Vrachtbemonstering

Vanaf 1 oktober 2017 mag alleen een onafhankelijke en erkende monsternemer nog monsters nemen van mest bestaande uit dikke fractie. De vervoerder mag dat niet meer doen. Voor andere mest geldt deze nieuwe regeling niet.

Het bemonsteren moet overal op dezelfde manier gebeuren. Daarom staan de regels in een nieuw protocol. In het kort:

 • Partijbemonstering is komen te vervallen.
 • Bij import van dikke fractie is de afnemer verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de monstername door een onafhankelijke monsternemer in plaats van de leverancier.
 • Er is een nieuwe bemonstertechniek toegevoegd. Nu mag dit ook direct na of direct voor het lossen in de bak van een geladen transportmiddel. Belangrijke voorwaarde is wel dat de monsternemer aanwezig is bij het laden en lossen van de mest. Zo kan hij controleren of er wel mest geladen of gelost wordt.
 • Per bemonstermethode gaat het altijd om 8 grepen mest.

De regels voor het bemonsteren zijn per 1 februari 2019 ingegaan, en komen uit de uitvoeringsregeling Meststoffenwet (AP06).

Hieronder leest u wie, wat, wanneer doet bij een vrachtbemonstering.

Leverancier of vervoerder vraagt bemonstering aan

De leverancier of vervoerder meldt aan de monsternemende organisatie dat er een vracht dikke fractie afgevoerd moet worden. De datum en tijd van de gewenste bemonstering, de locatie van de vracht, naam, adres en KvK nummer van de leverancier, afnemer en vervoerder die betrokken is bij de vracht mest die wordt afgevoerd en de mestcodes worden hierbij doorgegeven. Verder bepaalt de leverancier of de bemonstering bij het laden of lossen gaat gebeuren.

Leverancier regelt transport door vervoerder

De leverancier maakt afspraken met een geregistreerde vervoerder voor het transport van de dikke fractie. Op de pagina Administratie en registratie mestintermediairs staat een overzicht van de vervoerders.

Monsternemende organisatie meldt bemonstering aan NVWA

De monsternemende organisatie meldt namens en op verzoek van de leverancier aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de planning van de bedrijfsbezoeken voor het nemen van monsters. Dit gebeurt uiterlijk om 15.00 uur op de werkdag voorafgaand aan het bedrijfsbezoek. Bijvoorbeeld: de monsternemer wil op donderdag 14 februari 2019 bemonsteren. Dan meldt hij dit uiterlijk op woensdag 13 februari om 15.00 uur. Het is tot uiterlijk 3 uur voor het geplande tijdvak van bemonstering mogelijk uw melding te wijzigen of in te trekken, behalve de locatiegegevens van de bemonstering. De leverancier moet dan wel rekening houden met de bereikbaarheid en de beschikbare capaciteit bij de monsternemers.

In deze melding staan de volgende gegevens:

 • datum en tijdvak van maximaal 2 uur waarbinnen de geplande bemonstering plaatsvindt
 • locatie waar de vracht bemonsterd wordt
 • identificatienummer van de monsternemer
 • naam, adres, KvK nummer leverancier, afnemer en vervoerder

Aanpassingen in de aanlevering van gegevens bij vrachtbemesting

Bent u een onafhankelijke monsternemer? Hoe u uw bemonstering namens en op verzoek van de leverancier meldt bij de NVWA wijzigt:

 • Melden monstername mag tot 15.00 uur 's middags op de werkdag voorafgaande aan de bemonstering.
 • Melding wijzigen of intrekken mag tot 3 uur voor uw geplande tijdvak. Dat geldt niet voor de locatiegegevens van de bemonstering.
U meldt de volgende gegevens:
 • naam, adres en de KvK-nummers van leverancier, afnemer en vervoerder
 • datum van geplande monstername en het tijdvak van maximaal 2 uur waarbinnen de geplande bemonstering plaatsvindt
 • locatie waar de vracht bemonsterd wordt
 • identificatienummer van de monsternemer

Partijbemonstering vervalt

Vanaf 1 februari 2019 vervalt partijbemonstering. Onafhankelijke monsternemende organisaties nemen hun monsters dan alleen nog af per vracht mest bestaande uit dikke fractie.

Meer bemonsteringen op een dag

Geplande bemonsteringen vinden binnen een tijdvak van maximaal 2 uur plaats. Bij constante aanvoer of afvoer van dikke fractie na mestscheiding op een intermediaire onderneming om te bemonsteren geldt nu meer flexibiliteit.
Bij een intermediaire onderneming die per dagdeel tenminste 5 vrachten dikke fractie laat bemonsteren door een onafhankelijke monsternemer of op een dag tenminste 10 vrachten laat bemonsteren mag de monstername ook binnen een dagdeel of dag plaatsvinden.

