Herwonnen fosfaten

Meer artikelen
Akkerland met sloot

Overige meststoffen zijn meststoffen die geen dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of compost zijn. Herwonnen fosfaten vallen onder overige meststoffen. U voldoet aan algemene, landbouwkundige, milieu- en etiketteringseisen om deze meststoffen te mogen verhandelen en produceren.

Herwonnen fosfaten zijn:

 • struviet dat hoofdzakelijk bestaat uit magnesiumammoniumfosfaat. Dit komt vrij bij de zuivering van industrieel proceswater of huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater of ander afvalwater door precipitatie met opgelost magnesium, ammonium of kalium;
 • magnesiumfosfaat dat vrijkomt bij pasteurisatie of het drogen van struviet;
 • dicalciumfosfaat dat vrijkomt bij de zuivering van huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater of ander afvalwater door precipitatie met opgelost calcium.

Struviet dat is ontstaan uit dierlijke mest, blijft dierlijke mest. Dat betekent dat voor de toepassing van struviet uit dierlijke mest de gebruiksnorm voor dierlijke mest geldt. Ook voldoet het vervoer ervan aan de eisen van de Meststoffenwet.

Algemene eisen

 • Herwonnen fosfaat is bruikbaar en de samenstelling is gelijkmatig.
 • Herwonnen fosfaat levert voedsel voor planten of delen van planten in de vorm van primaire of secundaire nutriënten of micronutriënten. Of de meststof verbetert de bodemeigenschappen door organische stof te leveren of de zuurgraad in stand te houden of te verlagen. Herwonnen fosfaat heeft de uitwerking waarvoor de stof hoofdzakelijk is bedoeld.
 • Herwonnen fosfaat heeft onder normale gebruiksomstandigheden geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens, dier of plant, of voor het milieu.

Wilt u meststoffen mengen? Lees welke regels hiervoor gelden op de pagina Meststoffen mengen.

Milieu-eisen

 • Herwonnen fosfaten overschrijden niet de Maximale waarden voor zware metalen (pdf).
 • Herwonnen fosfaten overschrijden niet de Maximale waarden voor organische microverontreinigingen (pdf).
 • Herwonnen fosfaten uit rioolzuiveringsslib zijn biologisch, chemisch of thermisch behandeld door langdurige opslag of met een andere geschikte methode. Door deze behandeling sterft het grootste deel van de pathogene organismen af die in het zuiveringsslib aanwezig zijn.

Etiketteringseisen

U zet op het etiket de volgende gegevens:

 • de naam of de handelsnaam van de fabrikant
 • de naam of de handelsnaam van de meststoffen
 • de werking die de meststof in hoofdzaak uitoefent
 • de gehalten stikstof (N) en fosfaat (P2O5/ P)
 • de aanwezige waardegevende bestanddelen
 • de hoeveelheid (kilogrammen of tonnen)
 • de samenstelling

Daarnaast voldoet de etikettering aan de volgende eisen:

 • Bij verpakte meststoffen vermeldt u de gegevens op de verpakking of op een daaraan gehecht etiket. Bij niet verpakte meststoffen staan de gegevens op een begeleidend document.
 • De gegevens zijn onuitwisbaar en duidelijk leesbaar.
 • Op de etiketten, de verpakking en begeleidende documenten staan alle gegevens in ieder geval in het Nederlands.

Service menu right