcode die zich hooguit eenmaal in de 3 jaar herhaalt.

Gesplitst transport

Soms kan vaste mest niet in één keer van leverancier naar de eindbestemming worden vervoerd. De container met mest blijft dan enige tijd staan. Het transport wordt dus in 2 delen gesplitst. U voorkomt dat u 2 keer moet bemonsteren als u voldoet aan de volgende regels:

 • Het totale transport wordt als 2 afzonderlijke transporten beschouwd.
 • Ieder transport krijgt een eigen Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM): op het eerste VDM is de vervoerder ook de afnemer van de mest, op het tweede VDM is de vervoerder ook leverancier van de mest.
 • U mag eenmalig bemonsteren, in dit geval door tijdens het eerste transport alvast het monsternummer (pot en deksel) van het tweede transport in te voeren en alleen het tweede transport te bemonsteren.
 • Gebruik op het VDM opmerkingscode 46.
 • Deze uitzondering geldt alleen als het tweede transport plaatsvindt binnen een week na het eerste.

Mengmonster

Vervoert u binnen een periode van maximaal 7 dagen van 1 leverancier meerdere vrachten naar 1 afnemer? Dan mag u het stikstof- en fosfaatgehalte van deze vrachten vaststellen met een analyse van een mengmonster. Het laboratorium stelt het mengmonster samen uit de monsters van de verschillende vrachten. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Het mengmonster bestaat uit maximaal 12 monsters.
 • Het verschil in gewicht tussen de grootste en de kleinste vracht is bij drijfmest maximaal 10% van het hoogste gewicht.
 • Het verschil in gewicht tussen de grootste en de kleinste vracht is bij vaste mest maximaal 20% van het hoogste gewicht.
 • Een mengmonster mag nooit bestaan uit monsters van meerdere vervoerders.

Service menu right