Vrijstellingen

Meer artikelen
Mestopslag bij een boerderij - Dierlijke mest vervoeren en bemonsteren

Bij sommige soorten transport bent u vrijgesteld van het wegen, bemonsteren en analyseren van mest. Ook is een geregistreerd vervoerder dan niet verplicht en is er geen AGR/GPS nodig.

U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Gier (mestcode 12 en 42), filtraat na mestscheiding (mestcode 11 en 41) en koek na mestscheiding (mestcode 13 en 43) moeten bij aan- of afvoer altijd worden bemonsterd. Dat geldt ook voor mengsels van andere mestsoorten met gier en filtraat of koek na mestscheiding. Koek na mestscheiding (mestcode 13 en 43) of een mengsel waar koek na mestscheiding in zit, moet bemonsterd worden door een onafhankelijke monsternemer.

Boer-boer transport

Bent u landbouwer en vervoert u dierlijke mest naar een ander landbouwbedrijf (boer-boer transport)? Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet hoeft u niet te wegen, bemonsteren en analyseren. Ook is een geregistreerd vervoerder dan niet verplicht en is er geen AGR/GPS nodig. U vult op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) opmerkingscode 32 in.

 • Leverancier en afnemer zijn beiden landbouwbedrijven.
 • De afstand tussen de locaties waar de mest is geproduceerd en de locatie waar de mest naartoe moet is hemelsbreed niet meer dan 10 kilometer.
 • U levert de mest rechtstreeks, zonder tussenopslag.
 • Het afvoerende bedrijf kan ten minste 75% van de dierlijke mestproductie (in kilo's fosfaat) plaatsen op de landbouwgrond die bij het bedrijf hoort.
 • Het bedrijf mag maximaal 25% van de geproduceerde mest (in kilo's fosfaat) afvoeren zonder wegen, bemonsteren en analyseren.

Levering aan particulieren

Levert u dierlijke mest aan particulieren? In onderstaande situaties hoeft u niet te wegen, bemonsteren en analyseren. Ook is een geregistreerd vervoerder dan niet verplicht en is er geen AGR/GPS nodig. U vult op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) opmerkingscode 31 in.

 • Als landbouwbedrijf levert u maximaal 20 kilo fosfaat in dierlijke mest per kalenderjaar, per particulier. In totaal voert u per kalenderjaar maximaal 250 kilo fosfaat in dierlijke mest af naar particulieren. Vul op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) opmerkingscode 31 in.
 • Als intermediair levert u vaste dierlijke mest aan particulieren. Het mag per particulier gaan om maximaal 20 kilogram fosfaat per kalenderjaar.

Klein bedrijf

Produceert of voert u in een jaar tot 350 kilo stikstof in dierlijke meststoffen aan? En heeft u in een jaar nooit meer dan 3 hectare landbouwgrond? Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet hoeft u niet te wegen, bemonsteren en analyseren. Ook is een geregistreerd vervoerder dan niet verplicht en is er geen AGR/GPS nodig. U vult op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) opmerkingscode 35 in.

 • De mest komt van dieren die u op het bedrijf houdt.
 • Ook de afnemer is een landbouwbedrijf en ligt hemelsbreed maximaal 10 kilometer van u af en u levert de mest rechtstreeks, dus zonder tussenopslag.

Tijdelijk uit gebruik gegeven grond: Vogelaarvariant

Voert u mest af naar grond die u tijdelijk, maar niet langer dan een jaar uit gebruik heeft gegeven? Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet hoeft u niet te wegen, bemonsteren en analyseren. Ook is een geregistreerd vervoerder dan niet verplicht en is er geen AGR/GPS nodig. U vult op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) opmerkingscode 33 in.

 • De afstand tussen de locatie waar de mest is geproduceerd en het uit gebruik gegeven perceel is hemelsbreed maximaal 10 kilometer.
 • Het perceel was de afgelopen 2 jaar bij uw bedrijf in gebruik.
 • U heeft met de gebruiker een schriftelijke overeenkomst over het perceel dat u uit gebruik heeft gegeven.
 • De hoeveelheid mest is maximaal de fosfaatgebruiksnorm voor dat perceel.

Natuurterrein en overige grond

Als u dierlijke mest afvoert naar grond op een natuurterrein of naar overige grond, moet u altijd een vervoersbewijs opmaken. U mag zelf mest vervoeren naar het natuurterrein of naar de overige grond. En u mag de hoeveelheid stikstof en fosfaat forfaitair bepalen. Hier zijn voorwaarden voor:

 • De afstand tussen de locatie waar de mest is geproduceerd en het natuurterrein of de overige grond is hemelsbreed maximaal 20 kilometer.
 • U heeft het exclusieve gebruiksrecht van het natuurterrein of de overige grond.
 • U houdt zich aan de grenzen voor bemesting die het Besluit gebruik meststoffen hiervoor stelt.
 • De leverancier en de afnemer op het VDM zijn hetzelfde bedrijf (met hetzelfde relatienummer).

Vul bij vraag 5 (afnemer) niet het relatienummer in, maar alleen de naam en adresgegevens. Vraag 3c (bemonstering) hoeft u niet in te vullen. Bij een forfaitair transport berekenen we de kilogrammen fosfaat en stikstof met het gewicht en de opgegeven mestcode(s). U vult op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) opmerkingscode 34 in.

Service menu right