Minimale mestopslagcapaciteit berekenen

Meer artikelen
Mestopslag bij een boerderij - Dierlijke mest vervoeren en bemonsteren

U moet voldoende opslagcapaciteit hebben voor de mestproductie van uw dieren in de periode van 1 augustus tot 1 maart. Deze minimale opslagcapaciteit berekent u vooraf.

Veehouders moeten voldoende opslagcapaciteit hebben voor de productie van mest op het bedrijf. Het gaat dan vooral om de periode augustus tot en met februari. Veehouders berekenen de opslagcapaciteit van tevoren zodat ze voorbereid zijn. Is er niet voldoende opslagcapaciteit, dan voert een veehouder de mest af. De mest wordt dan ergens anders verwerkt of opgeslagen.

Berekenen minimale opslagcapaciteit

U berekent de minimaal benodigde opslagcapaciteit op de volgende manier: vermenigvuldig het aantal dieren (per soort en categorie) dat u kunt houden met de mestproductie van deze dieren.

Aantal dieren

Het aantal dieren dat u kunt houden, staat in uw omgevingsvergunning. Heeft u geen omgevingsvergunning? Dan gaat u uit van het aantal dieren dat u maximaal in uw stallen houdt. U maakt daarbij onderscheid naar diersoort en diercategorie.

Mestproductie

De mestproductie (in kubieke meters) voor 7 maanden berekent u met tabel 4 Diergebonden normen en tabel 6 Stikstof- en fosfaatproductie per melkkoe. U mag uitgaan van een lagere mestproductie als door bijzondere omstandigheden de hoeveelheid dierlijke meststoffen per dier lager is dan de normen in de tabellen. Deze bijzondere omstandigheden kunnen te maken hebben met de diersoort of -categorie, het huisvesting- of drinkwatersysteem, de samenstelling van het voer of andere onderdelen van uw bedrijfssysteem. U moet dit wel aantonen.

Situaties minder opslagcapaciteit

U mag over minder opslagcapaciteit beschikken als:

  • u van 1 augustus tot 1 maart minder dieren in uw stallen kunt houden dan volgens uw omgevingsvergunning is toegestaan;
  • u van 1 augustus tot 1 maart voortdurend minder dieren in uw stallen houdt (bijvoorbeeld omdat u een deel van de dieren ieder jaar in deze periode weidt);
  • u de overtollige mest aanbrengt op uw bouwland of grasland waarvoor geen uitrijdverbod geldt (deze uitzondering geldt niet voor de mest die u in februari produceert);
  • u de overtollige mest afvoert van uw bedrijf, op een manier waarmee u geen schade aanbrengt aan het milieu.

Onvoldoende opslagcapaciteit

Als u onvoldoende opslagcapaciteit heeft, moet u de mest zo afvoeren dat er geen schade ontstaat aan het milieu. Dit kan bijvoorbeeld door mestafzetovereenkomsten met een afnameplicht af te sluiten voor de mest die u te veel produceert in de periode van 1 augustus tot 1 maart. Bewaar deze overeenkomsten in uw administratie. Regel dit vóór 1 augustus, voor de hele periode van 1 augustus tot 1 maart.

Service menu right