Elke vracht binnen het dagdeel of een dag moet wel afzonderlijk gemeld worden onder vermelding van de bemonsteringslocatie, nummer monsternemer, n.a.w en KVK nummer van de leverancier, afnemer en vervoerder.

Meer flexibiliteit bij aanmelding monsternames:

 • Bij 5 vrachten op een dag is het tijdvak; een dagdeel: ochtend van 06:00 uur - 12:00 uur of middag van 12:00 - 18:00 uur.
 • Bij 10 vrachten op een dag is het tijdvak een dag: van 06:00 uur - 18:00 uur.

Bij monsternames tussen 18:00 - 06:00 uur geldt het standaard tijdvak van 2 uur.

Onafhankelijke monsternemer bemonstert dikke fractie

Er zijn nu 4 methoden waar een leverancier van mest voor kan kiezen om zijn vracht te laten bemonsteren. De leverancier is verantwoordelijk voor het inschakelen van een monsternemende organisatie. Bij export moet de bemonstering bij het laden plaatsvinden en bij import moet de bemonstering bij het lossen plaatsvinden.

4 methoden:

 • bij het laden (ook met een transportband)
 • in containerbakken of opleggers
 • na het lossen
 • in big bags

Bemonstering bij het laden

De monsternemer is tijdens het laden van de vracht aanwezig om een representatief monster te nemen van de vracht. Een al geladen vracht mag niet worden bemonsterd.

Bemonstering bij het lossen

 • De monsternemer is tijdens het lossen van de vracht aanwezig om een representatief monster te nemen van de vracht. Er mag niet gelost worden voordat de monsternemer aanwezig is. De monsterneming vindt na het lossen direct plaats in de mesthoop.
 • De vracht mest blijft gescheiden van andere vrachten mest of materialen die de samenstelling van de mest beïnvloeden.
 • De mesthoop is toegankelijk gemaakt door de vervoerder in samenwerking met de ontvanger.
 • Bemonstering bij het lossen is niet toegestaan bij export.
 • Bij import is het verplicht om te bemonsteren bij het lossen.

Vervoerder transporteert dikke fractie naar afnemer

Voor het transport van dikke fractie heeft de vervoerder unieke monsternummers nodig.

Bemonstering bij het laden

Bij het laden ontvangt de vervoerder van de monsternemer een uniek monsternummer. Dit bestaat uit 2 barcodes. De vervoerder leest deze 2 barcodes in in zijn apparatuur voor gegevensregistratie (AGR).

Bemonstering bij het lossen

Bij het lossen heeft de vervoerder vóór het laden ook een uniek monsternummer met 2 barcodes nodig. Hij gebruikt hiervoor een monsternummer van een monsterpot of -zak die hij zelf in zijn bezit heeft. De vervoerder leest de 2 barcodes in in zijn AGR. Hij geeft de monsterpot of -zak bij het lossen aan de onafhankelijke monsternemer. Die kan ze gebruiken bij het nemen van het monster.

Monsternemende organisatie stuurt monsters naar laboratorium

De monsternemende organisatie stuurt het monster, onder vermelding van de betrokken leverancier en het VDM-nummer, binnen 7 dagen na bemonstering naar het laboratorium. Hierbij zit een begeleidend document waarin de volgende gegevens staan:

 • datum en tijdvak van de bemonstering (datum afvoer = datum bemonstering)
 • relatienummer/KvK-nummer van de leverancier van de meststoffen
 • naam en/of nummer van de monsternemer
 • adres van de bedrijfslocatie waar het monster is genomen
 • geschatte volume van de vracht
 • mestcode
 • monsterverpakkingsnummer
 • afwijkingen van de werkwijze zoals in het protocol beschreven
 • bijzonderheden
 • nummer van het vervoersbewijs dierlijke meststoffen

Laboratorium analyseert de monsters

Het laboratorium moet voldoen aan regels voor het analyseren van de monsters.

Leverancier stuurt analysegegevens naar vervoerder

De leverancier ontvangt na analyse van de monsters van het laboratorium het analyserapport. Dit rapport stuurt de leverancier binnen 5 dagen door naar de vervoerder.

Vervoerder stuurt VDM-gegevens naar RVO.nl

De vervoerder vult de gegevens in op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) en stuurt deze gegevens binnen 30 werkdagen na het transport door naar RVO.nl.

Administratie monsternemende organisatie

Wat de monsternemende organisatie verplicht moet bijhouden, leest u op de pagina Administratie onafhankelijke monsternemende organisatie.

Downloads:

Service menu right