Vervoersbewijs dierlijke meststoffen

Meer artikelen
Vrachtwagens op een parkeerplaats - Handel en vervoer van overige meststoffen

Als u dierlijke meststoffen vervoert, vult u een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) in en stuurt u dit naar ons toe. Vanaf 1 april 2019 kunt u dit alleen nog digitaal doen. Tijdens het transport neemt u het papieren VDM mee.

Vervoersbewijs invullen

De vervoerder, de leverancier en de afnemer vullen het VDM samen in. Op het bewijs staan de gegevens van de leverancier, de vervoerder, de afnemer en de gegevens over het transport. Daarna stuurt u het VDM digitaal naar ons toe via mijn.rvo.nl of via uw bedrijfsmanagementsysteem.

Mest- en opmerkingscodes

Op het VDM vult u de juiste mest- of opmerkingscode in. Een opmerkingscode gebruikt u als een specifieke situatie van toepassing is. U gebruikt bijvoorbeeld code 34 als u mest afvoert naar een natuurterrein. U vindt de tabellen met de stikstof- en fosfaatgehalten en de mest- en opmerkingscodes verderop op deze pagina.

Vervoer digestaat

Vergist u meer dan 4 mestsoorten in de vergister? Vul dan de meest voorkomende mestcodes in op uw vervoersbewijs. Vul ook mestcode 116 in voor het comateriaal. Vul bij vraag 1 op het VDM de juiste percentages in per mestcode. De som van de verschillende percentages per mestcode moet uitkomen op 100%. Bij het vervoer van digestaat vult u op het vervoersbewijs bij onderdeel 4 de opmerkingscode 93 in. Dit staat voor 'afvoer uit covergistingsinstallatie'.

Waarom VDM's?

In de Meststoffenwet staan regels om het overmatig gebruik van meststoffen tegen te gaan. Het gebruik van te veel mest is schadelijk voor het milieu. De overheid wil het vervoer van dierlijke mest in beeld hebben. Daarom vult u bij elk mesttransport een VDM in. De gegevens van het transport en de mest worden geregistreerd om zo te controleren waar de mest vandaan komt en naartoe gaat.

Wanneer geen VDM

In de volgende situaties heeft u geen VDM nodig:

  • bij vervoer van meststoffen van een tuincentrum/hovenier naar een particulier;
  • bij doorvoer van dierlijke mest die vanuit een ander land zonder tussenopslag naar het buitenland gaat;
  • bij het vervoer van mestkorrels verpakt in eenheden van maximaal 25 kg;
  • bij vervoer van vaste mest met minder dan 10% vaste dierlijke mest, of minder dan 10% champost naar een particulier;
  • bij vervoer van grondstoffen uit paardenmest of ponymest, die nodig zijn voor de productie van substraat;
  • bij het vervoer van substraat voor de teelt van champignons;
  • bij het vervoer van mest van dieren die niet voor gebruiks- of winstdoeleinden worden gehouden, zoals hobbydieren;
  • als u meststoffen binnen uw bedrijf verplaatst, bijvoorbeeld van de stal naar een perceel.

Verplaatst u meststoffen naar uw eigen grensperceel of natuurterrein? Dan vult u wel een VDM in.

Service menu right